Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên vxh2k9850

Thành viên trong: 2 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên Hiếudz Vũ

Hoạt động của vxh2k9850

Điểm: 15,447 điểm (hạng #18)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 786 (trong đó có 643 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 755 (có 387 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 17
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 144 câu hỏi, 145 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 170 bỏ phiếu, 119 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 461 bỏ phiếu, 63 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (14)

100 điểm x1
Đọc giả hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Tri ân hạng III x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x15
Vì sự công bằng hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x87
Chăm chỉ hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x16
Điểm danh hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1

Bạc (10)

Đọc giả hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
1,000 điểm x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Vì sự công bằng hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x27
Bỏ phiếu hạng II x1
Tri ân hạng II x1
Chăm chỉ hạng II x1

Vàng (8)

Đọc giả hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
Tri ân hạn I x1
10,000 điểm x1
Bỏ phiếu hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x3
...