Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên trinhtuanhung4a623

Thành viên trong: 2 tuần
Loại: Thành viên
Họ và tên Liên Trịnh

Hoạt động của trinhtuanhung4a623

Điểm: 591 điểm (hạng #599)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 0
Các câu trả lời: 36 (có 6 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 1
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 1 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (3)

Đọc giả hạng III x1
100 điểm x1
Câu trả lời hay hạng III x1

Bạc (1)

Đọc giả hạng II x1
...