Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên Trương Hàn

Thành viên trong: 6 năm
Loại: Ban Quản Trị
Họ và tên Hàn Trương

Hoạt động của Trương Hàn

Điểm: 13,793 điểm (hạng #21)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 232 (trong đó có 165 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 1,311 (có 402 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 415
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 519 câu hỏi, 409 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 917 bỏ phiếu, 11 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 1,088 bỏ phiếu, 25 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (19)

Đọc giả hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x119
100 điểm x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Tri ân hạng III x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Thành tích hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x98
Chăm chỉ hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Điểm danh hạng III x1
Bình luận hạng III x1
Vì sự tương trợ hạng III x2
Huy chương đồng Hè Về 2018 x1
Câu hỏi hot hạng III x240
Vì sự trở lại hạng III x1

Bạc (17)

Đọc giả hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x1
1,000 điểm x1
Tri ân hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Vì sự công bằng hạng II x1
Thành tích hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x2
Điểm danh hạng II x1
Chăm chỉ hạng II x1
Câu hỏi hay hạng II x18
Câu hỏi hot hạng II x268
Bình luận hạng II x1
Biên tập viên hạng II x1
Vì sự trở lại hạng II x1

Vàng (15)

Đọc giả hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Bỏ phiếu hạng I x1
Tri ân hạn I x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
Thành tích hạng I x1
10,000 điểm x1
Vì sự công bằng hạng I x1
Điểm danh hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x109
Chăm chỉ hạng I x1
Biên tập viên hạng I x1
Câu hỏi hay hạng I x2
Vì sự trở lại hạng I x1
...