Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Hóa học - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
Viết PTHH (ghi điều kiện phản ứng nếu có) hoàn thành chuỗi biến đổi sau: (1)CaC2--->C2H2 (2)C2H2--->C2H4 (3)C2H2--->CO2 (4)C2H4--->C2H4Br2   
đã trả lời 8 tháng 6 trong Hóa học lớp 9 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (18.1k điểm)
 • tien7749
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Có 3 lọ bị mất nhãn đựng 3 chất rắn: NaCl, NaHCO3, BaCO3. Hãy nhận biết từng lọ và viết PTHH minh hoạ
đã trả lời 7 tháng 6 trong Hóa học lớp 9 bởi hoavu91 Thần đồng (1.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
+2 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Hãy nhận biết các chất sau bằng phương pháp hóa học. Dung dịch axit axetic, dung dịch rượu etylic, dung dịch axetilen. Viết PTHH nếu có
đã trả lời 3 tháng 6 trong Hóa học lớp 11 bởi hoavu91 Thần đồng (1.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 72 lượt xem
1. Từ CuSO4.5H2O. Hãy pha chế: a) 50g CuSO4 10% b) 60ml dd CuSO4 1M. 2. Hãy pha chế dd BaCl2 4,5M với 250ml dd đó. 3. Hãy nêu cách pha chế để tạo ra dd KCl 22% với lượng H2O cần lấy là 170g. 4. Từ dd NaCl 28% hãy pha chế thành 150g dd NaCl 22%.
đã trả lời 3 tháng 6 trong Hóa học lớp 8 bởi Do_anhThu159 Thạc sĩ (9.2k điểm)
+1 thích
1 trả lời 44 lượt xem
Hãy viết công thức cấu trúc và gọi tên các đồng phân ứng với các công thức phân tử: a)                                 b) 
đã trả lời 3 tháng 6 trong Hóa học lớp 11 bởi Do_anhThu159 Thạc sĩ (9.2k điểm)
+1 thích
1 trả lời 68 lượt xem
Hãy phân biệt các chất sau bằng phương pháp hóa học: a)  Hexyl bromua, brombenzen, 1-brombut-2-en. b) 1-Clopent-2-en, pent-2-en, 1-clopentan.
đã trả lời 3 tháng 6 trong Hóa học lớp 11 bởi Do_anhThu159 Thạc sĩ (9.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 250 lượt xem
Cho một lượng đơn chất halogen tác dụng hết với magie thu được 19g magie halogenua. Cũng lượng đơn chất halogen đó tác dụng hết với nhôm tạo ra 17,8g nhôm halogenua. Xác định tên và khối lượng đơn chất halogen nói trên.  
đã trả lời 3 tháng 6 trong Hóa học lớp 10 bởi Do_anhThu159 Thạc sĩ (9.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 35 lượt xem
Hòa tan 1,39g muối FeSO4.7H2O trong dung dịch H2SO4 loãng. Cho dung dịch này tác dụng với dung dịch KMnO4 0,1 M. Tính thể tích dung dịch KMnO4, tham gia phản ứng.  
đã trả lời 3 tháng 6 trong Hóa học lớp 10 bởi Do_anhThu159 Thạc sĩ (9.2k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 147 lượt xem
Chia hỗn hợp gồm hai Ancol đơn chức X và Y (phân tử khối của X nhỏ hơn của Y) là đồng đẳng kế tiếp thành hai phần bằng nhau:        + Phần 1: Đốt cháy hoàn toàn thu được 5,6l CO2 (đktc) và 6,3g H2O.      + Phần 2: Đem tác dụng với Na thì thu được V lít khí thoát ra (đktc). Tính V.  
đã trả lời 30 tháng 5 trong Hóa học lớp 11 bởi idog480430 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 75 lượt xem
b) Chia hỗn hợp gồm hai Ancol đơn chức X và Y (phân tử khối của X nhỏ hơn của Y) là đồng đẳng kế tiếp thành hai phần bằng nhau:        + Phần 1: Đốt cháy hoàn toàn thu được 5,6l CO2 (đktc) và 6,3g H2O.      + Phần 2: Đun nóng với H2SO4 đặc ở 140oC tạo thành ... , thu được thể tích hơi bằng thể tích của 0,42 gam N2 (trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất).  Tính hiệu suất phản ứng tạo ete của X, Y.
đã trả lời 30 tháng 5 trong Hóa học lớp 11 bởi idog480430 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 90 lượt xem
Hỗn hợp X gồm ancol metylic , ancol etylic và phenol có khối lượng 14,8g được chia A làm 2 phần bằng nhau.      + Phần 1: Tác dụng hoàn toàn với Na dư thu đc 1,846l khí H2 ( 27,3ºC , 1atm).      + Phần 2: Phản ứng với dung dịch brom thấy xuất hiện 8,275g kết tủa trắng a) Viết phương trình các phản ứng đã xảy ra. b) Tính thành phần phần trăm các chất trong X.    
đã trả lời 30 tháng 5 trong Hóa học lớp 11 bởi idog480430 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 92 lượt xem
Hỗn hợp X gồm ancol metylic , ancol etylic và phenol có khối lượng 14,8g được chia A làm 2 phần bằng nhau.      + Phần 1: Tác dụng hoàn toàn với Na dư thu đc 1,846l khí H2 ( 27,3ºC , 1atm).      + Phần 2: Phản ứng với dung dịch brom thấy xuất hiện 8,275g kết tủa trắng a) Viết phương trình các phản ứng đã xảy ra. b) Tính thành phần phần trăm các chất trong X.    
đã trả lời 30 tháng 5 trong Hóa học lớp 11 bởi idog480430 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 76 lượt xem
Cho luồng khí CO đi qua 9,1g hỗn hợp gồm CuO và Al2O3 đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được 8,3g chất rắn. Khối lượng CuO trong hỗn hợp là?
đã trả lời 30 tháng 5 trong Hóa học lớp 12 bởi idog480430 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 136 lượt xem
Đun nóng 20 gam một hỗn hợp X gồm Fe và S trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp rắn A. Hòa tan hỗn hợp rắn A vào dung dịch HCl thu được 6,72 lít (đktc) hỗn hợp khí Y. Thành phần phần trăm khối lượng Fe trong X là   A. 28%    B. 56%    C. 42%    D. 84%
đã trả lời 30 tháng 5 trong Hóa học lớp 10 bởi idog480430 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 26 lượt xem
Có 2 bình khí chứa oxi và ozone. Hãy dùng phương pháp hóa học phân biệt và viết phương trình.
đã trả lời 30 tháng 5 trong Hóa học lớp 10 bởi idog480430 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 701 lượt xem
Nhận biết các lọ mất nhẫn sau: stiren, etylbenzen, phenyl axetilen
đã trả lời 30 tháng 5 trong Hóa học lớp 11 bởi idog480430 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 808 lượt xem
Nhận biết các lọ mất nhãn sau: Hex-1-en, benzen, toluen, stiren  
đã trả lời 30 tháng 5 trong Hóa học lớp 11 bởi idog480430 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 1.7k lượt xem
Hoàn thành các phương trình sau: Stiren tác dụng với brom và hidrobromua  
đã trả lời 30 tháng 5 trong Hóa học lớp 11 bởi idog480430 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 188 lượt xem
Hoàn thành các phương trình sau: a) Nhôm cacbua -> CH_4 -> C_2H_2 -> C_6H_6  b) Natri axetat -> metan -> axetilen -> benzen
đã trả lời 30 tháng 5 trong Hóa học lớp 11 bởi idog480430 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 538 lượt xem
Hoàn thành các phương trình sau:  a) Natri axetat -> metan -> axetilen -> benzen  b) Hexan -> benzen -> etyl benzen -> stiren -> PS
đã trả lời 30 tháng 5 trong Hóa học lớp 11 bởi idog480430 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 17 lượt xem
Hãy kể tên một số chất hóa học cực độc hại đối với sức khỏe của con người
đã trả lời 29 tháng 5 trong Hóa học lớp 8 bởi Mink Tiến sĩ (12.4k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 1.2k lượt xem
Hãy thực hiện những chuyển đổi hóa học sau bằng cách viết những phương trình hóa học. (Ghi điều kiện của phản ứng, nếu có)  
đã trả lời 29 tháng 5 trong Hóa học lớp 9 bởi idog480430 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 379 lượt xem
Bằng cách nào có thể nhận biết được từng chất trong mỗi cặp chất sau theo phương pháp hóa học ? a) Dung dịch HCl và dung dịch H2SO4  b) Dung dịch NaCl và dung dịch Na2SO4 c) Dung dịch Na2SO4 và H2SO4 Viết phương trình hóa học  
đã trả lời 29 tháng 5 trong Hóa học lớp 9 bởi idog480430 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 160 lượt xem
Hãy nhận biết từng chất trong mỗi nhóm chất sau bằng phương pháp hóa học a) Hai chất rắn màu trắng là CaO và P2O5 b) Hai chất khí không màu là SO2 và O2 Viết các phương trình hóa học
đã trả lời 29 tháng 5 trong Hóa học lớp 9 bởi idog480430 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 136 lượt xem
Một miếng gỗ hình tròn, bán kính 4cm. Ở tâm O, cắm thẳng góc một đỉnh OA. Thả miếng gỗ nổi trong một chậu nước có chiết suất n=1,33. Đinh OA ở trong nước, cho OA=6cm. Mắt đặt trong không khí, chiều dài lớn nhất của OA để không thấy đầu A là bao nhiêu?
đã trả lời 29 tháng 5 trong Hóa học lớp 11 bởi Mink Tiến sĩ (12.4k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 349 lượt xem
Bằng phương pháp hóa học nào có thể nhận biết được từng chất trong mỗi dãy chất sau ? a) Hai chất rắn màu trắng là CaO và Na2O b) Hai chất khí không màu là CO2 và O2 Viết các phương trình hóa học
đã trả lời 28 tháng 5 trong Hóa học lớp 9 bởi idog480430 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 225 lượt xem
Hãy nhận biết từng chất trong mỗi nhóm chất sau bằng phương pháp hóa học. a) CaO, CaCO3;             b) CaO, MgO. Viết phương trình hóa học  
đã trả lời 28 tháng 5 trong Hóa học lớp 9 bởi idog480430 Thần đồng (1.1k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 95 lượt xem
Bằng phương pháp hóa học hãy trình bày cách nhận biết các lọ không ghi nhãn đựng các dung dịch sau? a) HCl, NaCl, NaBr b) NaOH, KCl, KNO3, HCl
đã trả lời 28 tháng 5 trong Hóa học lớp 10 bởi idog480430 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 28 lượt xem
Cho dãy các chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột, mantozơ. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là A. 3. B. 4. C. 2. D. 5.
đã trả lời 28 tháng 5 trong Hóa học lớp 12 bởi idog480430 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 76 lượt xem
Cho dãy các chất: HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là A. 3. B. 6. C. 4. D. 5.
đã trả lời 28 tháng 5 trong Hóa học lớp 12 bởi idog480430 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 29 lượt xem
Dãy gồm các chất đều tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3, là: A. anđehit fomic, axetilen, etilen. B. anđehit axetic, axetilen, butin-2. C. anđehit axetic, butin-1, etilen. D. axit fomic, vinylaxetilen, propin.
đã trả lời 27 tháng 5 trong Hóa học lớp 11 bởi _Grizzly_ Thạc sĩ (5.2k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 37 lượt xem
Cho dãy các chất: C2H2, HCHO, HCOOH, CH3CHO, (CH3)2CO, C12H22O11 (mantozơ). Số chất trong dãy tham gia được phản ứng tráng gương là A. 3. B. 5. C. 6. D. 4.
đã trả lời 27 tháng 5 trong Hóa học lớp 11 bởi idog480430 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 9 lượt xem
Một loại chất béo chỉ gồm panmitin và stearin. Đun nóng 42,82 kg chất béo trên với NaOH, khối lượng glixerol thu được 4,6 kg theo khối lượng của hai trieste trong chất béo trên là: A. 40% và 60% B. 36,55% và 63.45% C. 42,15% và 57,85%. D. 37,65% và 62,35%.
đã trả lời 27 tháng 5 trong Hóa học lớp 12 bởi idog480430 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 12 lượt xem
Hai chất hữu cơ X và Y đều có khối lượng phân tử bằng 60. Chất X có khả năng phản ứng với Na, NaOH và Na2CO3. Chất Y phản ứng được với dung dịch NaOH (đun nóng) nhưng không phản ứng với Na. CTCT của X và Y lần A. CH3-COOH, CH3-COO-CH3.    B. (CH3)2CH-OH, H-COO-CH3. C. H-COO-CH3, CH3-COOH.    D. CH3-COOH H-COO-CH3
đã trả lời 27 tháng 5 trong Hóa học lớp 12 bởi idog480430 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 29 lượt xem
Số đồng phân của hợp chất hữu cơ có CTPT C3H6O2 có thể tác đụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng được với kim loại Na là A. 3.    B. 2    C. 4.    D 5.
đã trả lời 27 tháng 5 trong Hóa học lớp 12 bởi idog480430 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 9 lượt xem
Khi cho 45,6 gam anhiđric axetic tác dụng với 64,8 gam p-crezol thu được bao nhiêu gam este nếu hiệu suất của phản ứng đạt 80%. A. 82,23gam      B. 83,32gam C. 60 gam      D. 53,64 gam
đã trả lời 27 tháng 5 trong Hóa học lớp 12 bởi idog480430 Thần đồng (1.1k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. Do_anhThu159

  4477 Điểm

 2. SayoHikawa

  2715 Điểm

 3. smoke

  2656 Điểm

 4. Cua_congtuaaaaaaa

  2613 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. smoke

  928 Điểm

 2. Axit_Cacboxylic

  513 Điểm

 3. SayoHikawa

  235 Điểm

 4. Cua_congtuaaaaaaa

  158 Điểm

...