Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Tin học lớp 11 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

+1 thích
1 trả lời 113 lượt xem
Nêu cấu trúc While - do, viết chương trình tính tổng các số nhỏ hơn 100
đã trả lời 22 tháng 5 trong Tin học lớp 11 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.4k điểm)
+1 thích
1 trả lời 28 lượt xem
Nêu cấu trúc của chương trình con (hàm và thủ tục) Viết chương trình tính diện tích hình tam giác trong đó có hàm tính chu vi hình tam giác
đã trả lời 18 tháng 5 trong Tin học lớp 11 bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 76 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 86 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 117 lượt xem
VCT  in ra màn hình Tổng và Hiệu của 2 số nguyên a và b , hai số  a,b được nhập từ bàn phím Tổng= a+ b Hiệu = a-b
đã trả lời 19 tháng 8, 2022 trong Tin học lớp 11 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 105 lượt xem
VCT  in ra màn hình Tích và  thương của 2 số nguyên a và b, hai số  a,b được nhập từ bàn phím,  kết quả của thương thì lấy 3 số lẻ Tích = axb Thương = a: b
đã trả lời 19 tháng 8, 2022 trong Tin học lớp 11 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 258 lượt xem
" Xin chào các bạn " " Mời các bạn làm quen với Turbo Pascal 7.0 "
đã trả lời 19 tháng 8, 2022 trong Tin học lớp 11 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 248 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 75 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 370 lượt xem
Để đưa dữ liệu ra màn hình dùng câu lệnh nào trong các câu lệnh sau? A. Writeln hoặc Read. B. Read hoặc Readln. C. Write hoặc Readln. D. Write hoặc Writeln.
đã trả lời 9 tháng 8, 2022 trong Tin học lớp 11 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.4k điểm)
–1 thích
1 trả lời 265 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 438 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 118 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 183 lượt xem
A. N := 3.5; B.M := - 4; C.Y := 10.5; D.X := 6;
đã trả lời 9 tháng 8, 2022 trong Tin học lớp 11 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 94 lượt xem
A. Const max = 50; B. Const max := 50; C. Const integer max = 50; D. Const max 50;
đã trả lời 20 tháng 7, 2022 trong Tin học lớp 11 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 106 lượt xem
var a,x,y : byte ;       e,g : real ;       cv, s : char ;
đã trả lời 20 tháng 7, 2022 trong Tin học lớp 11 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 80 lượt xem
var X3, x : boolean ;       u, y, M : integer ;
đã trả lời 20 tháng 7, 2022 trong Tin học lớp 11 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 57 lượt xem
Biến P có thể nhận các giá trị 5; 20; 30; 60; 90 và biến X có thể nhận các giá trị 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5 - Khai báo nào trong các khai báo sau là đúng v&agrave ... Var X, P : Byte; B. Var P : Real; X : Byte; C. Var X : Real; P : Byte; D. Var X, P : Real;
đã trả lời 20 tháng 7, 2022 trong Tin học lớp 11 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 335 lượt xem
Khai báo nào trong đây đúng và tốn ít bộ nhớ nhất cho bài toán: Hãy tính tổng các số nguyên dương trong 5 số nguyên cho trước? A. Var a, b, c, d, e : ... b, c, d, e : Word; C. Var a, b, c, d, e : Byte; D. Var a, b, c, d, e : Longint;
đã trả lời 20 tháng 7, 2022 trong Tin học lớp 11 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 124 lượt xem
Trong khai báo dưới đây bộ nhớ sẽ cấp phát cho các biến tổng cộng là bao nhiêu Byte : Var x, y, z : Integer; c, h : Char; Ok : Boolean; A. 10 Byte. B. 11 Byte. C. 9 Byte. D. 12 Byte.
đã trả lời 20 tháng 7, 2022 trong Tin học lớp 11 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 272 lượt xem
Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, xét đoạn chương trình sau :VarA : Real;BeginA := 15; Writeln("KQ la: ", A);End.Hãy chọn một trong những kết quả sau đây: A. Chương trình báo lỗi. B. KQ la : 15. C. KQ la : A. D. KQ la : 1.5000000000E+01.
đã trả lời 20 tháng 7, 2022 trong Tin học lớp 11 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 68 lượt xem
(sin(x)*cos(x)+-b + sqrt( abs(x+y)) / (1*4)
đã trả lời 20 tháng 7, 2022 trong Tin học lớp 11 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 327 lượt xem
Trong Turbo Pascal, xét chương trình sau ? Const B = 3.75; Begin Write(B:5:3) End.Màn hình kết quả là: A. 3.75 B. 3.750 C. 3.8E+01 D. 3.75E+01
đã trả lời 20 tháng 7, 2022 trong Tin học lớp 11 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 92 lượt xem
Trong NNLT Pascal, giả sử A, B là số nguyên -Ví dụ : a:=1; b:=2; b:=b+a; a:=a+b;Writeln(a); Readln;Kết quả in ra là ?
đã trả lời 20 tháng 7, 2022 trong Tin học lớp 11 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 62 lượt xem
100a+589+ 90c : 45454b
đã trả lời 20 tháng 7, 2022 trong Tin học lớp 11 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.4k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

  1. Sarah_Zin_cutee

    253 Điểm

  2. Darling_274

    75 Điểm

  3. postfirst

    72 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...