search
Đăng nhập
Chào mừng bạn đã đến với Selfomy, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Lớp 6/7 TK nay đã là Selfomy - vẫn là nền tảng hỗ trợ học sinh Việt Nam tự học mà bạn yêu thích! Tìm hiểu thêm

Thành viên xavia2k5

Hoạt động của xavia2k5

Điểm: 5,021 điểm (hạng #76)
Danh hiệu: Thạc sĩ
Các câu hỏi: 210 (trong đó có 85 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 259 (có 154 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 2
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 92 câu hỏi, 103 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 195 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 389 bỏ phiếu, 114 rút phiếu

Huy chương

Đồng

100 điểm x 1
Đọc giả hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 23
Thành tích hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 10
Câu hỏi hot hạng III x 3

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
...