Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Hoạt động gần đây của anhthh_823

1 trả lời 79 lượt xem
Khử hoàn toàn 2,32 gam bằng khí dư thu được m gam chất rắn. Hòa tan hoàn toàn chất rắn thu được bằng dung dịch axit thu được V lít (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Tính m và V.
đã hỏi 7 tháng 8, 2019 trong Hóa học lớp 11
1 trả lời 133 lượt xem
Hấp thụ hoàn toàn V lít  (đktc) vào 400ml dung dịch  1M thu được dung dịch lúc sau có chứa  mà nồng độ mol của nó đã giảm đi 3/4 so với nồng độ mol lúc đầu. Giá trị của V là: A. 1,12 B. 2,24 C. 3,36 D. 6,72
đã trả lời 7 tháng 8, 2019 trong Hóa học lớp 11
1 trả lời 82 lượt xem
Phân supephotphat kép thực tế sản xuất được thường 40% . Vậy khối lượng  trong phân bón đó là?
đã hỏi 7 tháng 8, 2019 trong Hóa học lớp 11
2 câu trả lời 113 lượt xem
Cho 270ml dung dịch   0,2M vào dung dịch Y chứa x mol , 0,1 mol , 0,25 mol và 0,3 mol và đun nhẹ (nước bay hơi không đáng kể). Tổng khối lượng dung dịch Y và dung dịch  sau phản ứng giảm đi bao nhiêu gam?  
đã trả lời 28 tháng 6, 2019 trong Hóa học lớp 11
1 trả lời 118 lượt xem
Dung dịch axit axetic 0,6% có khối lượng riêng xấp xỉ 1g/ml. Độ điện li của axit axetic trong điều kiện này là 1,0%. Giá trị pH của dung dịch này là (bỏ qua sự điện li của nước): A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
đã tag lại 28 tháng 6, 2019 trong Hóa học lớp 11
1 trả lời 110 lượt xem
Một hỗn hợp Y thu được sau khi tổng hợp  (gồm  ) cho vào bình rồi bật tia lửa điện đến khi  bị nhiệt phân hoàn toàn thu được hỗn hợp Z có thể tích tăng 25%. Dẫn hỗn hợp Z qua bình đựng  nung nóng, rồi qua tiếp ống đựng  khan thấy thể tích giảm đi 75%. Hiệu suất quá trình tổng hợp  là?  
đã hỏi 26 tháng 6, 2019 trong Hóa học lớp 11
1 trả lời 113 lượt xem
Cho m gam  tác dụng với 253,5 ml dung dịch  2M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch Z, thu được 3m gam chất rắn khan. Giá trị của m? A. 21,3 B. 8,52 C. 12,78 D. 7,81
đã hỏi 26 tháng 6, 2019 trong Hóa học lớp 11
1 trả lời 97 lượt xem
Nhiệt phân hoàn toàn 1 mol hỗn hợp A gồm  và  thu được hỗn hợp khí X và chất rắn Y. Hấp thụ hết X vào nước được dung dịch Z, khử hoàn toàn Y bằng Co dư được chắt rắn T. Hòa tan T trong dung dịch Z, kết thúc phản ứng thu được V lít  (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Biết  chiếm 30,025% về khối lượng trong A. Giá trị của V là: A. 12,6  B. 16,8 C. 11,2 D. 50,4
đã hỏi 20 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11
0 câu trả lời 145 lượt xem
Hòa tan hết 9,2 gam hỗn hợp X gồm ,  trong dung dịch , sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch Y (chứa ba muối) và 2,567 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm , . Khối lượng của Z là 3,24 gam. Cho Y phản ứng với lượng dư dung dịch , lọc lấy kết tủa thu ... không đổi, còn lại 14 gam chất rắn khan. Tính khối lượng mỗi muối thu được trong dung dịch Y (bỏ qua sự thủy phân của các cation kim loại).
đã hỏi 19 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11
0 câu trả lời 70 lượt xem
Hòa tan hết 10,64 gam Cu bằng 200ml dung dịch  3M được dung dịch A (không chứa ). Thêm 400ml dung dịch  1M vào A. Lọc bỏ kết tủa, cô cạn dung dịch rồi nung chất rắn đến khối lượng không đổi thu được 26,44 gam chất rắn.  a/ Tính số mol Cu đã phản ứng với  b/ Cho biết sản phẩm khử của  trong phản ứng của  với Cu
đã hỏi 19 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11
1 trả lời 90 lượt xem
Cho hỗn hợp khí gồm  và  vào bình kín, chân không (dung tích không đổi), có chứa sẵn chất xúc tác. Sau khi nung nóng bình một thời gian rồi đưa về nhiệt độ ban đầu, thấy áp suất trong bình giảm 18,4% so với áp suất ban đầu. Tỉ khối của hỗn hợp khí thu được sau phản ứng so với  là 6,164. Hiệu suất phản ứng tổng hợp  là: A. 29,67% B. 60% C. 70,33% D. 40%
đã hỏi 19 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11
2 câu trả lời 278 lượt xem
Hòa tan hoàn toàn 3,76 gam hỗn hợp H gồm: ,, trong dư được 0,48 mol và dung dịch X. Cho dung dịch dư vào X, lọc kết tủa nung đến khối lượng không đổi thì khối lượng chất rắn thu được là:  A. 17,545 gam  B. 18,355 gam  C. 15,145 gam  D. 2,4 gam
đã trả lời 15 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11
1 trả lời 221 lượt xem
Khi nung 6,06 gam muối nitrat của 1 kim loại kiềm thu được 5,1 gam muối nitrit. Xác định công thức muối nitrat
đã trả lời 14 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11
1 trả lời 102 lượt xem
Hoà tan hoàn toàn m g bột trong 800 g dung dịch được dung dịch và 2,24 lit khí (đktc). Y tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch 2 M được kết tủa . Sau khi nung đến khối lượng không đổi thu được 20 g chất rắn. a. Tính khối lượng  ban đầu. b. Tính khối lượng các chất trong  và nồng độ % của dung dịch  đã dùng
đã trả lời 14 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11
1 trả lời 87 lượt xem
Để m gam ngoài không khí, sau một thời gian biến thành hỗn hợp có khối lượng 12 gam gồm , ,  và . Hòa tan hết H vào dung dịch thu được 2,24 lít khí (đo ở đktc). Giá trị m gam là bao nhiêu?
đã trả lời 14 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11
1 trả lời 71 lượt xem
Trộn 2,75 lít dung dịch có pH = 13 với 2,25 lít dung dịch  có pH = 1 thu được dung dịch có pH là bao nhiêu?
đã trả lời 9 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11
1 trả lời 64 lượt xem
Trộn 100ml dung dịch  0,15M vào 400ml dung dịch  có pH = 13, thu được m gam kết tủa. Trị số của m là: A. 0,58 B. 1,16 C. 0,29 D. 0,87
đã trả lời 9 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11
1 trả lời 85 lượt xem
Trộn  lít dung dịch axit  (pH = 3) với  lít dung dịch  (pH = 11) theo tỉ lệ thể tích nào sau đây để thu được dung dịch có pH = 5  
đã trả lời 9 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11
2 câu trả lời 117 lượt xem
Cho 11,36 gam hỗn hợp  phản ứng hết với dung dịch  loãng (dư), thu được 1,344 lít khí (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là: A. 38,72 B. 49,09 C. 35,50 D. 34,36
đã trả lời 9 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11
2 câu trả lời 100 lượt xem
Nhỏ từ từ 500ml dung dịch  3M vào 500ml dung dịch   1M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là? A. 49,50 B. 24.57 C. 49,05 D. 24,57  
đã trả lời 7 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11
1 trả lời 2.0k lượt xem
Trộn lẫn 100ml dung dịch  1M với 100ml dung dịch  0,5M thu được dung dịch A. Tính thể tích dung dịch  2M cần dùng để trung hòa vừa đúng với dung dịch A. A. 75ml B. 150ml C. 37,5ml D. 300ml
đã trả lời 7 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11
1 trả lời 82 lượt xem
Trong dung dịch loãng có chứa 0,03 mol , thì số mol ion có trong  dung dịch này là bao nhiêu?  
đã sửa 7 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11
1 trả lời 79 lượt xem
Dung dịch X chứa các ion: . Chia dung dịch X thành hai phần bằng nhau: - Phần 1 tác dụng với lượng dư dung dịch , đun nóng thu được 0,672 lít khí (ở đktc) và 1,07g kết tủa. - Phần 2 tác dụng với lượng dư dung dịch , thu dược 4,66g kết tủa.  Tổng khối lượng các muối khan thu được khi cô cạn dung dịch X là: A. 3,73g B. 7,04g C. 7,46g  D. 3,52g
đã trả lời 7 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11
1 trả lời 118 lượt xem
Hỗn hợp X gồm ​​​​​ và kim loại  hóa trị không đổi. Hòa tan 3,61g X trong dung dịch  thu được 2,128 lít  (đktc). Nếu hoà tan hết 3,61g X vào dung dịch  thu được 1,792 lít  duy nhất. Kim loại M là: A. Zn B. Al C. Be D. Cr
đã trả lời 7 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11
1 trả lời 64 lượt xem
Phải dùng bao nhiêu lít khí  và  để điều chế được 17 gam . Biết hiệu suất chuyển hóa thành amoniac là 25%, các thể tích khí được đo ở đkc: A. 44,8 lít  và 134,4 lít  B. 22,4 lít  và 134,4 lít  C. 22,4 lít  và 67,2 lít  D. 44,8 lít  và 67,2 lít 
đã trả lời 7 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11
1 trả lời 259 lượt xem
a. Trong nước mưa có một lượng rất nhỏ  b. Ăn bánh bao thấy xốp và có mùi khai c. Chuột ăn thuốc chuột (có kẽm photphin) sẽ bị chết d. Không trộn vôi  vào phân đạm amoni (giả sử ) khi bón cho đất
đã hỏi 6 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11
1 trả lời 174 lượt xem
a. Kali photphat và bari nitrat b. Natri photphat  và nhôm sunfat c. Kali photphat và canxi clorua d. Natri hidrophophat vaf natri hidroxit e. Canxi dihidrophotphat (1 mol) và canxi hidroxit (1 mol) f. Canxi dihidrophotphat (1 mol) và canxi hidroxit (2 mol) g. Axit ... hidroxit (1 mol) h. Axit photphoric (2 mol) và canxi hidroxit (1 mol) i. Axit photphoric (2 mol) và canxi hidroxit (3 mol)  
đã trả lời 6 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11
1 trả lời 389 lượt xem
1 trả lời 180 lượt xem
Cho các dung dịch sau. Chất nào là chất điện li mạnh? Chất nào là chất điện li yếu? Chất nào không điện li?  
đã trả lời 5 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11
1 trả lời 973 lượt xem
2 câu trả lời 255 lượt xem
Theo em, việc truy cứu trách nhiệm hình sự và phạt tù đối với 2 người phạm tội chưa thành niên trong bài đọc thêm có thỏa đáng không ? Bài 2 - GDCD lớp 12
đã hỏi 23 tháng 9, 2018 trong GD Công dân lớp 12
5 câu trả lời 192 lượt xem
4 câu trả lời 143 lượt xem
2 câu trả lời 173 lượt xem
  1. Sarah_Zin_cutee

    253 Điểm

  2. Darling_274

    75 Điểm

  3. postfirst

    72 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...