Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
+2 phiếu
89 lượt xem
trong Hóa học lớp 11 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.3k điểm)

Hoà tan hoàn toàn m g bột Cu trong 800 g dung dịch HNO_{3} được dung dịch Y và 2,24 lit

khí NO (đktc). Y tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 2 M được kết tủa R. Sau khi nung

R đến khối lượng không đổi thu được 20 g chất rắn.

a. Tính khối lượng Cu ban đầu.

b. Tính khối lượng các chất trong Y và nồng độ % của dung dịch HNO_{3} đã dùng


1 Câu trả lời

+1 thích
bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.3k điểm)

Cu\overset{HNO_{3}}{\rightarrow}Y(Cu(NO_{3})_{2})+NO\overset{NaOH}{\rightarrow}R(Cu(OH)_{2})\overset{t^{\circ}}{\rightarrow}CuO

a. n_{NO}=\frac{2,24}{22,4}=0,1(mol)

n_{NaOH}=0,3.2=0,6(mol)

Khi cho Y tác dụng với dung dịch NaOH thu được kết tủa R chỉ chứa Cu(OH)_{2}.

\Rightarrow Chất rắn thu được khi nung là CuO

n_{CuO}=\frac{20}{80}=0,25(mol)\Rightarrow n_{Cu(OH)_{2}}=n_{CuO}=0,25(mol)

Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố ta có:

n_{Cu} ban đầu =n_{CuO}=n_{Cu(OH)_{2}}=0,25(mol)

\Rightarrow m_{Cu}=0,25.64=16(g)

b. Ta có: 

n_{Cu(NO_{3})_{2}}=n_{Cu(OH)_{2}}=0,25(mol)

\Rightarrow m_{Cu(NO_{3})_{2}}=0,25.(64+62.2)=47(g)

Cu\rightarrow Cu^{2+}+2e

0,25  \rightarrow  0,25      \rightarrow 0,5 (mol)

N^{+5}+3e\rightarrow N^{+2}

                 0,3  \leftarrow   0,1 (mol)

\Rightarrow Phản ứng của Cu và HNO_{3} phải tạo ra NH_{4}NO_{3}

Ta có:

n_{Cu^{2+}}.2=n_{NH_{4}NO_{3}}.8+n_{NO}.3

\Rightarrow n_{NH_{4}NO_{3}}=0,025(mol)

\Rightarrow m_{NH_{4}NO_{3}}=0,025.(8+62)=2(g)

Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố ta có: 

n_{HNO_{3}} phản ứng =2n_{Cu(NO_{3})_{2}}+n_{NO}+2n_{NH_{4}NO_{3}}=0,65(mol)

Hoặc áp dụng công thức tính nhanh:

n_{HNO_{3}}=4n_{NO}+2n_{NO_{2}}+10n_{N_{2}O}+12n_{N_{2}}+10n_{NH_{4}NO_{3}}

\Rightarrow n_{HNO_{3}}=4n_{NO}+10n_{NH_{4}NO_{3}}=4.0,1+10.0,025=0,65(mol)

\Rightarrow m_{HNO_{3}}=0,65.63=40,95(g)

\Rightarrow C% =\frac{40,95}{800}.100=5,11875\approx 5,12(%)

 

Các câu hỏi liên quan

+3 phiếu
2 câu trả lời 93 lượt xem
Cho 11,36 gam hỗn hợp  phản ứng hết với dung dịch  loãng (dư), thu được 1,344 lít khí (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là: A. 38,72 B. 49,09 C. 35,50 D. 34,36
đã hỏi 7 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 58 lượt xem
Khử hoàn toàn 2,32 gam bằng khí dư thu được m gam chất rắn. Hòa tan hoàn toàn chất rắn thu được bằng dung dịch axit thu được V lít (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Tính m và V.
đã hỏi 7 tháng 8, 2019 trong Hóa học lớp 11 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.3k điểm)
+1 thích
1 trả lời 68 lượt xem
Để m gam ngoài không khí, sau một thời gian biến thành hỗn hợp có khối lượng 12 gam gồm , ,  và . Hòa tan hết H vào dung dịch thu được 2,24 lít khí (đo ở đktc). Giá trị m gam là bao nhiêu?
đã hỏi 13 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 84 lượt xem
Hỗn hợp X gồm ​​​​​ và kim loại  hóa trị không đổi. Hòa tan 3,61g X trong dung dịch  thu được 2,128 lít  (đktc). Nếu hoà tan hết 3,61g X vào dung dịch  thu được 1,792 lít  duy nhất. Kim loại M là: A. Zn B. Al C. Be D. Cr
đã hỏi 6 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.3k điểm)
+1 thích
1 trả lời 71 lượt xem
Cho m gam  tác dụng với 253,5 ml dung dịch  2M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch Z, thu được 3m gam chất rắn khan. Giá trị của m? A. 21,3 B. 8,52 C. 12,78 D. 7,81
đã hỏi 26 tháng 6, 2019 trong Hóa học lớp 11 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 66 lượt xem
Phân supephotphat kép thực tế sản xuất được thường 40% . Vậy khối lượng  trong phân bón đó là?
đã hỏi 7 tháng 8, 2019 trong Hóa học lớp 11 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.3k điểm)
+2 phiếu
0 câu trả lời 62 lượt xem
Hòa tan hết 10,64 gam Cu bằng 200ml dung dịch  3M được dung dịch A (không chứa ). Thêm 400ml dung dịch  1M vào A. Lọc bỏ kết tủa, cô cạn dung dịch rồi nung chất rắn đến khối lượng không đổi thu được 26,44 gam chất rắn.  a/ Tính số mol Cu đã phản ứng với  b/ Cho biết sản phẩm khử của  trong phản ứng của  với Cu
đã hỏi 19 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 104 lượt xem
Dung dịch axit axetic 0,6% có khối lượng riêng xấp xỉ 1g/ml. Độ điện li của axit axetic trong điều kiện này là 1,0%. Giá trị pH của dung dịch này là (bỏ qua sự điện li của nước): A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
đã hỏi 6 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.3k điểm)
+3 phiếu
2 câu trả lời 77 lượt xem
Nhỏ từ từ 500ml dung dịch  3M vào 500ml dung dịch   1M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là? A. 49,50 B. 24.57 C. 49,05 D. 24,57  
đã hỏi 5 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 67 lượt xem
Trộn  lít dung dịch axit  (pH = 3) với  lít dung dịch  (pH = 11) theo tỉ lệ thể tích nào sau đây để thu được dung dịch có pH = 5  
đã hỏi 7 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.3k điểm)
  1. lamloc

    402 Điểm

  2. Darling_274

    323 Điểm

  3. minhtiendailqa4a3324

    299 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...