search
Đăng nhập
Chào mừng bạn đã đến với Selfomy, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên anhthh_823

Hoạt động của anhthh_823

Điểm: 16,023 điểm (hạng #12)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 2,458 (trong đó có 173 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 39 (có 5 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 1 câu hỏi, 66 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 67 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 1,297 bỏ phiếu, 20 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
100 điểm x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 243
Chăm chỉ hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 1700
Câu trả lời hay hạng III x 2
Thành tích hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 1178
1,000 điểm x 1
Thành tích hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1

Vàng

Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Đọc giả hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 427
Thành tích hạng I x 1
10,000 điểm x 1
...