Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên yabish

Thành viên trong: 7 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Love my TENder Boy

Hoạt động của yabish

Điểm: 3,930 điểm (hạng #116)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 122 (trong đó có 81 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 541 (có 39 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 323
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 140 câu hỏi, 1,322 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 1,415 bỏ phiếu, 47 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 422 bỏ phiếu, 30 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (21)

Cập nhật Thông tin đầy đủ x1
Cập nhật ảnh đại diện x1
Tri ân hạng III x1
100 điểm x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Đọc giả hạng III x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Xác minh thành công email x1
Câu hỏi hot hạng III x125
Chăm chỉ hạng III x1
Bình luận hạng III x1
Điểm danh hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x92
Thành tích hạng III x1
Vì sự tương trợ hạng III x19
Câu hỏi hay hạng III x25
Vì sự trở lại hạng III x1

Bạc (18)

Bỏ phiếu hạng II x1
Đọc giả hạng II x1
Vì sự công bằng hạng II x1
Tri ân hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x132
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
1,000 điểm x1
Biên tập viên hạng II x1
Thành tích hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
Bình luận hạng II x1
Chăm chỉ hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Điểm danh hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Vì sự tương trợ hạng II x1
Câu hỏi hay hạng II x3
Vì sự trở lại hạng II x1

Vàng (11)

Bỏ phiếu hạng I x1
Đọc giả hạng I x1
Tri ân hạn I x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Biên tập viên hạng I x1
Thành tích hạng I x1
Vì sự công bằng hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x96
Câu hỏi hay hạng I x1
Vì sự trở lại hạng I x1
...