Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Câu hỏi của trucanhnguyen

+3 phiếu
2 câu trả lời 122 lượt xem
If you take that job, you’ll have to get up at 6 a.m every morning. (mean)
đã hỏi 28 tháng 2 trong Tiếng Anh lớp 11
+1 thích
1 trả lời 647 lượt xem
The company has decided to replace this model. (intention)
đã hỏi 28 tháng 2 trong Tiếng Anh lớp 11
+1 thích
1 trả lời 98 lượt xem
Mr. Bill managed to repair the garage roof only because his neighbor helped him. (without)
đã hỏi 28 tháng 2 trong Tiếng Anh lớp 11
+1 thích
1 trả lời 211 lượt xem
 The Yeti has very rarely been seen at this altitude.  ->There have......
đã hỏi 28 tháng 2 trong Tiếng Anh lớp 11
+2 phiếu
1 trả lời 541 lượt xem
I’m certainly not going to give you any more money. -> I have no........
đã hỏi 28 tháng 2 trong Tiếng Anh lớp 11
+2 phiếu
1 trả lời 81 lượt xem
Nếu là em ,em sẽ nói gì với chiếc lá cuối cùng ( ngắn gọn xúc tích-1 câu ngắn) _ Chiếc lá cuối cùng -Ohenri_
đã hỏi 19 tháng 1, 2019 trong Ngữ văn lớp 8
+3 phiếu
1 trả lời 72 lượt xem
Bài 7 :Nêu đặc điểm chung của động vật nguyên sinh .          Nêu vai trò thực tiễn của ngàng động vật nguyên sinh Bài 9.Nêu sự đa dạng của ngành ruột khoang : Bài 11.nÊU VÒNG ĐỜI CỦA SÁN LÁ GAN  bài 18: Nêu cấu tạo vỏ trai sông :            Nêu cấu tạo cơ thể ... Vai trò thực tiễn của lớp giáp xác  Bài 29.Nêu đặc điểm chung của ngành chân khớp            Nêu sự đa dnagj của ngành chân khớp -___-
đã hỏi 5 tháng 1, 2018 trong GD Công dân lớp 7
+3 phiếu
2 câu trả lời 96 lượt xem
-Tìm 3 biểu hiện tính giản dị và không giản dị (mỗi ý ko liên quan hay lặp lai nhé ) -Tìm 4 biểu hiện tính tự trọng và không tự trọng(mỗi ý ko liên quan hay lặp lai) -Tìm 4 biểu hiện lòng yêu thương con người và ko yêu thương con ngừoi((mỗi ý ko liên quan hay lặp lai) ... biểu hiện lòng khoan dung  Tìm 4 biệu hiện tự tinh và không tự tin(tự ti,rụt rè....)(mỗi ý ko liên quan hay lặp lai)  -Thanks-
đã hỏi 4 tháng 1, 2018 trong GD Công dân lớp 7
+1 thích
2 câu trả lời 111 lượt xem
Nêu truyền thống-Nghệ thuật biểu diễn múa rối nước Việt Nam
đã hỏi 25 tháng 11, 2017 trong Lịch sử lớp 7
 • jk-v-bts
+2 phiếu
1 trả lời 66 lượt xem
Nôị ơi !   Một đời rơm rạ ruộng đồng  Nội đi, chỉ tấm lưng còng mang theo  Cỏ vàng, nấm mộ buồn teo   Buốt mưa đêm, rát nắng chiều  Nội ơi ! Bao năm nuôi cháu mồ côi  Lời ru nỗi đãm vành nôi cháu nằm Cảm nghĩ của em sau khi đọc bài thơ trên...!   [email protected]#$%^&*( Đáp án trên mạng cx đc; AI bt làm gachj ý chỉ.......)
đã hỏi 18 tháng 11, 2017 trong Ngữ văn lớp 7
+2 phiếu
1 trả lời 1.3k lượt xem
đã hỏi 18 tháng 11, 2017 trong Ngữ văn lớp 7
0 phiếu
1 trả lời 1.8k lượt xem
Nêu cảm nghĩ sâu sắc nhất của em về một truyện ngắn đã học ở chương trình Ngữ Văn 7
đã hỏi 22 tháng 10, 2017 trong Thông tin từ BQT
+3 phiếu
2 câu trả lời 105 lượt xem
Theo dõi những việc làm và suy nghĩ của người mẹ vào cái đêm trước ngày khai giảng đầu tiên của con.em có thể nói gì về người mẹ này ???
đã hỏi 6 tháng 9, 2017 trong Ngữ văn lớp 7
+2 phiếu
4 câu trả lời 770 lượt xem
1.fruit free/some of them/planted/and vegetables => 2.go/smusement/children/to/shounldn't/often/center/the => 3.video/addictive/be/games/can =>
đã hỏi 25 tháng 6, 2017 trong Tiếng Anh tiểu học
+2 phiếu
3 câu trả lời 389 lượt xem
Viết lại câu thứ 2 giống nghĩa ở câu 1 1. Long is a bad swimmer ->Long swims 2.You should go to the doctor ->You ought 3.Ms Loan teaches English excellently  ->Ms Loan is
đã hỏi 25 tháng 6, 2017 trong Tiếng Anh tiểu học
+2 phiếu
1 trả lời 99 lượt xem
Cho đa thức P= hãy viết P dưới dạng tổng của 1 đa thức vs đa thức
đã hỏi 25 tháng 6, 2017 trong Khác
+2 phiếu
1 trả lời 1.4k lượt xem
I. Change these sentences into the passive voice.    1/ Mr. Smith will collect the tickets.     The tickets .   2/ A local artist painted the picture.      The picture .. .. II. Make conditional sentences type 2 from ... / if /beach/ be/ cleaner.                     →     ..  
đã hỏi 22 tháng 6, 2017 trong Tiếng Anh tiểu học
+3 phiếu
5 câu trả lời 941 lượt xem
Read the text then answer the questions.      Yesterday afternoon Frank Hawking told me about his experience as young. Frank is now the head of a very large business company, but as a boy he used to work in a small shop. It was his job to repair bicycles and at the same time he used ... at the end of the war?     . 4. What's his job now?     5. Who asked Frank Hawking to repair his son's bicycle?
đã hỏi 22 tháng 6, 2017 trong Tiếng Anh tiểu học
+1 thích
6 câu trả lời 906 lượt xem
Chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu 1. Jack is……. His jokes often make his friends laugh a lot. A. generous B. humorous C.easy-going D. unusual 2. I’m sorry. I’m not…&hellip ... have to be there by 8.30, we………. take a taxi. A. had better B. may C. ought D. are able to
đã hỏi 22 tháng 6, 2017 trong Tiếng Anh tiểu học
+2 phiếu
5 câu trả lời 629 lượt xem
Choose A,B,C or D that best completes each sentence below( Chọn A,B,C hoặc D để hoàn thành những câu sau) 5. Now we ________ the exercises. A. do B. does C. is doing D. are doing 6. Math books are on the shelves ________ the right. A. for B. in C. at D. ... She is a _________ . A. teacher B. doctor C. librarian D. farmer 15. ________ novels are very interesting. A. This B. That C. There D. These
đã hỏi 22 tháng 6, 2017 trong Tiếng Anh lớp 6
0 phiếu
2 câu trả lời 372 lượt xem
a. Loan enjoys (collect) _______________ stamps. b. I (learn) _____________ English now. c. He (be) ___________ fourteen on his next birthday. d. Would you like ____________ (play) soccer?
đã hỏi 22 tháng 6, 2017 trong Tiếng Anh lớp 7
+1 thích
2 câu trả lời 83 lượt xem
Question I:Choose the word that the underline parts ponounced differently from the others(5p)-by circling A, B, C or D 1. A. new B. sew C. few D. knew 2. A. plays B. looks C. wants D. helps 3. A. decided B. preferred C. listened D. enjoyed 4. A. much B. drug C. buffalo D. future 5. A. horrible B. hour C. hundred D. hold
đã hỏi 22 tháng 6, 2017 trong Toán tiểu học
+1 thích
4 câu trả lời 792 lượt xem
A. Chon từ có phần gạch chân có cách phát âm khác với các từ còn lại 1. a. physics b. chemistry c. lovely d. dry 2. a. recess b. celebration c. relax d. rehearse 3. a. physics b. helps c. books d. pens 4. a.comic b. collect c. celebration d. cafeteria =>Dễ đúng k nào ?
đã hỏi 22 tháng 6, 2017 trong Tiếng Anh lớp 6
+2 phiếu
3 câu trả lời 247 lượt xem
Hello, my name 's Lan. I'm a student in grade 7 . I go to school 6 days a week. I often walk to school. My classes start at 6:45 and finish at 11: 15. At school I learn about many things. My favorite subject is English. But I don't like Math because it's difficult. At recess, I usually chat with my friends, ... ............................................................... Dễ đúng k nào ?
đã hỏi 22 tháng 6, 2017 trong Tiếng Anh lớp 6
+2 phiếu
3 câu trả lời 2.2k lượt xem
The menu doesn't have fish and rice => there..... There supermarket has soap .toothpaste .chocolates.tea.and apple =>There..... There isn't rice in food store => The food store ... There are many dishes in the Sao Bien restaurant =>The supermatket has cabbages.carrots and potatoes =>There.....  
đã hỏi 22 tháng 6, 2017 trong Tiếng Anh lớp 6
0 phiếu
2 câu trả lời 1.4k lượt xem
đã hỏi 19 tháng 6, 2017 trong Khác
0 phiếu
2 câu trả lời 96 lượt xem
Chứng minh rằng : chia hết cho 14 =>Lưu ý :Giải rõ ràng.dễ hiểu .!!!
đã hỏi 19 tháng 6, 2017 trong Khác
0 phiếu
1 trả lời 62 lượt xem
+1 thích
2 câu trả lời 57 lượt xem
hãy vận dụg tíh chất của ảnh tạo bởi gươg phẳg để vẽ ảnh của một mũi tên đặt trước một gươg phẳg như hình 5.5. SgK vật ly 7 trang  17
đã hỏi 18 tháng 6, 2017 trong Vật lý lớp 7
+1 thích
2 câu trả lời 38 lượt xem
a)3,5.(âm 1 hai phần năm) b)-5/23:(-2)
đã hỏi 13 tháng 6, 2017 trong Toán tiểu học
+3 phiếu
7 câu trả lời 110 lượt xem
 Nam always__________­­­________ the piano after school. (practice). . All the students _________________in the school yard now. (chat) . What about ________________jogging? (go) Would you like to__________badminton (play)
đã hỏi 8 tháng 6, 2017 trong Tiếng Anh tiểu học
+1 thích
3 câu trả lời 257 lượt xem
+2 phiếu
6 câu trả lời 839 lượt xem
+6 phiếu
22 câu trả lời 414 lượt xem
đã hỏi 26 tháng 5, 2017 trong Tiếng Anh tiểu học
+4 phiếu
20 câu trả lời 174 lượt xem
đã hỏi 26 tháng 5, 2017 trong Tiếng Anh tiểu học
+5 phiếu
26 câu trả lời 1.1k lượt xem
đã hỏi 26 tháng 5, 2017 trong Tiếng Anh tiểu học
+6 phiếu
17 câu trả lời 305 lượt xem
đã hỏi 26 tháng 5, 2017 trong Tiếng Anh tiểu học
+2 phiếu
5 câu trả lời 102 lượt xem
đã hỏi 26 tháng 5, 2017 trong Tiếng Anh tiểu học
+2 phiếu
6 câu trả lời 278 lượt xem
đã hỏi 26 tháng 5, 2017 trong Tiếng Anh tiểu học

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. theanh7a2

  3717 Điểm

 2. Zake

  1440 Điểm

 3. Melanie_black

  1113 Điểm

 4. Hennn_

  1100 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. Banam27

  375 Điểm

 2. tuanduc18

  337 Điểm

 3. phamthithuyhien2103385

  206 Điểm

 4. kirigaza

  185 Điểm

...