Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Tiếng Anh lớp 7 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
V. Read the passage and answer the questions. Charlie Chaplin was an English actor, director, producer and composer. He is known as the most creative person of the silent - film era (thời đại). Charlie Chaplin’s portrayal of the ... ………… 5. How old was he when he died? - ………………………
đã trả lời 16 tháng 9 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (2.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
Hoàn thành các câu   
đã trả lời 14 tháng 9 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi thanhtrong ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (5.3k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
đã hỏi 11 tháng 9 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi Khách
0 phiếu
1 trả lời 26 lượt xem
đã trả lời 5 tháng 8 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (2.4k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 45 lượt xem
Viết một đoạn văn bằng tiếng anh về chủ đề:"The causes and effect of water pollution" (khoảng 6 câu)
đã trả lời 31 tháng 7 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (2.4k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 43 lượt xem
đã trả lời 30 tháng 7 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi PTG Thạc sĩ (6.0k điểm)
 • giúp-mình-với-nhanh-nha
0 phiếu
1 trả lời 19 lượt xem
+1 thích
3 câu trả lời 51 lượt xem
WRITE A PARAGRAPH ABOUT YOU HOBBIES ( 100-150 words )
đã trả lời 10 tháng 7 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi PTG Thạc sĩ (6.0k điểm)
+1 thích
3 câu trả lời 456 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 50 lượt xem
I’d like (buy)..... some stamps for overseas mail.
đã trả lời 13 tháng 6 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi quangphu412 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.6k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 243 lượt xem
1.I usually (go) ....... fishing on Saturday. 2.How about (see) ........ a movie on Sunday  evening ? 3.Minh used to (play ) ......... football in the afternoon. 4.Nga (learn) ........ English for 8 years. 5.He ofén (go) ......... to school by bike.  
đã trả lời 12 tháng 6 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi quangphu412 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 40 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 41 lượt xem
    In the UK there are four seasons, spring, summer, autumn and winter; and the weather is different in each of them. However, there is not a sudden change between the seasons. It takes several weeks for the weather to change enough for people to notice the difference. The ... is not winter.    B. It is the shortest season.     C. It only happens every other year. D. It has really nice weather.
đã trả lời 12 tháng 6 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi namphuongpn18902 Thần đồng (649 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 73 lượt xem
+1 thích
2 câu trả lời 102 lượt xem
10. Can you teach me ..................... “ thank you ” in Chinese? A. how to say B. how say C. saying D. to say
đã trả lời 12 tháng 6 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi quangphu412 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.6k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 85 lượt xem
cold/ I/ sore throat/ love/ a/ drinks/ but/ have/ I. *
đã trả lời 12 tháng 6 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi quangphu412 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.6k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 136 lượt xem
They _________ in that house for several months. A. live    B. are living    C. lived    D. have lived
đã trả lời 12 tháng 6 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi quangphu412 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.6k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 120 lượt xem
We will be there_________ 5 o’clock yesterday. A. on    B. in    C. at    D. for
đã trả lời 12 tháng 6 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi quangphu412 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.6k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 37 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 43 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 85 lượt xem
Hãy viết bài văn nói về mẹ bằng tiếng Anh có sử dụng thì quá khứ đơn. Write a paragraph about mother using the past simple.
đã trả lời 30 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi quangphu412 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 65 lượt xem
Viết bài văn về mẹ bằng tiếng Anh sử dụng thì quá khứ hoàn thành. Write a paragraph about mother using the past perfect.
đã trả lời 30 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi quangphu412 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.6k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 170 lượt xem
Write an essay describe about Ho Chi Minh City. Viết một bài văn bằng tiếng Anh tả về thành phố Hồ Chí Minh.
đã trả lời 30 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi quangphu412 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 33 lượt xem
Fill each gap in the following sentences with suitable prepositions or adverb particles. Write your answers in the spaces given below. (10 points) 1. Our holiday plans fell ______ due to lack ______ money. 2. He wants to save ______ to buy a car so he'll do ______ ... . 9. The fire will go ______if you don't put more wood ______ it. 10. I keep ______ current affairs ______ reading the newspapers.
đã hỏi 23 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi Khách
0 phiếu
1 trả lời 28 lượt xem
viết đoạn văn tiếng anh về sự gia tăng dân số
đã trả lời 17 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi ledoanducphong6cntt2021264 Học sinh (118 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 54 lượt xem
trung bình môn anh của em 4.9 thì có được làm tròn lên 5 không ạ điểm tổng của em là 7.9 toán và văn trên 6.5
đã trả lời 17 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi ledoanducphong6cntt2021264 Học sinh (118 điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 120 lượt xem
What is your weight? → How …………………
đã trả lời 15 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi panh8632557 Học sinh (55 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 281 lượt xem
Write a passage about 150 words to describe the activities at recess (2pts)
đã trả lời 14 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi quangphu412 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 43 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 31 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 31 lượt xem
I _____ at my mom’s home yesterday. (stay) Hannah ______ to the theatre last Sunday. (go) I and my classmates ______ a great time in Da Nang last year. (have) My holiday in California last summer ______ wonderful. (be) Last January I _____ Sword Lake in Ha ... and turtles at Vinpearl aquarium. (see) Gary _____ chicken and rice for lunch. (eat) We ____ about their holiday in Ca Mau. (talk)
đã trả lời 13 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi quangphu412 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 90 lượt xem
Where……………….. last night? have you gone did you went did you go are you
đã trả lời 13 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi quangphu412 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 38 lượt xem
I…………………for seven hours last night. was slept slept has slept sleep
đã trả lời 13 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi quangphu412 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 54 lượt xem
Jorge………………….to Brazil earlier this year. went gone go goes
đã trả lời 13 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi quangphu412 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.6k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. phamngoctienpy1987844

  1008 Điểm

 2. minhnhatienthanh816

  312 Điểm

 3. Babyshort

  200 Điểm

 4. Đức lượng♥ NGTT

  60 Điểm

 5. kieuanhsue715

  55 Điểm

 6. nguyencun3091982669

  55 Điểm

 7. ongcaosuhunghien725

  50 Điểm

 8. minhhieu2606111003

  50 Điểm

 9. gacon123456

  50 Điểm

 10. phamthihoai7533405

  50 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...