Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên xavia2k5

Thành viên trong: 2 năm
Loại: Thành viên (đã khóa)
Họ và tên Xavia Tiny

Hoạt động của xavia2k5

Điểm: 4,880 điểm (hạng #96)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 209 (trong đó có 95 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 259 (có 155 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 2
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 92 câu hỏi, 102 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 194 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 399 bỏ phiếu, 114 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (14)

100 điểm x1
Đọc giả hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
Chăm chỉ hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x30
Thành tích hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Tri ân hạng III x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Điểm danh hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x13
Câu hỏi hot hạng III x163

Bạc (9)

Đọc giả hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
1,000 điểm x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Tri ân hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x1
Thành tích hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x108

Vàng (7)

Đọc giả hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Tri ân hạn I x1
Câu hỏi hot hạng I x38
Thành tích hạng I x1
...