Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên vxh2k9850

Thành viên trong: 2 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Hiếudz Vũ

Hoạt động của vxh2k9850

Điểm: 35,940 điểm (hạng #3)
Danh hiệu: Phó giáo sư
Các câu hỏi: 2,416 (trong đó có 2,229 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 1,368 (có 884 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 55
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 562 câu hỏi, 355 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 591 bỏ phiếu, 326 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 731 bỏ phiếu, 118 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (16)

100 điểm x1
Đọc giả hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Tri ân hạng III x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x23
Vì sự công bằng hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x2525
Chăm chỉ hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x18
Điểm danh hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
Vì sự trở lại hạng III x1
Bình luận hạng III x1

Bạc (13)

Đọc giả hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
1,000 điểm x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Vì sự công bằng hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x1986
Bỏ phiếu hạng II x1
Tri ân hạng II x1
Chăm chỉ hạng II x1
Điểm danh hạng II x1
Biên tập viên hạng II x1
Vì sự trở lại hạng II x1

Vàng (11)

Đọc giả hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
Tri ân hạn I x1
10,000 điểm x1
Bỏ phiếu hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x156
Chăm chỉ hạng I x1
Vì sự công bằng hạng I x1
Vì sự trở lại hạng I x1
...