Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên trucanhnguyen

Thành viên trong: 5 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên truc anh Nguyễn

Hoạt động của trucanhnguyen

Điểm: 23,089 điểm (hạng #5)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 429 (trong đó có 353 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 3,760 (có 335 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 1,295
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 450 câu hỏi, 1,636 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 1,910 bỏ phiếu, 176 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 2,065 bỏ phiếu, 205 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (21)

Đọc giả hạng III x1
100 điểm x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Tri ân hạng III x1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x442
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Bình luận hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x339
Thành tích hạng III x1
Chăm chỉ hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x183
Biên tập viên hạng III x1
Cập nhật ảnh đại diện x1
Điểm danh hạng III x1
Xác minh thành công email x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Vì sự tương trợ hạng III x40
Vì sự trở lại hạng III x1

Bạc (18)

Đọc giả hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
1,000 điểm x1
Vì sự công bằng hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Tri ân hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Thành tích hạng II x1
Bình luận hạng II x1
Biên tập viên hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x407
Chăm chỉ hạng II x1
Điểm danh hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x13
Câu hỏi hay hạng II x13
Vì sự tương trợ hạng II x2
Vì sự trở lại hạng II x1

Vàng (15)

Đọc giả hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
Vì sự công bằng hạng I x1
Tri ân hạn I x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
10,000 điểm x1
Bỏ phiếu hạng I x1
Biên tập viên hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x99
Bình luận hạng I x1
Thành tích hạng I x1
Điểm danh hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x3
Vì sự trở lại hạng I x1
...