Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
68 lượt xem
trong Tin học lớp 11 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (18k điểm)

1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (18k điểm)
 
Hay nhất
Program TB_Cong_4_So;

 

uses crt;

Var s,a: real;

Begin

Clrscr;

S:=0;

Write(‘Nhap so thu nhat:’);readln(a); S:=S+a;

Write(‘Nhap so thu hai:’);readln(a); S:= S+a;

Write(‘Nhap so thu ba:’);readln(a); S:=S+a;

Write(‘Nhap so thu tu:’);readln(a); S:=S+a;

Writeln(‘Trung binh cong: ‘,S/4:10:2);

readln

end.

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
2 câu trả lời 165 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 341 lượt xem
Viết chương trình tìm ước chung lớn nhất (UCLN) của hai số với yêu cầu sử dụng thuật toán Euclid. Thuật toán Euclid: Nếu a chia hết cho b (a chia b dư 0) ... mod b. – Lặp với điều kiện r <> 0: b = r, a = b, r = a mod b.
đã hỏi 14 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (18k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 197 lượt xem
Viết chương trình giải phương trình bậc hai với yêu cầu sử dụng các chương trình con để giải quyết các trường hợp xãy ra của delta.
đã hỏi 15 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (18k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 41 lượt xem
Viết chương trình tính giá trị của đa thức A(x) với điều kiện không dùng biến mảng. Viết chương trình tính giá trị c&#7911 ... ;ng hệ số rồi nhân với x từ hệ số an đến hệ số a0.
đã hỏi 28 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (18k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 33 lượt xem
Viết chương trình cho phép nhập hai số vào hai biến, thực hiện đổi giá trị của hai biến cho nhau. Yêu cầu dùng chương trình con để thực hiện chức năng đổi giá trị.
đã hỏi 15 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (18k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 313 lượt xem
Viết chương trình cho phép trộn hai dãy số A và B cùng có số phần tử là k để được dãy số C theo yêu cầu sau: A = a1, a2 … ak B = b1, b2 … bk Được C = a1, b1, a2, b2 … ak, bk.
đã hỏi 15 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (18k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 27 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 470 lượt xem
Viết chương trình tính trung bình cộng của các số nhập vào từ bàn phím. Khi muốn kết thúc nhập để tính trung bình thì nhấn phím 0. In kết quả ra màn hình.
đã hỏi 28 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (18k điểm)

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. Do_anhThu159

  4464 Điểm

 2. Cua_congtuaaaaaaa

  2617 Điểm

 3. smoke

  2556 Điểm

 4. SayoHikawa

  2514 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. smoke

  829 Điểm

 2. Cua_congtuaaaaaaa

  162 Điểm

 3. thanhtrong

  62 Điểm

 4. Mink

  61 Điểm

...