Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
655 lượt xem
trong Hóa học lớp 11 bởi anhaodang Cử nhân (4.7k điểm)

Hỗn hợp X gồm ancol metylic , ancol etylic và phenol có khối lượng 14,8g được chia A làm 2 phần bằng nhau.

     + Phần 1: Tác dụng hoàn toàn với Na dư thu đc 1,846l khí H2 ( 27,3ºC , 1atm).

     + Phần 2: Phản ứng với dung dịch brom thấy xuất hiện 8,275g kết tủa trắng

a) Viết phương trình các phản ứng đã xảy ra.

b) Tính thành phần phần trăm các chất trong X.

 

 


2 Trả lời

0 phiếu
bởi Anatasia Cử nhân (3.5k điểm)
được bầu chọn là câu hỏi hay nhất bởi Anatasia
 
Hay nhất

a) C_{6}H_{5}-OH + 3Br_{2} \rightarrow C_{6}H_{2}OHBr_{3} + 3HBr (3 nhóm Br nằm ở vị trí orto và para)

    C_{6}H_{5}-OH + Na \rightarrow C_{6}H_{5}ONa + \frac{1}{2}H_{2}

    CH_{3}OH + Na \rightarrow CH_{3}ONa + \frac{1}{2}H_{2}

    C_{2}H_{5}OH + Na \rightarrow C_{2}H_{5}ONa + \frac{1}{2}H_{2}

b) Kết tủa trắng là tribromophenol

    n_{tribromophenol} =n_{phenol}= \frac{8,275}{331} = 0,025 mol

    Do chia hỗn hợp thành 2 phần bằng nhau nên số mol thành phần của hai hỗn hợp bằng nhau

    n_{H_{2}} = \frac{PV}{RT} = \frac{1.1,846}{0,082.(27,3+273)} = 0,075mol

    Xét phản ứng của phenol với Na

    n_{H_{2}/phenol} = 0,025.\frac{1}{2} = 0,0125mol

   \Rightarrow n_{H_{2}/CH_{3}OH} + n_{H_{2}/C_{2}H_{5}OH} = 0,075-0,0125=0,0625mol

  m_{C_{2}H_{5}OH} + m_{CH_{3}OH} = \frac{14,8}{2} - 0,025.94= 5,05g

  Gọi số mol ancol etylic là a, số mol ancol metylic là b

  Lập được hệ phương trình:

  \frac{1}{2}a+ \frac{1}{2}b=0,0625

  46a+32b=5,05

\Rightarrow a=0,075;b=0,05 (mol)

%m_{phenol} = \frac{0,025.2.94}{14,8} .100%=31,76%

%m_{C_{2}H_{5}OH} = \frac{0,075.2.46}{14,8} .100%=46,62%

%m_{CH_{3}OH} = \frac{0,05.2.32}{14,8} .100%=21,62%

 

   

    

0 phiếu
bởi idog480430 Thần đồng (1.0k điểm)

a) C_{6}H_{5}-OH + 3Br_{2} \rightarrow C_{6}H_{2}OHBr_{3} + 3HBr (3 nhóm Br nằm ở vị trí orto và para)

    C_{6}H_{5}-OH + Na \rightarrow C_{6}H_{5}ONa + \frac{1}{2}H_{2}

    CH_{3}OH + Na \rightarrow CH_{3}ONa + \frac{1}{2}H_{2}

    C_{2}H_{5}OH + Na \rightarrow C_{2}H_{5}ONa + \frac{1}{2}H_{2}

b) Kết tủa trắng là tribromophenol

    n_{tribromophenol} =n_{phenol}= \frac{8,275}{331} = 0,025 mol

    Do chia hỗn hợp thành 2 phần bằng nhau nên số mol thành phần của hai hỗn hợp bằng nhau

    n_{H_{2}} = \frac{PV}{RT} = \frac{1.1,846}{0,082.(27,3+273)} = 0,075mol

    Xét phản ứng của phenol với Na

    n_{H_{2}/phenol} = 0,025.\frac{1}{2} = 0,0125mol

   \Rightarrow n_{H_{2}/CH_{3}OH} + n_{H_{2}/C_{2}H_{5}OH} = 0,075-0,0125=0,0625mol

  m_{C_{2}H_{5}OH} + m_{CH_{3}OH} = \frac{14,8}{2} - 0,025.94= 5,05g

  Gọi số mol ancol etylic là a, số mol ancol metylic là b

  Lập được hệ phương trình:

  \frac{1}{2}a+ \frac{1}{2}b=0,0625

  46a+32b=5,05

\Rightarrow a=0,075;b=0,05 (mol)

%m_{phenol} = \frac{0,025.2.94}{14,8} .100%=31,76%

%m_{C_{2}H_{5}OH} = \frac{0,075.2.46}{14,8} .100%=46,62%

%m_{CH_{3}OH} = \frac{0,05.2.32}{14,8} .100%=21,62%

Anatasia ● Biệt đội chuyên gia

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
2 câu trả lời 336 lượt xem
Hỗn hợp X gồm ancol metylic , ancol etylic và phenol có khối lượng 14,8g được chia A làm 2 phần bằng nhau.      + Phần 1: Tác dụng hoàn toàn với Na dư thu đc 1,846l khí H2 ( 27,3ºC , 1atm).      + Phần 2: Phản ứng với dung dịch brom thấy xuất hiện 8,275g kết tủa trắng a) Viết phương trình các phản ứng đã xảy ra. b) Tính thành phần phần trăm các chất trong X.    
đã hỏi 10 tháng 6, 2020 trong Hóa học lớp 11 bởi anhaodang Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 335 lượt xem
Chia hỗn hợp gồm hai Ancol đơn chức X và Y (phân tử khối của X nhỏ hơn của Y) là đồng đẳng kế tiếp thành hai phần bằng nhau:        + Phần 1: Đốt cháy hoàn toàn thu được 5,6l CO2 (đktc) và 6,3g H2O.      + Phần 2: Đem tác dụng với Na thì thu được V lít khí thoát ra (đktc). Tính V.  
đã hỏi 30 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 11 bởi anhaodang Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 251 lượt xem
Một hỗn hợp gồm 25 gam phenol và benzen khi cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thấy tách ra 2 lớp chất lỏng phân cách, lớp chất lỏng phía trên có thể tích 19,5 ml và có khối lượng riêng là 0,8 g/ml. Tính khối lượng phenol trong hỗn hợp ban đầu.
đã hỏi 10 tháng 6, 2020 trong Hóa học lớp 11 bởi anhaodang Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 533 lượt xem
b) Chia hỗn hợp gồm hai Ancol đơn chức X và Y (phân tử khối của X nhỏ hơn của Y) là đồng đẳng kế tiếp thành hai phần bằng nhau:        + Phần 1: Đốt cháy hoàn toàn thu được 5,6l CO2 (đktc) và 6,3g H2O.      + Phần 2: Đun nóng với H2SO4 đặc ở 140oC tạo thành ... , thu được thể tích hơi bằng thể tích của 0,42 gam N2 (trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất).  Tính hiệu suất phản ứng tạo ete của X, Y.
đã hỏi 30 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 11 bởi anhaodang Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 906 lượt xem
Chia 16,4g hỗn hợp gồm C_2H_4, C_3H_4 thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 56g Br2. Phần 2 tác cho tác dụng hết với H2 (Ni, tº), rồi lấy 2 ankan tạo thành đem đốt cháy hoàn toàn thì thu được x gam CO2. Tính giá trị của x.
đã hỏi 23 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 11 bởi anhaodang Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.0k lượt xem
Dẫn 6,72 lít hỗn hợp khí X gồm propan, etilen và axetilen qua dung dịch brom dư, thấy còn 1,68 lít khí không bị hấp thụ. Nếu dẫn 6,72 lít khí X trên qua dung dịch bạc nitrat trong amoniac thấy có 24,24 gam kết tủa. Các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn ... hóa học để giải thích quá trình thí nghiệm trên. b) Tính thành phần phần trăm theo thể tích và theo khối lượng của mỗi khí trong hỗn hợp.
đã hỏi 23 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 11 bởi anhaodang Cử nhân (4.7k điểm)
+1 thích
0 câu trả lời 358 lượt xem
Hỗn hợp X gồm a mol Al và 0,05 mol Al2O3. Cho hỗn hợp X tác dụng với NaOH đủ, thu được dung dịch Y. Thêm dung dịch chứa 3a mol HCl vào dung dịch Y, thu được kết tủa Z. Nung kết tủa Z đến khối lượng không đổi, thu được 10,2 gam chất rắn (biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn). Giá trị của a là
đã hỏi 23 tháng 4, 2020 trong Hóa học lớp 12 bởi anhaodang Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 130 lượt xem
Hòa tan hỗn hợp gồm Fe và FeS vào dung dịch HCl dư, thu được 8,96 lít hỗn hợp khí (đktc). Cho hỗn hợp khí này đi qua dung dịch Pb(NO3)2 dư thì thu được 23,9 gam kết tủa đen. Khối lượng Fe trong hỗn hợp đầu là
đã hỏi 19 tháng 4, 2020 trong Hóa học lớp 10 bởi anhaodang Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.6k lượt xem
Cho phenol tác dụng với H2  thu được xiclohexan. Viết phương trình hóa học của phản ứng và đề nghị phương pháp tách lấy xiclohexan và thu hồi lượng phenol còn dư (kèm phương trình hóa học nếu cần).
đã hỏi 6 tháng 6, 2020 trong Hóa học lớp 11 bởi anhaodang Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 423 lượt xem
Chia 16,4 gam hỗn hợp etilen và propin thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng vừa đủ với 56 gam dung dịch brom. Phần 2 tác dụng hết với hidro (Ni, tº) rồi lấy 2 ankan tạo thành đem đốt cháy thu được x gam CO2. Tính x.
đã hỏi 14 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 11 bởi anhaodang Cử nhân (4.7k điểm)
 1. monmon70023220

  455 Điểm

 2. Darling_274

  33 Điểm

 3. 333cuchillthoi302

  28 Điểm

 4. minhquanhhqt160

  20 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4: 20.000 đồng
Phần thưởng bao gồm: mã giảm giá Shopee, Nhà Sách Phương Nam, thẻ cào cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác sẽ dành cho những bạn tích cực nhất của tháng. Xem tại đây
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...