search
Đăng nhập

Thành viên hoangvy

Hoạt động của hoangvy

Điểm: 4,082 điểm (hạng #100)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 206 (trong đó có 120 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 337 (có 88 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 9
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 346 câu hỏi, 281 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 624 bỏ phiếu, 3 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 304 bỏ phiếu, 14 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Câu trả lời hay hạng III x 33
100 điểm x 1
Đọc giả hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 64
Câu hỏi hay hạng III x 27
Điểm danh hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Thành tích hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 40
Câu trả lời hay hạng II x 2
Tri ân hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 20
Bỏ phiếu hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Điểm danh hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
...