Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên supersmart2005

Thành viên trong: 3 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Mai Văn Nhật Minh

Hoạt động của supersmart2005

Điểm: 2,851 điểm (hạng #159)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 114 (trong đó có 12 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 201 (có 68 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 63
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 55 câu hỏi, 55 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 102 bỏ phiếu, 8 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 290 bỏ phiếu, 2 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (17)

100 điểm x1
Tri ân hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Đọc giả hạng III x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x24
Trả lời tích cực hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x26
Điểm danh hạng III x1
Chăm chỉ hạng III x1
Thành tích hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x74
Bình luận hạng III x1
Vì sự trở lại hạng III x1

Bạc (14)

Đọc giả hạng II x1
Vì sự công bằng hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
1,000 điểm x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Thành tích hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Biên tập viên hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x29
Câu hỏi hay hạng II x6
Điểm danh hạng II x1
Tri ân hạng II x1
Vì sự trở lại hạng II x1

Vàng (9)

Đọc giả hạng I x1
Vì sự công bằng hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x7
Câu hỏi hay hạng I x4
Câu trả lời hay hạng I x1
Thành tích hạng I x1
Vì sự trở lại hạng I x1
...