Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên tnk11022006452

Thành viên trong: 1 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Khang Tạ Nguyên

Hoạt động của tnk11022006452

Điểm: 2,044 điểm (hạng #222)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 146 (trong đó có 23 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 184 (có 27 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 7
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 8 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 1 bỏ phiếu, 7 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 7 bỏ phiếu, 2 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (12)

Tri ân hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Đọc giả hạng III x1
Vì sự trở lại hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
100 điểm x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Điểm danh hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x179
Câu trả lời hay hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
Chăm chỉ hạng III x1

Bạc (8)

Đọc giả hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Tri ân hạng II x1
Vì sự trở lại hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x64
1,000 điểm x1
Điểm danh hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1

Vàng (3)

Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Đọc giả hạng I x1
Vì sự trở lại hạng I x1
...