Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Hóa học lớp 10 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

+1 thích
1 trả lời 138 lượt xem
Cho 5,6g Fe tác dụng với (loãng, dư) thu được 0,672(l) khí X. Tìm X???
đã trả lời 20 tháng 1 trong Hóa học lớp 10 bởi doanlananhpc572 ● Cộng Tác Viên Học sinh (280 điểm)
 • jinkun
 • hóa-học-10
 • lop67tk
0 phiếu
1 trả lời 556 lượt xem
Hỗn hợp khí X gồm O2 và O3 có tỉ khối hơi so với oxi là 1,3. Tính % về khối lượng của mỗi khí trong hỗn hợp.   Cho 20,8 gam hỗn hợp X có thể đốt cháy hoàn toàn bao nhiêu gam benzen (C6H6).
đã trả lời 29 tháng 12, 2022 trong Hóa học lớp 10 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.0k điểm)
+1 thích
1 trả lời 586 lượt xem
Có thể điều chế MgCl2 bằng : - Phản ứng hoá hợp - Phản ứng thế - Phản ứng trao đổi. Viết phương trình hoá học của các phản ứng.  
đã trả lời 8 tháng 12, 2022 trong Hóa học lớp 10 bởi doanlananhpc572 ● Cộng Tác Viên Học sinh (280 điểm)
+1 thích
1 trả lời 985 lượt xem
Cho 2,76g một kim loại kiềm tác dụng với thu được 1,344l (đktc) và dung dịch A. a. Xác định tên kim loại b. Dùng V ml dung dịch 0,1 M trung hò ... dụng với 300ml dung dịch 0,1 M. Tính m kết tủa thu được? (Nếu có)
đã trả lời 6 tháng 12, 2022 trong Hóa học lớp 10 bởi doanlananhpc572 ● Cộng Tác Viên Học sinh (280 điểm)
+1 thích
1 trả lời 973 lượt xem
Xác định A, B, C, D và hoàn thành các phương trình phản ứng sau: a) MnO2 + (A) → MnCl2 + (B)↑ + (C) b) (B) + H2 → (A) c) (A) + (D) → FeCl2 + H2 d) (B) + (D) → FeCl3 e) (B) + (C) → (A) + HClO
đã trả lời 5 tháng 12, 2022 trong Hóa học lớp 10 bởi doanlananhpc572 ● Cộng Tác Viên Học sinh (280 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 48 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 60 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 137 lượt xem
viết phương trình điều chế nước giaven và clorua vôi từ muối ăn , nước, đá vôi,MnO2, NaOH, H2SO4 đặc
đã trả lời 14 tháng 4, 2022 trong Hóa học lớp 10 bởi manhta280220061003 Thần đồng (1.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 107 lượt xem
Cho những chất sau : CuO, dung dịch HCl, H2, MnO2. a) Chọn từng cặp trong những chất đã cho để xảy ra phản ứng oxi hoá - khử và viết phương trình phản ứng. b) Cho biết chất oxi hoá, chất khử, sự oxi-hoá và sự khử trong những phản ứng hoá học nói trên.    
đã trả lời 3 tháng 3, 2022 trong Hóa học lớp 10 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.0k điểm)
+1 thích
1 trả lời 152 lượt xem
+1 thích
1 trả lời 265 lượt xem
Hòa tan hoàn toàn 13,8 gam hỗn hợp A gồm hai kim loại Fe, Al vào 750 ml dung dịch HCl 1,6M (D = 1,1g/ml) thu được 10,08 lít khí (đktc) và dung dịch B. a/ Tính phần trăm về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A. b/ Tính nồng độ phần trăm của các chất trong dung dịch B.  c/ Nhỏ ... chất rắn. Tính khối lượng dung dịch KOH và m?  (Cho M của các nguyên tố: Al = 27, Fe = 56, O = 16, H = 1, Cl = 35,5)
đã trả lời 1 tháng 3, 2022 trong Hóa học lớp 10 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 238 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn một mẫu hiđrocacbon X người ta thấy thể tích hơi nước sinh ra gấp 1,2 lần thể tích khí cacbonic (đo ở cùng điều kiện). Công thức phân tử của X là
đã trả lời 8 tháng 2, 2022 trong Hóa học lớp 10 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (10.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 52 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 200 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 50 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 53 lượt xem
Đốt nóng một hỗn hợp gồm 5,6 gam bột sắt và 1,6 gam bột lưu huỳnh trong môi trường không có không khí, thu được hỗn hợp rắn X. Cho hỗn hợp X phản ứng hoàn toàn với 500 ml dung dịch HCL, thu được hỗn hợp khí A và dung dịch B (hiệu suất của các phản ứng là 100%). ... rằng cần dùng 125 ml dung dịch NaOH 0,1M để trung hoà HCL còn dư trong dung dịch B, hãy tính nồng độ mol của dung dịch HCL đã dùng.  
đã trả lời 12 tháng 1, 2022 trong Hóa học lớp 10 bởi kebabtaste126 Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.3k lượt xem
Nếu ta định nghĩa : “Một đơn vị cacbon (đvC) bằng 112112khối lượng của một nguyên tử cacbon” thì có chính xác không ? Vì sao ?
đã trả lời 11 tháng 1, 2022 trong Hóa học lớp 10 bởi kebabtaste126 Thần đồng (1.4k điểm)
–1 thích
1 trả lời 505 lượt xem
: Cho 200 ml dung dịch NaCl 1,5M tác dụng với 100 ml dung dịch AgNO3 2M, thu được m gam kết tủa và dung dịch X. a) Viết PTHH xảy ra và tính giá trị của m. b) Dung dịch X chứa những chất tan gì? Tìm nồng độ mol các chất tan có trong X.
đã trả lời 31 tháng 12, 2021 trong Hóa học lớp 10 bởi callmechmuahme ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 117 lượt xem
Hỗn hợp khí A gồm etilen và axetilen.Dẫn 3,36 lít khí A vào một lượng dư dung dịch AgNo3 trong NH3, kết thúc phản ứng thu được 24,0 gam kết tủa và có V lít khí thoát ra. Các thể tích đo được ở đktc. Tính V và phần trăm về thể tích của các khí trong hỗn hợp A
đã trả lời 31 tháng 12, 2021 trong Hóa học lớp 10 bởi callmechmuahme ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.5k điểm)
+1 thích
1 trả lời 163 lượt xem
Nung hỗn hợp X gồm Zn và S trong môi trường kín không có không khí đến khi phản ứng xảy ra thu được hoàn toàn hợp hợp chất rắn F. Khi cho F và dd HCL dư thì còn lại 1 chất rắn không tan G nặng 1,68 gam và thu được 9,86 l (đktc) hỗn hợp khí D có tỉ khối so với hiddro là 13. Tính khối lượng hỗn hợp X và hiệu suất phản ứng giữa Zn và S?
đã trả lời 31 tháng 12, 2021 trong Hóa học lớp 10 bởi callmechmuahme ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.5k điểm)
0 phiếu
4 câu trả lời 354 lượt xem
M + HNO3 ----> M(NO3)n + NO2 + H2O  ( với M là kim loại hóa trị n )
đã trả lời 31 tháng 12, 2021 trong Hóa học lớp 10 bởi callmechmuahme ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 70 lượt xem
Hòa tan 17,88 một gam hỗn hợp X gồm 2 kim loại kiềm A, B và một kim loại kiềm thổ M vào nước dư thu được 1 dung dịch C và 5,376 lít hidro. Trộn lẫn dung dịch H2SO4 vào dung dịch HCl được dung dịch D có số phân tử gam HCl nhiều gấp 4 lần số phân tử gam H2SO4. Để ... dung dịch E, và 1 lượng hidro bằng 3/4 lượng hidro thu được khi hòa tan X vào nước lúc đầu. Tính m? Biết M dễ tan nhưng MSO4 khó tan.
đã trả lời 31 tháng 12, 2021 trong Hóa học lớp 10 bởi callmechmuahme ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 58 lượt xem
(2) Cho m rượu etylic vào nước để thu được 250ml dung dich X. Cho 250ml dung dịch X tác dụng với K dư thu được 170,24 ml H2 (đktc). Tính độ rượu, nồng độ mol/l của rượu. Biết drượu etylic = 0,8g/ml, dnước = 1g/ml.
đã trả lời 31 tháng 12, 2021 trong Hóa học lớp 10 bởi callmechmuahme ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 123 lượt xem
Hòa tan 28,1 g hỗn hợp X gồm MgCO3 (a% khối lượng) và BaCO3 vào dung dịch HCl dư thu được khí A. Cho A hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch Ca(OH)2 2M thu được kết tủa B. a) Tìm a để khối lượng kết tủa B lớn nhất? b) Tìm a để khối lượng kết tủa B nhỏ nhất?
đã trả lời 31 tháng 12, 2021 trong Hóa học lớp 10 bởi callmechmuahme ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.5k điểm)
+1 thích
1 trả lời 118 lượt xem
Hỗn hợp A gồm Fe, Zn. Dung dịch B: dung dịch HCl 1M a) Cho 12,1(g) hỗn hợp tác dụng với 0,5(l) dung dịch B thu được V(l) H2 (đktc). Tính V? b) Cho m(g) A tác dụng vừa đủ với dung dịch B thì thu được 8,96(l) H2 (đktc). Tính m và thể tích dung dịch B đã phản ứng? Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn
đã trả lời 30 tháng 12, 2021 trong Hóa học lớp 10 bởi callmechmuahme ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.5k điểm)
+1 thích
1 trả lời 126 lượt xem
Hỗn hợp A gồm Al, Zn có tỉ lệ mol 2:1; B là dung dịch HCl 1M. Oxi hóa hoàn toàn 1,19(g) hỗn hợp A thu được hỗn hợp oxit D, hòa tan bằng 71(ml) dung dịch B thì còn lại bao nhiêu gam oxit không tan?
đã trả lời 29 tháng 12, 2021 trong Hóa học lớp 10 bởi callmechmuahme ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.5k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. vongochuy

  252 Điểm

 2. tint9147228

  60 Điểm

 3. luckyyhappyy07687

  56 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...