Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Hóa học - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
3 câu trả lời 32 lượt xem
Câu 8: Liên kết hóa học trong phân tử hợp chất hữu cơ chủ yếu là A. liên kết ion. B. liên kết cộng hóa trị. C. liên kết cho - nhận. D. liên kết hydrogen.
đã trả lời 4 tháng 5 trong Hóa học lớp 10 bởi tnk11022006452 Cử nhân (2.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 96 lượt xem
Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt bốn dung dịch trong các lọ mất nhãn sau: glucozo, saccarozo, fructozo, hồ tinh bột. Viết PTHH của các phản ứng xảy ra
đã trả lời 21 tháng 4 trong Hóa học lớp 12 bởi monmon70023220 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 21 lượt xem
Câu 6: Dẫn xuất hydrocarbon là các hợp chất mà thành phần nguyên tố A. chỉ có C và H. B. gồm có C, H và O. C. gồm C, H, N. D. ngoài C còn các nguyên tố khác.
đã trả lời 21 tháng 4 trong Hóa học lớp 10 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
Câu 3: Trong các hợp chất sau, chất nào không phải là hợp chất hữu cơ? A. Acetic acid. B. Urea. C. Ammonium cyanate. D. Ethanol.
đã trả lời 20 tháng 4 trong Hóa học lớp 10 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 16 lượt xem
Câu 2: Trong các hợp chất sau, chất nào là hợp chất hữu cơ? A. CO2. B. CH3COONa. C. Na2CO3. D. Al4C3.
đã trả lời 20 tháng 4 trong Hóa học lớp 10 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 15 lượt xem
Câu 5: Trong các hợp chất sau, chất nào là hydrocarbon? A. C2H5OH. B. CH3COOH. C. C6H6. D. C6H5NH2.
đã trả lời 20 tháng 4 trong Hóa học lớp 10 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 42 lượt xem
a) Cho các chất: Na, MgCl2, FeCl2, FeCl3, AlCl3 chỉ dùng thêm nước hãy nhận biết chúng b) Có 3 lọ đựng ba hỗn hợp dạng bột: ( Al + Al2O3), (Fe + Fe2O3) và (FeO + Fe2O3). Dùng phương pháp hóa học để nhận biết chúng. Viết phương trình hoá học xảy ra.
đã trả lời 18 tháng 4 trong Hóa học lớp 9 bởi monmon70023220 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 52 lượt xem
Phân biệt 4 lọ mất nhãn chứa các dung dịch:  NH2CH2COOH, C6H5NH2, C2H5NH2, HOOC(NH2)CHCOOH. Viết PTHH nếu có
đã trả lời 18 tháng 4 trong Hóa học lớp 12 bởi monmon70023220 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 102 lượt xem
Viết PTHH thực hiện dãy chuyển hóa sau và ghi đủ điều kiện nếu có Triolein -> natri oleat -> axit oleic -> axit stearic -> natri stearat
đã trả lời 18 tháng 4 trong Hóa học lớp 12 bởi monmon70023220 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 26 lượt xem
Tại một số nhà máy, người ta dùng calcium oxide (vôi sống) hoặc calcium hydroxide (vôi tôi) để hấp thụ sulfur dioxide trong khí thải. a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng trên. b) Ở mỗi phản ứng, sulfur dioxide thể hiện tính chất gì?
đã trả lời 18 tháng 4 trong Hóa học lớp 11 bởi monmon70023220 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 19 lượt xem
Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau Glucozo -> ancol etylic -> axit axetic -> etyl axetat -> natri axetat  
đã trả lời 18 tháng 4 trong Hóa học lớp 12 bởi monmon70023220 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 27 lượt xem
a) Viết công thức cấu tạo có thể có của hợp chất hữu cơ có công thức phân từ sau: C2H4, CH3Cl, CH4, C2H6O, C2H5Cl, C3H6, C2H2 b) Tính thành phần phần trăm về khối lượng của các nguyên tố tron hợp chất
đã trả lời 18 tháng 4 trong Hóa học lớp 9 bởi monmon70023220 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 39 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 118 lượt xem
Có 5 chất rắn: BaCl2, Na2SO4, CaCO3, Na2CO3, CaSO4.2H2O đựng trong 5 lọ riêng biệt. Hãy tự chọn 2 chất dùng làm thuốc thử để nhận biết các chất rắn đựng trong mỗi lọ.
đã trả lời 14 tháng 4 trong Hóa học lớp 9 bởi monmon70023220 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 116 lượt xem
Phân biệt các lọ mất nhãn chứa các dung dịch: tinh bột, anbumin, alanin, axit glutaric.
đã trả lời 14 tháng 4 trong Hóa học lớp 12 bởi monmon70023220 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 36 lượt xem
Cho hỗn hợp bột gồm 2,7g Al và 5,6g Fe vào 550ml dung dịch AgNO3 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là
đã trả lời 13 tháng 4 trong Hóa học lớp 12 bởi monmon70023220 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 30 lượt xem
Cho 19,3g hỗn hợp bột gồm Zn và Cu có tỉ lệ mol tương ứng là 1:2 vào dung dịch chứa 0,2 mol Fe2(SO4)3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kim loại. Giá trị của m là
đã trả lời 12 tháng 4 trong Hóa học lớp 12 bởi monmon70023220 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 97 lượt xem
Cho 0,2 mol Fe vào dung dịch hỗn hợp 0,2 mol Fe(NO3)3 và 0,2 mol AgNO3. Khi phản ứng hoàn toàn số mol Fe(NO3)3 trong dung dịch là
đã trả lời 12 tháng 4 trong Hóa học lớp 12 bởi monmon70023220 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 21 lượt xem
a) Metan và khí oxi b) Etilen và dung dịch brom  c) Etilen và khí oxi
đã trả lời 12 tháng 4 trong Hóa học lớp 9 bởi monmon70023220 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 18 lượt xem
Viết công thức Lewis của NH3, CO2.
đã trả lời 12 tháng 4 trong Hóa học lớp 10 bởi monmon70023220 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 18 lượt xem
Dựa vào kiến thức đã học về liên kết hóa học hãy giải thích vì sao  NH3 tan tốt trong nước còn H2S tan ít trong nước
đã trả lời 12 tháng 4 trong Hóa học lớp 10 bởi monmon70023220 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 16 lượt xem
Dựa vào kiến thức đã học về liên kết hóa học hãy giải thích vì sao N2 tương đối trơ về mặt hóa học ở điều kiện thường
đã trả lời 12 tháng 4 trong Hóa học lớp 10 bởi monmon70023220 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 103 lượt xem
Biểu diễn sự hình thành liên kết trong phân tử KCl và viết công thức cấu tạo của CH4, CO2.
đã trả lời 12 tháng 4 trong Hóa học lớp 10 bởi monmon70023220 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 82 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 22 lượt xem
Dựa vào kiến thức đã học về liên kết hóa học hãy giải thích vì sao khí hydrogen chloride (HCl) tan tốt trong nước, khí oxygen (O2) tan ít trong nước.
đã trả lời 12 tháng 4 trong Hóa học lớp 10 bởi monmon70023220 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 18 lượt xem
Biểu diễn sự hình thành liên kết trong phân tử MgO.
đã trả lời 12 tháng 4 trong Hóa học lớp 10 bởi monmon70023220 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 54 lượt xem
Viết công thức electron và công thức Lewis của phân tử NH3.
đã trả lời 12 tháng 4 trong Hóa học lớp 10 bởi monmon70023220 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 18 lượt xem
Dựa vào cấu tạo phân tử, giải thích tại sao CO2 rất ít tan trong nước
đã trả lời 12 tháng 4 trong Hóa học lớp 10 bởi monmon70023220 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 23 lượt xem
Giải thích vì sao độ âm điện của nitrogen là 3,04 xấp xỉ với độ âm điện của chlorine là 3,16 nhưng ở điều kiện thường, nitrogen kém hoạt động hơn nhiều so với chlorine
đã trả lời 1 tháng 4 trong Hóa học lớp 10 bởi hoconghung031007464 Học sinh (185 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 19 lượt xem
d) Trùng hợp etilen  e) Propilen (C3H6) và dung dịch brom f) Metan và nước g) Metan và clo ( tỉ lệ 1:1)
đã trả lời 31 tháng 3 trong Hóa học lớp 9 bởi hoconghung031007464 Học sinh (185 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 59 lượt xem
Khi bị ốm, mất sức, nhiều người bệnh thường được truyền dịch đường để bổ sung nhanh năng lượng. Chất trong dịch truyền có tác dụng trên là A. Fructozơ. B. Tinh bột. C. Glucozơ. D. Saccarozơ.
đã trả lời 23 tháng 2 trong Hóa học lớp 12 bởi nguyenmanh04102009212 Học sinh (402 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 30 lượt xem
Este HCOOCH=CH2 không phản ứng với A. dung dịch NaOH. B. H2O (xúc tác H2SO4 loãng, to). C. kim loại. D. Dung dịch AgNO3/NH3.
đã trả lời 23 tháng 2 trong Hóa học lớp 12 bởi nguyenmanh04102009212 Học sinh (402 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 50 lượt xem
Metyl propionat có công thức cấu tạo là A. HCOOC2H5. B. HCOOC2H3. C. C2H5COOCH3. D. CH3COOCH3.
đã trả lời 23 tháng 2 trong Hóa học lớp 12 bởi nguyenmanh04102009212 Học sinh (402 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 46 lượt xem
Cho các chất sau: tristearin, etyl fomat, tripanmitin, tinh bột, triolenin. Số chất thủy phân trong môi trường axit sinh ra glixerol là A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
đã trả lời 23 tháng 2 trong Hóa học lớp 12 bởi nguyenmanh04102009212 Học sinh (402 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 76 lượt xem
Este X có mùi chuối chín và được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm. Tên gọi của este X là A. benzyl axetat B. etyl butirat C. isoamyl axetat D. etyl propionat
đã trả lời 23 tháng 2 trong Hóa học lớp 12 bởi nguyenmanh04102009212 Học sinh (402 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 26 lượt xem
Cho các este: vinyl fomat (1), metyl axetat (2), triolein (3), metyl metacrylat (4), phenyl axetat (5). Dãy gồm các este đều phản ứng được với dung dịch NaOH (đun nóng) sinh ra ancol là A. (1), (2), (3). B. (2), (3), (4). C. (1), (3), (4). D. (3), (4), (5).
đã trả lời 23 tháng 2 trong Hóa học lớp 12 bởi nguyenmanh04102009212 Học sinh (402 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 70 lượt xem
Cho các chất: HCOOCH3, CH3COOH, CH3COOCH=CH2, CH3CH2CHO, (COOCH3)2. Số chất trong dãy thuộc loại este là A. 4. B. 2. C. 3. D. 1.
đã trả lời 7 tháng 2 trong Hóa học lớp 12 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (13.8k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

HOT 1 giờ qua

 1. luckyyhappyy07687

  355 Điểm

 2. PTG

  342 Điểm

 3. tnk11022006452

  301 Điểm

 4. minhquanhhqt160

  203 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4: 20.000 đồng
Phần thưởng bao gồm: mã giảm giá Shopee, Nhà Sách Phương Nam, thẻ cào cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác sẽ dành cho những bạn tích cực nhất của tháng. Xem tại đây
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...