Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Hóa học lớp 12 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 552 lượt xem
Nung 100g hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khi khối lượng của hỗn hợp không đổi, được 69g chất rắn. Xác định thành phần % khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.
đã trả lời 29 tháng 12, 2022 trong Hóa học lớp 12 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.0k điểm)
  • hỗn-hợp
  • nung-nóng
  • thành-phần-phần-trăm
  • lecttr
  • trung-bình
0 phiếu
1 trả lời 99 lượt xem
Đốt cháy m gam hỗn hợp X gồm triglixerit và các axit béo( trong đó mol triglixerit = mol axit béo). cần vừa đủ 4,21 mol O2 thu đc CO2 và 2,82 mol H2o. Cho m gam X tác dụng với 1 lượng dư dd brom thấy có 0,06 mol Br2 đã tham gia pư . Hidro hoá hoàn toàn m gam X(Ni , nhiệtđ ộ) rồi cho sản phẩm tác dụng vs 1 lượng dư NaOH thu đc a gam muối. Giá trị của a gần nhất vs giá trị nào sau đây?
đã trả lời 29 tháng 12, 2022 trong Hóa học lớp 12 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 149 lượt xem
Hỗn hợp E gồm axit panmitic và axit stearit và triglixerit X. Cho m gam E tác dụng hoàn toàn vs dd NaOh dư thu đc 58,96g hỗn hợp 2 muối. Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam E thì cần vừa đủ 5,1 mol O2 thu đc H2O và 3,56 mol CO2. Khối lượng của X có trong m gam E là?
đã trả lời 29 tháng 12, 2022 trong Hóa học lớp 12 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 22 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 15 lượt xem
Nêu cấu tạo của vi khuẩn
đã trả lời 20 tháng 12, 2022 trong Hóa học lớp 12 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 650 lượt xem
Dẫn khí vào dung dịch nước vôi trong dư, hiện tượng xảy ra như sau: A. Thấy xuất hiện kết tủa trắng và kết tủa không tan. B. Thấy xuất hiện kết tủa trắng và kết tủa tan. C. Thấy xuất hiện kết tủa trắng xanh và hoá nâu trong không khí.   D. Thấy xuất hiện kết tủa trắng xanh.
đã trả lời 8 tháng 12, 2022 trong Hóa học lớp 12 bởi doanlananhpc572 ● Cộng Tác Viên Học sinh (275 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 400 lượt xem
Hỗn hợp X gồm \(Na\), \(Na_2O\), \(K\) và \(K_2O\) trong đó O chiếm 15,434% khối lượng hỗn hợp. Cho m gam X tác dụng với nước dư thu được dung dịch ... m') gần nhất với giá trị nào sau đây: A. 30,5 B. 31,0 C. 31,5 D. 32,0
đã trả lời 30 tháng 11, 2022 trong Hóa học lớp 12 bởi doanlananhpc572 ● Cộng Tác Viên Học sinh (275 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 47 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 34 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 42 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 36 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 28 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 25 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 47 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 40 lượt xem
Hỗn hợp E chứa 1 axit cacboxylic X, 1 ancol no Y và 1 este Z (X, Y, Z đều đơn chức, mạch hở). Đun nóng 11,28g E với 100ml dung dịch NaOH 1 M vừa đủ thu đ ... 11,28g E cần dùng 0,66 mol O2 . Phần trăm số mol của Y trong hỗn hợp E là ?
đã trả lời 31 tháng 5, 2022 trong Hóa học lớp 12 bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (3.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 41 lượt xem
Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Al, Cu và FeS vào dung dịch chứa 0,32 mol H2SO4 (đặc), đun nóng, thu được dung dịch Y (chất tan chỉ gồm các muối trung hòa) và 0,24 mol SO2 (là chất khí duy nhất). Cho 0,25 mol NaOH phản ứng hết với dung dịch Y, thu được 7,63 gam kết tủa. Giá trị của m là bao nhiêu
đã trả lời 22 tháng 4, 2022 trong Hóa học lớp 12 bởi manhta280220061003 Thần đồng (1.3k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 55 lượt xem
Điện phân dung dịch chưa AgNO3 với điện cực trơ trong thời gian t(s), cường độ dòng điện 2A thu được dung dịch X. Cho m gam bột Mg vào dung dịch X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,168 gam hỗn hợp kim loại, dung dịch Y chưa 1,52 gam muối và 0,056 lít hỗn ... là 9,6. Cho toàn bộ hỗn hợp kim loại trên tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 0,056 lít khí H2 (đktc). Tính thời gian t(s).
đã hỏi 15 tháng 4, 2022 trong Hóa học lớp 12 bởi setsuna Thần đồng (562 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 112 lượt xem
Xà phòng hoá hoàn toàn m gam hỗn hơp E gồm các triglixerit bằng dd NaOh thu được glixerol và hỗn hợp X gồm ba muối C17HxCOONa , C15H31COONa , C17HyCOONa vs tỉ lệ mol tương ứng là 3:4:5 . Mặt khác hidro hoá hoàn toàn m gam E thu đc 82,752g hỗn hợp Y. Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam  E cần vừa đủ 7,308 mol O2. Giá trị gần nhất của m là?
đã trả lời 8 tháng 4, 2022 trong Hóa học lớp 12 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.0k điểm)
+2 phiếu
7 câu trả lời 200 lượt xem
Bom nguyên tử là gì?
đã trả lời 14 tháng 3, 2022 trong Hóa học lớp 12 bởi qqunderground2165 Học sinh (55 điểm)
+1 thích
1 trả lời 41 lượt xem
Sự khác nhau giữa bom h và bom nguyên tử?
đã trả lời 9 tháng 3, 2022 trong Hóa học lớp 12 bởi Hacker_an_danh Thần đồng (776 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 98 lượt xem
Trong bình kín thể tích là 10 lít chứa không khí (20% O2 và 80% N2 theo thể tích) và 1,54 gam chất X (chứa C, H, O, N; tương ứng với 0,02 mol, thể khí) ở áp suất P, nhiệt độ 54,6oC. Bật tia lửa điện để đốt cháy hết X. Sau đó cho toàn bộ sản phẩm cháy qua lần lượt ... 1 tăng 1,26 gam, bình 2 tạo 3,94 gam kết tủa và khi đun nóng dung dịch sau phản ứng lại có kết tủa xuất hiện, bình 3 tăng 0,16 gam.
đã trả lời 3 tháng 3, 2022 trong Hóa học lớp 12 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 126 lượt xem
Cho 19,52 gam hỗn hợp bột A gồm Fe và Cu vào dung dịch HNO3, khuấy đều đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 4,48 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc), 400ml dung dịch B và còn lại 1,92 gam một kim loại. Xác định nồng độ mol/l của các chất tan trong dung dịch B.
đã trả lời 3 tháng 3, 2022 trong Hóa học lớp 12 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 122 lượt xem
Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp E chứa hai triglixerit X và Y trong dung dịch NaOH (đun nóng, vừa đủ), thu được 3 muối C15H31COONa, C17H33COONa, C17H35COONa với tỉ lệ mol tương ứng 2,5: 1,75: 1 và 6,44 gam glixerol. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 47,488 gam E cần vừa đủ x mol khí O2. Phần trăm khối lượng của triglixerit có phân tử khối thấp hơn trong E là
đã trả lời 1 tháng 3, 2022 trong Hóa học lớp 12 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 91 lượt xem
Cho 143,2g hỗn hợp E gồm ba triglixerit X và 2 axit béo Y( tỉ lệ mol giữa X và Y là 3:1) tác dụng vừa đủ vs dd chứa 0,5 mol KOH sau khi pư xảy ra hoàn toàn thì thu đc m gam hỗn hợp Z gồm 3 muối kali panmitat , kali stearat và kalioleat. Biết rằng m gam Z pư tối đa vs 0,15 mol Br2 trong dd . Phần trăm khối lượng  muối kali panmitat có trong Z là?
đã trả lời 1 tháng 3, 2022 trong Hóa học lớp 12 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.0k điểm)
+1 thích
1 trả lời 56 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít ( dktc) hỗn hợp X gồm C2H4 và C4H8 ta thu được 5,6 lít CO2 ( đktc): 1) Hãy xác định phần trăm theo thể tích và theo khối lượng của từng chất trong hỗn hợp X 2) Nếu cho 224 lít( đktc) khí X tham gia phản ứng trùng hợp thì tổng khối lượng polime thu được là bao nhiêu, biết hiệu suất trùng hợp bằng nhau và bằng 90%.  
đã trả lời 1 tháng 3, 2022 trong Hóa học lớp 12 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 26 lượt xem
Hãy nêu diễn biến quá trình hình thành thạch nhũ và viết phương trình hóa học minh họa
đã trả lời 1 tháng 3, 2022 trong Hóa học lớp 12 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.0k điểm)
+1 thích
1 trả lời 216 lượt xem
Điện phân 150ml dung dịch AgNO3 1M với điện cực trơ trong t giờ, cường độ dòng điện không đổi 2,68A (hiệu suất quá trình điện phân 100%), thu được chất rắn X, dung dịch Y và khí Z. Cho 12,6g Fe vào Y, sau khi các phản ứng kết thúc thu được 14,5g hỗn hợp kim loại và khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N5+). Giá trị của t là?
đã trả lời 22 tháng 2, 2022 trong Hóa học lớp 12 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 79 lượt xem
Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Fe và MgCO3 bằng dung dịch HCl dư được hỗn hợp khí A gồm H2 và CO2. Nếu cũng m gam hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư, thì thu được hỗn hợp khí B gồm SO2 và CO2, tỉ khối hơi của B đối với A là 3,6875. Viết các phương trình phản ứng và tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu
đã trả lời 16 tháng 2, 2022 trong Hóa học lớp 12 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 115 lượt xem
Hỗn hợp X gồm  1 triglixerit Y và 2 axit béo.Cho m gam X pư vừa đủ vs 250ml dd NaOH 1M , đun nóng thu đc 74,12g hỗn hợp muối gồm natri panmitat và natri stearat. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 6,525 mol O2 thu đc CO2 và H2O. Biết các pư xảy ra hoàn toàn . Số nguyên tử C có trong Y là?
đã trả lời 16 tháng 2, 2022 trong Hóa học lớp 12 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 34 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 129 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 28 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 40 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 71 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 43 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 38 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 49 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 49 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 37 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 42 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

HOT 1 giờ qua

  1. minhthu28010309517

    5 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...