Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Hóa học lớp 11 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
 Hai dung dịch axit đưa ra ở câu 6 có cùng nồng độ mol và ở cùng nhiệt độ, axit nào có độ điện li α lớn hơn?
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Hóa học lớp 11 bởi Babyshort Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ đơn chức ( chỉ chứa C, H, O) phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch KOH 5M, thu hỗn hợp 2 muối của 2 axit no đơn chức và 1 rượu no đơn chức Y. Cho Y tác dụng hết với Na thu được 3,36 lít H2. Nếu đốt cháy hoàn toàn X thì thu được 29,12 lít khí CO2. Xác định CTCT của 2 chất trong X?
đã hỏi 16 tháng 7 trong Hóa học lớp 11 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Lấy thí dụ và viết các phương trình hoá học dưới dạng phân tử và ion rút gọn cho phản ứng sau: a. Tạo thành chất kết tủa b. Tạo thành chất điện li yếu c. Tạo thành chất khí
đã trả lời 14 tháng 7 trong Hóa học lớp 11 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
+1 thích
1 trả lời 10 lượt xem
Cho 2,88g đồng tác dụng với 40ml dung dịch HNO3 2M chỉ thu được NO. Sau phản ứng cho thêm H2SO4 dư vào lại thấy có NO bay ra. Giải thích và tính V ở điều kiện tiêu chuẩn khi cho thêm H2SO4 
đã trả lời 14 tháng 7 trong Hóa học lớp 11 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
 • babyshort
+1 thích
1 trả lời 8 lượt xem
Nhiên liệu nào sau đây thuộc loại nhiên liệu sạch đang được nghiên cứu sử dụng thay thế một số nhiên liệu khác gây ô nhiễm môi trường??
đã trả lời 14 tháng 7 trong Hóa học lớp 11 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
+1 thích
1 trả lời 7 lượt xem
Cho m gam Fe3O4 tác dụng hết trong dung dịch HNO3 thấy thoát ra 0,448 lít khí NO (điều kiện tiêu chuẩn). Tính khối lượng axit đã tham gia phản ứng
đã trả lời 14 tháng 7 trong Hóa học lớp 11 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
Cho m gam Fe3O4 tác dụng hết trong dung dịch HNO3 thấy thoát ra 0,448 lít khí NO (điều kiện tiêu chuẩn). Tính khối lượng axit đã tham gia phản ứng
đã trả lời 14 tháng 7 trong Hóa học lớp 11 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
Cho 1,35 g hỗn hợp gồm Mg, Al, Cu tác dụng hết với HNO3 thu được hỗn hợp khí gồm 0,01 mol NO và 0,04 mol NO2 biết phản ứng (không tạo muối amoni). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp muối với khối lượng là bao nhiêu?
đã trả lời 14 tháng 7 trong Hóa học lớp 11 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
+1 thích
1 trả lời 10 lượt xem
Hòa tan 0,1 mol Cu kim loại trong 120ml dung dịch X gồm HNO3 1M và H2SO4 0,5M. Sau khi phản ứng kết thúc thu được V lít khí NO duy nhất điều kiện tiêu chuẩn
đã trả lời 14 tháng 7 trong Hóa học lớp 11 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
Cho dung dịch A gồm 2 chất HCl và H2SO4 trung hòa 1000 ml dung dịch A thì cần 400 ml dung dịch NaOH 0,5 M. Cô cạn dung dịch tạo thành thì thu được 12,95 gam muối. a, Tính nồng độ mol/l của các ion trong dung dịch A  b, Tính pH của dung dịch A
đã trả lời 14 tháng 7 trong Hóa học lớp 11 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
Trộn 100 ml dung dịch NaOH 0,1M với 100 ml dung dịch KOH 0,1 M thu được dung dịch. a. Tính nồng độ các ion trong dung dịch b. Tính pH của dung dịch  c. Trung hòa dung dịch B bằng dung dịch H2SO4 1M  d. Tính thể tích dung dịch H2SO4 1M cần dùng
đã trả lời 14 tháng 7 trong Hóa học lớp 11 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
Hỗn hợp dung dịch X gồm NaOH 0,1 M và KOH 0,1 M. Trộn 100 ml dung dịch X với 100ml dung dịch H2SO4 0,2 M thu được dung dịch  a. Tính nồng độ các ion trong dung dịch  b. Tính pH của dung dịch
đã trả lời 14 tháng 7 trong Hóa học lớp 11 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
+1 thích
1 trả lời 9 lượt xem
Cho 38,7 gam hỗn hợp kim loại Cu và Zn tan hết trong dung dịch HNO3, sau phản ứng thu được 8,96 lít khí NO ở điều kiện tiêu chuẩn và không tạo ra NH4NO3. Vậy khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp xảy ra bao nhiêu?
đã trả lời 12 tháng 7 trong Hóa học lớp 11 bởi thanhtrong ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (6.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
Dung dịch X chứa 0,0,1 mol Fe3+, 0,02 mol NH4+, 0,02 mol SO42- và x mol NO3- a. Tính x b. Trộn dung dịch X với 100 ml dung dịch BA(OH)2 0,3M thu được m gam kết tủa và V lít khí(đktc). Tính m và V
đã trả lời 12 tháng 7 trong Hóa học lớp 11 bởi thanhtrong ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (6.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
Trộn 250 ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,08 mol/l là H2SO4 0,01 mol/l với 250 ml dung dịch Ba(OH)2 có nồng độ x mol/l thu được m gam kết tủa và 500 ml dung dịch có pH = 12. Hãy tìm m và x. Giả sử Ba(OH)2 điện li hoàn toàn cả hai nấc
đã trả lời 12 tháng 7 trong Hóa học lớp 11 bởi thanhtrong ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (6.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 15 lượt xem
Để trung hòa 500 ml dung dịch X chứa hỗn hợp HCl 0,1M và H2SO4 0,3M. Cần bao nhiêu ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,3M và Ba(OH)2 0,2M
đã trả lời 12 tháng 7 trong Hóa học lớp 11 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
Trộn 100 ml dung dịch FeCl3 0,1 M với 500 ml dung dịch NaOH 0,1 M Thu được dung dịch B và m gam kết tủa a, Tính nồng độ các ion trong b, Tính m
đã trả lời 12 tháng 7 trong Hóa học lớp 11 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
Cần bao nhiêu gam NaOH để pha chế 300,0 ml dung dịch có pH = 10,0?
đã trả lời 11 tháng 7 trong Hóa học lớp 11 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
Một trong các nguyên nhân gây bệnh đau dạ dày là do lượng axit HCl trong dạ dày quá cao. Để giảm bớt lượng axit, người ta thường uống dược phẩm Nabica (NaHCO3). Viết phương trình ion rút gọn của phản ứng xảy ra.
đã trả lời 11 tháng 7 trong Hóa học lớp 11 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
Một dung dịch có pH = 5,00, đánh giá nào dưới đây là đúng ? A. [H+] = 2,0.10-5M  B. [H+] = 5,0.10-4M ; C. [H+] = 1,0.10-5M ; D. [H+] = 1,0.10-4M ;
đã trả lời 11 tháng 7 trong Hóa học lớp 11 bởi Do_anhThu159 ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (9.9k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
Tính nồng độ H+ (mol/l) trong các dung dịch sau: a) CH3COONa 0,10M (Kb của CH3COO- là 5,71.10-10); b) NH4Cl 0,10M (Ka của NH4+ là 5,56.10-10).
đã hỏi 11 tháng 7 trong Hóa học lớp 11 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (18.8k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
Trong quá trình tổng hợp ammoniac, áp suất trong bình phản ứng giảm đi 10,0% so với áp suất lúc ban đầu. biết nhịệt độ của phản ứng được giữa không đổi trước và sau phản ứng. hãy xác định thành phần phần trăm thể tích của hỗn hợp khí thu được sau phản ứng, nếu trong hỗn hợp ban đầu lượng nitơ và hiđro được lấy đúng theo hệ số tỉ lượng.
đã hỏi 11 tháng 7 trong Hóa học lớp 11 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (18.8k điểm)
+1 thích
1 trả lời 5 lượt xem
Cho 68,7 g hỗn hợp gồm Al, Fe và Cu tan hết trong dung dịch HNO3 đặc nguội, sau phản ứng thu được 26,88 lít khí NO2 ở điều kiện tiêu chuẩn và m gam chất rắn B không tan.Vậy m có giá trị là bao nhiêu?
đã trả lời 11 tháng 7 trong Hóa học lớp 11 bởi thanhtrong ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (6.2k điểm)
+1 thích
1 trả lời 10 lượt xem
Cho m gam hỗn hợp kim loại gồm Fe và Al tan hết trong dung dịch HNO3 dư thu được 6,72 lít khí NO ở điều kiện tiêu chuẩn và dung dịch A (không chứa muối amoni).  Cô cạn dung dịch A thu được 66,8 g hỗn hợp muối khan. Vậy khối lượng mỗi kim loại trong M gam hỗn hợp ban đầu bằng bao nhiêu?
đã trả lời 10 tháng 7 trong Hóa học lớp 11 bởi Asnbs1 Học sinh (144 điểm)
+1 thích
0 câu trả lời 10 lượt xem
Cho 1,92g Cu vào 100ml dung dịch chứa đồng thời KNO3 0,6M và H2SO4 0,4M thấy sinh ra một chất khí có tỉ khối so với H2 là 15 và dung dịch. Tính thể tích khí sinh ra ở điều kiện tiêu chuẩn?
đã hỏi 9 tháng 7 trong Hóa học lớp 11 bởi Babyshort Cử nhân (1.6k điểm)
+1 thích
0 câu trả lời 3 lượt xem
Hỗn hợp X gồm (Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4, FeO) với số mol mỗi chất là 0,1 mol, hòa tan hết vào dung dịch Y gồm (HCl và H2SO4 loãng) thu được dung dịch Z. Nhỏ từ từ dung dịch Cu(NO3)2 1M vào dung dịch Z cho tới khi ngừng thoát khí NO thể tích dung dịch Cu(NO3)2 cần dùng và thể tích khí thoát ra ở điều kiện tiêu chuẩn là bao nhiêu?
đã hỏi 9 tháng 7 trong Hóa học lớp 11 bởi Babyshort Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
Cho 60 g hỗn hợp gồm Cu và CuO tan hết trong 3 lít dung dịch HNO3 1M thu được 13,44 lít khí NO (ở điều kiện tiêu chuẩn) thoát ra biết rằng thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể. Vậy % khối lượng của Cu trong hỗn hợp bằng bao nhiêu?
đã trả lời 9 tháng 7 trong Hóa học lớp 11 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Dung dịch HNO3 loãng tác dụng với hỗn hợp gồm Zn và ZnO tạo ra dung dịch chứa 8 gam NH4 NO3,  113, 4 gam Zn(NO3)2 và không khí thoát ra. Vậy % khối lượng của Zn trong hỗn hợp ban đầu bằng bao nhiêu?
đã trả lời 9 tháng 7 trong Hóa học lớp 11 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 29 lượt xem
Hòa tan M gam hỗn hợp gồm Al và Al2O3 trong dung dịch HNO3 loãng dư thu được 0,56 lít khí NO duy nhất và dung dịch A chứa 21,54 g muối khan. Nếu cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch A thì thấy thoát ra 672 ml khí mùi khai biết các khí đó ở điều kiện tiêu chuẩn và khối lượng m của hỗn hợp ban đầu là bao nhiêu?
đã hỏi 9 tháng 7 trong Hóa học lớp 11 bởi nguyendavit123 ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (8.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm Fe và Fe304 bằng dung dịch HNO3 thu được 2,24 lít khí NO (ở điều kiện tiêu chuẩn) nếu thay dung dịch HNO3 bằng dung dịch H2 SO4 đặc, nóng thì thu được khí gì? Thể tích là bao nhiêu?
đã trả lời 9 tháng 7 trong Hóa học lớp 11 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
Trộn 50 ml dung dịch HCl với 50 ml dung dịch NaOH có pH = 13 thu được dung dịch X có pH = 2 số mol của dung dịch HCl ban đầu là bao nhiêu?
đã trả lời 8 tháng 7 trong Hóa học lớp 11 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
Hòa tan hết 2,88 g hỗn hợp kim loại gồm Fe và Mg trong dung dịch HNO3 loãng dư thu được 0,986 lít hỗn hợp khí X gồm NO và N2 (ở 27,3 độ C và 1 atm) có tỉ khối so với H2= 14,75. Vậy phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp bằng bao nhiêu?
đã trả lời 8 tháng 7 trong Hóa học lớp 11 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 19 lượt xem
Hòa tan hết 4,431 gam hỗn hợp kim loại gồm Al và Mg trong dung dịch HNO3 loãng dư thu được dung dịch A và 1,568 lít hỗn hợp khí X đều không màu, có khối lượng 2,59g, trong đó có một khí bị hóa nâu trong không khí. Vậy % theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp bằng bao nhiêu?
đã trả lời 8 tháng 7 trong Hóa học lớp 11 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
+2 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
Hãy nhận biết các chất sau bằng phương pháp hóa học. Dung dịch axit axetic, dung dịch rượu etylic, dung dịch axetilen. Viết PTHH nếu có
đã trả lời 3 tháng 6 trong Hóa học lớp 11 bởi hoavu91 Thần đồng (1.3k điểm)
+1 thích
1 trả lời 45 lượt xem
Hãy viết công thức cấu trúc và gọi tên các đồng phân ứng với các công thức phân tử: a)                                 b) 
đã trả lời 3 tháng 6 trong Hóa học lớp 11 bởi Do_anhThu159 ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (9.9k điểm)
+1 thích
1 trả lời 69 lượt xem
Hãy phân biệt các chất sau bằng phương pháp hóa học: a)  Hexyl bromua, brombenzen, 1-brombut-2-en. b) 1-Clopent-2-en, pent-2-en, 1-clopentan.
đã trả lời 3 tháng 6 trong Hóa học lớp 11 bởi Do_anhThu159 ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (9.9k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 162 lượt xem
Chia hỗn hợp gồm hai Ancol đơn chức X và Y (phân tử khối của X nhỏ hơn của Y) là đồng đẳng kế tiếp thành hai phần bằng nhau:        + Phần 1: Đốt cháy hoàn toàn thu được 5,6l CO2 (đktc) và 6,3g H2O.      + Phần 2: Đem tác dụng với Na thì thu được V lít khí thoát ra (đktc). Tính V.  
đã trả lời 30 tháng 5 trong Hóa học lớp 11 bởi idog480430 (-36 điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. nhthuyvy16

  3848 Điểm

 2. Bac_Da

  2096 Điểm

 3. Babyshort

  1518 Điểm

 4. saitamaselfomy

  1423 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. nhthuyvy16

  1250 Điểm

 2. saitamaselfomy

  1059 Điểm

 3. Bac_Da

  700 Điểm

 4. Babyshort

  357 Điểm

...