Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Hóa học lớp 10 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
3 câu trả lời 52 lượt xem
Câu 8: Liên kết hóa học trong phân tử hợp chất hữu cơ chủ yếu là A. liên kết ion. B. liên kết cộng hóa trị. C. liên kết cho - nhận. D. liên kết hydrogen.
đã trả lời 4 tháng 5 trong Hóa học lớp 10 bởi tnk11022006452 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 38 lượt xem
Câu 6: Dẫn xuất hydrocarbon là các hợp chất mà thành phần nguyên tố A. chỉ có C và H. B. gồm có C, H và O. C. gồm C, H, N. D. ngoài C còn các nguyên tố khác.
đã trả lời 21 tháng 4 trong Hóa học lớp 10 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 48 lượt xem
Câu 3: Trong các hợp chất sau, chất nào không phải là hợp chất hữu cơ? A. Acetic acid. B. Urea. C. Ammonium cyanate. D. Ethanol.
đã trả lời 20 tháng 4 trong Hóa học lớp 10 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 27 lượt xem
Câu 2: Trong các hợp chất sau, chất nào là hợp chất hữu cơ? A. CO2. B. CH3COONa. C. Na2CO3. D. Al4C3.
đã trả lời 20 tháng 4 trong Hóa học lớp 10 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 23 lượt xem
Câu 5: Trong các hợp chất sau, chất nào là hydrocarbon? A. C2H5OH. B. CH3COOH. C. C6H6. D. C6H5NH2.
đã trả lời 20 tháng 4 trong Hóa học lớp 10 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 31 lượt xem
Viết công thức Lewis của NH3, CO2.
đã trả lời 12 tháng 4 trong Hóa học lớp 10 bởi monmon70023220 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 26 lượt xem
Dựa vào kiến thức đã học về liên kết hóa học hãy giải thích vì sao  NH3 tan tốt trong nước còn H2S tan ít trong nước
đã trả lời 12 tháng 4 trong Hóa học lớp 10 bởi monmon70023220 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 131 lượt xem
Biểu diễn sự hình thành liên kết trong phân tử KCl và viết công thức cấu tạo của CH4, CO2.
đã trả lời 12 tháng 4 trong Hóa học lớp 10 bởi monmon70023220 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 28 lượt xem
Dựa vào kiến thức đã học về liên kết hóa học hãy giải thích vì sao N2 tương đối trơ về mặt hóa học ở điều kiện thường
đã trả lời 12 tháng 4 trong Hóa học lớp 10 bởi monmon70023220 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 34 lượt xem
Dựa vào kiến thức đã học về liên kết hóa học hãy giải thích vì sao khí hydrogen chloride (HCl) tan tốt trong nước, khí oxygen (O2) tan ít trong nước.
đã trả lời 12 tháng 4 trong Hóa học lớp 10 bởi monmon70023220 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 30 lượt xem
Biểu diễn sự hình thành liên kết trong phân tử MgO.
đã trả lời 12 tháng 4 trong Hóa học lớp 10 bởi monmon70023220 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 90 lượt xem
Viết công thức electron và công thức Lewis của phân tử NH3.
đã trả lời 12 tháng 4 trong Hóa học lớp 10 bởi monmon70023220 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 33 lượt xem
Dựa vào cấu tạo phân tử, giải thích tại sao CO2 rất ít tan trong nước
đã trả lời 12 tháng 4 trong Hóa học lớp 10 bởi monmon70023220 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 32 lượt xem
Giải thích vì sao độ âm điện của nitrogen là 3,04 xấp xỉ với độ âm điện của chlorine là 3,16 nhưng ở điều kiện thường, nitrogen kém hoạt động hơn nhiều so với chlorine
đã trả lời 1 tháng 4 trong Hóa học lớp 10 bởi hoconghung031007464 Học sinh (185 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 57 lượt xem
Giải thích sự hình thành liên kết ion trong phân tử K2O.
đã trả lời 28 tháng 1 trong Hóa học lớp 10 bởi lamloc Cử nhân (2.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 35 lượt xem
Giải thích sự hình thành liên kết trong CaO. Viết công thức cấu tạo của H2S và C2H2. (Cho số hiệu nguyên tử của Ca, C, H và O lần lượt là 20, 6, 1 và 8).
đã trả lời 28 tháng 1 trong Hóa học lớp 10 bởi lamloc Cử nhân (2.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 42 lượt xem
Trong tự nhiên, nguyên tố R có hai đồng vị là R1 (chiếm 19%) và R2. Tổng số khối của hai đồng vị là 21. Số neutron trong nguyên tử R2 nhiều hơn số neutron trong nguyên tử R1 là 1 hạt. Tính số khối của mỗi đồng vị và nguyên tử khối trung bình của R.
đã hỏi 28 tháng 1 trong Hóa học lớp 10 bởi tnk11022006452 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 27 lượt xem
Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố M và X lần lượt thuộc nhóm IIIA và VIA. Trong oxide cao nhất của M và X, oxygen lần lượt chiếm 47,058% và 60% về khối lượng. Xác định nguyên tử khối của M và X. Câu 32: (0
đã hỏi 28 tháng 1 trong Hóa học lớp 10 bởi tnk11022006452 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 19 lượt xem
Cho các chất và các trị số nhiệt độ sôi (0C) sau: H2O, H2S và -61; 100. Ghép các trị số nhiệt độ sôi vào mỗi chất sao cho phù hợp và giải thích.
đã hỏi 28 tháng 1 trong Hóa học lớp 10 bởi tnk11022006452 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 104 lượt xem
Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản là 24. Trong hạt nhân số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện. a. Viết cấu hình electron nguyên tử của X. b. Xác định vị trí của X trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, giải thích.
đã hỏi 28 tháng 1 trong Hóa học lớp 10 bởi tnk11022006452 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 15 lượt xem
Cho ba nguyên tố X, Y, M thuộc nhóm A của bảng tuần hoàn. X, Y cùng một chu kì và thuộc hai nhóm liên tiếp. M, X thuộc cùng một nhóm và ở hai chu kì liên tiếp. Tính kim loại của 3 nguyên tố trên giảm dần theo thứ tự M, X, Y. Nguyên tử của nguyên tố X có 2 electron lớp ngoài cùng thuộc phân lớp 3s. Viết cấu hình electron nguyên tử của X, Y, M.
đã hỏi 28 tháng 1 trong Hóa học lớp 10 bởi tnk11022006452 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 73 lượt xem
Cho hai nguyên tố aluminium (Al) và sulfur (S): a. Viết cấu hình electron nguyên tử và xác định vị trí của Al, S trong bảng tuần hoàn. b. Cho biết công thức oxide và hydroxide ứng với hóa trị cao nhất của Al và S.
đã hỏi 28 tháng 1 trong Hóa học lớp 10 bởi tnk11022006452 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 34 lượt xem
Hợp chất X2Y có khả năng kích thích hệ thần kinh nên trong y tế thường dung kết hợp với các thuốc khác để gây mê, an thần với nồng độ phù hợp. Phân tử X2Y có tổng số proton là 22. Biết X, Y ở hai nhóm A liên tiếp trong cùng một chu kì. Tìm công thức phân tử của X2Y.
đã hỏi 28 tháng 1 trong Hóa học lớp 10 bởi tnk11022006452 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 10 lượt xem
Một của hàng có kế hoạch nhập về hai loại máy tính A và B, giá mỗi chiếc lần lượt là 10 triệu và 20 triệu với số vốn ban đầu không vượt quá 4 tỉ. Loại máy A mang lại lợi nhuận 2,5 triệu mỗi máy và loại máy B mang lại lợi nhuận 4 triệu mỗi máy. Cửa hàng ... tổng nhu cầu hàng tháng không vượt quá 250 máy. Vậy trong một tháng cửa hàng cần nhập bao nhiêu máy loại A và loại B để có lợi nhuận cao nhất
đã hỏi 28 tháng 1 trong Hóa học lớp 10 bởi tnk11022006452 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 12 lượt xem
X là nguyên tố khí hiếm thuộc chu kì 3 trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Y và M là hai đồng vị của nguyên tố X với tỉ lệ số nguyên tử tương ứng là 1: 49. Nguyên tử khối trung bình của X là 39,96. a. Xác định điện tích hạt nhân của X. b. Tính số neutron của Y và M, biết M hơn Y hai neutron.
đã hỏi 27 tháng 1 trong Hóa học lớp 10 bởi tnk11022006452 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 15 lượt xem
X, Y là hai kim loại kế tiếp trong nhóm IIA (MX < MY). Hòa tan hoàn toàn 2,72 gam hỗn hợp gồm X và Y bằng dung dịch HCl dư thu được 1,9832 lít H2 (đkc). Xác định phần trăm khối lượng của X, Y trong hỗn hợp.
đã hỏi 27 tháng 1 trong Hóa học lớp 10 bởi tnk11022006452 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 112 lượt xem
Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản là 46, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 14. a. Xác định vị trí của X trong bảng tuần hoàn (có giải thích). b. Viết công thức oxide cao nhất và công thức hidroxide tương ứng của X. Cho biết tính chất hóa học của các hợp chất trên.
đã hỏi 27 tháng 1 trong Hóa học lớp 10 bởi tnk11022006452 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 24 lượt xem
Hai nguyên tố X và Y thuộc hai nhóm A liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Y thuộc nhóm VA, ở trạng thái đơn chất X và Y không tác dụng với nhau. Tổng số proton trong hạt nhân của X và Y là 23. Lập luận để xác định cấu hình electron nguyên tử của X và Y (Cho số hiệu nguyên tử của N, P, O và S lần lượt là 7, 15, 8 và 16).
đã hỏi 27 tháng 1 trong Hóa học lớp 10 bởi tnk11022006452 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 21 lượt xem
Trong tự nhiên, nguyên tố R có hai đồng vị là R1 (chiếm 19%) và R2. Tổng số khối của hai đồng vị là 21. Số neutron trong nguyên tử R2 nhiều hơn số neutron trong nguyên tử R1 là 1 hạt. Tính số khối của mỗi đồng vị và nguyên tử khối trung bình của R.
đã hỏi 27 tháng 1 trong Hóa học lớp 10 bởi tnk11022006452 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 124 lượt xem
Anion X - có cấu hình electron nguyên tử ở phân lớp ngoài cùng là 3p6 . a. Mô tả sự hình thành liên kết trong phân tử CaX2. b. Viết công thức electron và công thức Lewis đối với phân tử HXO
đã hỏi 27 tháng 1 trong Hóa học lớp 10 bởi tnk11022006452 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 98 lượt xem
Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố M và X lần lượt thuộc nhóm IIIA và VIA. Trong oxide cao nhất của M và X, oxygen lần lượt chiếm 47,058% và 60% về khối lượng. Xác định nguyên tử khối của M và X.
đã hỏi 27 tháng 1 trong Hóa học lớp 10 bởi tnk11022006452 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 242 lượt xem
Lấy ví dụ một số dung dịch dẫn điện, dung dịch không dẫn điện. Thế nào là chất điện li mạnh?
đã trả lời 14 tháng 10, 2023 trong Hóa học lớp 10 bởi tranphivu2009716 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 39 lượt xem
Hòa tan m g Zn trong dung dịch axit HCl dư . Sau phản ứng thấy khối lượng dd tăng 25,2g so với dung dịch axit ban đầu . Lượng khí thoát ra khử ... phần % về khối lượng các chất trong hỗn hợp kim loại sau phản ứng
đã trả lời 12 tháng 10, 2023 trong Hóa học lớp 10 bởi tranphivu2009716 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 53 lượt xem
Oxide cao nhất của nguyên tố R có dạng R2O5, được sử dụng làm chất hút ẩm cho chất lỏng và khí. Hợp chất của R với hydrogen ... ;ng tuần hoàn. c) Viết cấu hình electron theo ô orbital của nguyên tử R.
đã trả lời 11 tháng 10, 2023 trong Hóa học lớp 10 bởi tranphivu2009716 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 82 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 84 lượt xem
(1) Nước sôi bay hơi. (2) Nhúng đinh sắt vào dung dịch acid chloride thấy sủi bọt khí, đinh sắt tan dần. Khẳng định đúng là A. (1) là quá trình biến đổi vật lí, (2) là quá trình biến đổi hóa học B. (1) là quá trình biến đổi hóa học, (2) là quá trình biến đổi vật lí C. Cả (1) và (2) đều là quá trình biến đổi hóa học D. Cả (1) và (2) đều là quá trình biến đổi vật lí
đã trả lời 9 tháng 10, 2023 trong Hóa học lớp 10 bởi tranthikimdieu2011984 Thần đồng (872 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 113 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 50 lượt xem
Hãy cho biết yếu tố nào đã ảnh hưởng đến tốc độ của các quá trình sau: a) Khi ủ bếp than, người ta đậy n&#7855 ... ;m sữa chua, rượu… người ta sử dụng các loại men thích hợp
đã trả lời 13 tháng 8, 2023 trong Hóa học lớp 10 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (13.8k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 296 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

HOT 1 giờ qua

  1. 333cuchillthoi302

    5 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4: 20.000 đồng
Phần thưởng bao gồm: mã giảm giá Shopee, Nhà Sách Phương Nam, thẻ cào cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác sẽ dành cho những bạn tích cực nhất của tháng. Xem tại đây
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...