search
Đăng nhập

Thành viên tinhlan85729

Hoạt động của tinhlan85729

Điểm: 320 điểm (hạng #976)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 0
Các câu trả lời: 50 (có 2 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Câu trả lời hay hạng III x 1
100 điểm x 1
Đọc giả hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 2

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
...