Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên thanhtrong

Thành viên trong: 3 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Thanh Trọng Trần

Hoạt động của thanhtrong

Điểm: 4,989 điểm (hạng #83)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 113 (trong đó có 50 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 424 (có 153 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 36
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 47 câu hỏi, 85 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 108 bỏ phiếu, 24 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 189 bỏ phiếu, 19 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Tri ân hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 19
100 điểm x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 14
Thành tích hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 41
Biên tập viên hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Vì sự trở lại hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 31
Bỏ phiếu hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Vì sự trở lại hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1

Vàng

Câu hỏi hot hạng I x 16
Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Vì sự trở lại hạng I x 1
Biên tập viên hạng I x 1
...