Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên tuanduc18

Thành viên trong: 2 năm
Loại: Cộng Tác Viên
Họ và tên

Hoạt động của tuanduc18

Điểm: 2,261 điểm (hạng #203)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 0
Các câu trả lời: 158 (có 147 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 2 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (6)

100 điểm x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
Đọc giả hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Vì sự trở lại hạng III x1

Bạc (5)

Câu trả lời hay hạng II x1
Đọc giả hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
1,000 điểm x1
Vì sự trở lại hạng II x1

Vàng (4)

Câu trả lời hay hạng I x1
Đọc giả hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Vì sự trở lại hạng I x1
...