Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Hoạt động gần đây của anhaodang

4 câu trả lời 596 lượt xem
Cho chất hữu cơ X có công thức phântử C2H8O3N2 tác dụng với dung dịch NaOH, thu được chất hữu cơ đơn chức Y và các chất vô cơ. Phân tử khối của Y là bao nhiêu. A. 85.     B. 68.     C. 45.     D. 46.
đã trả lời 20 tháng 5, 2021 trong Hóa học lớp 12
4 câu trả lời 250 lượt xem
Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 1,344 lít khí CO2, 0, 24 lít khí N2 (các thể tích khí đo ở đktc) và 1,62 gam H2O. Công thức của X là A. C4H9N.    B. C3H7N.    C.C2H7N.    D. C3H9N
đã trả lời 20 tháng 5, 2021 trong Hóa học lớp 12
3 câu trả lời 413 lượt xem
Cho 5,9 gam amin đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung dịch HC1, tạo ra 9,55 gam muối, số công thức cấu tạo ứng với công thức phân tử của X là A. 5.     B.4.     C. 3.     D.2.
đã trả lời 20 tháng 5, 2021 trong Hóa học lớp 12
4 câu trả lời 367 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 4,83 mol O2, thu được 3,42 mol CO2 và 3,18 mol H2O. Mặt khác, cho a/2 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được b gam muối. Giá trị của b là A. 53,16.    B. 57,12.    C. 27,42.    D. 54,84.
đã trả lời 20 tháng 5, 2021 trong Hóa học lớp 12
4 câu trả lời 452 lượt xem
Số đồng phân amin bậc một, chứa vòng benzen, có cùng công thức phân tử C7H9N là: A. 3.    B. 5.     C. 2.     D. 4.
đã trả lời 20 tháng 5, 2021 trong Hóa học lớp 12
1 trả lời 163 lượt xem
Tổng của hai số là 35. Nếu thêm vào số lớn 0,4 đơn vị và bớt ở số bé đi 0,4 đơn vị thì số bé bằng 2/3 số lớn. Tìm hai số đó.
đã trả lời 20 tháng 5, 2021 trong Khác
1 trả lời 1.6k lượt xem
3 câu trả lời 1.2k lượt xem
Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác axit sunfuric đặc, nóng. Để có 29,7 kg xenlulozơ trinitrat, cần dùng dung dịch chứa m kg axít nitric (hiệu suất phản ứng tính theo axit là 90%). Giá trị của m là A. 30.    B. 10.     C.21.     D. 42.
đã trả lời 19 tháng 5, 2021 trong Hóa học lớp 12
4 câu trả lời 414 lượt xem
Khối lượng saccarozo thu được từ 1 tấn nước mía chứa 13% saccarozo, với hiệu suất thu hồi đạt 80% là A. 104kg.      B. 140kg.       C. 105 kg      D, 106kg.  
đã trả lời 19 tháng 5, 2021 trong Hóa học lớp 12
3 câu trả lời 535 lượt xem
Este nào sau đây khi bị thủy phân cho ra một muối duy nhất và một ancol. A. HO-CH2CH2COOCH2CH2COOCH3 B. CH3COOC6H5. C. CH3COOCH2COOCH3. D. CH3COOCH2OOCC2H5.
đã trả lời 19 tháng 5, 2021 trong Hóa học lớp 12
4 câu trả lời 844 lượt xem
Số đồng phân của este có công thức phân tử C6H12O2 khi thủy phân tạo ra ancol không bị oxi hóa bởi CuO. A. 1      B. 2 C. 3      D. 4
đã trả lời 19 tháng 5, 2021 trong Hóa học lớp 12
3 câu trả lời 226 lượt xem
Khi cho 45,6 gam anhiđric axetic tác dụng với 64,8 gam p-crezol thu được bao nhiêu gam este nếu hiệu suất của phản ứng đạt 80%. A. 82,23gam      B. 83,32gam C. 60 gam      D. 53,64 gam
đã trả lời 19 tháng 5, 2021 trong Hóa học lớp 12
3 câu trả lời 1.2k lượt xem
Số đồng phân của hợp chất hữu cơ có CTPT C3H6O2 có thể tác đụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng được với kim loại Na là A. 3.    B. 2    C. 4.    D 5.
đã trả lời 19 tháng 5, 2021 trong Hóa học lớp 12
3 câu trả lời 310 lượt xem
Một loại chất béo chỉ gồm panmitin và stearin. Đun nóng 42,82 kg chất béo trên với NaOH, khối lượng glixerol thu được 4,6 kg theo khối lượng của hai trieste trong chất béo trên là: A. 40% và 60% B. 36,55% và 63.45% C. 42,15% và 57,85%. D. 37,65% và 62,35%.
đã trả lời 19 tháng 5, 2021 trong Hóa học lớp 12
3 câu trả lời 721 lượt xem
Hai chất hữu cơ X và Y đều có khối lượng phân tử bằng 60. Chất X có khả năng phản ứng với Na, NaOH và Na2CO3. Chất Y phản ứng được với dung dịch NaOH (đun nóng) nhưng không phản ứng với Na. CTCT của X và Y lần A. CH3-COOH, CH3-COO-CH3.    B. (CH3)2CH-OH, H-COO-CH3. C. H-COO-CH3, CH3-COOH.    D. CH3-COOH H-COO-CH3
đã trả lời 19 tháng 5, 2021 trong Hóa học lớp 12
3 câu trả lời 225 lượt xem
Chất rắn trong chất lỏng Chất khí trong chất lỏng Đồng nhất của chất rắn và dung môi Đồng nhất của chất tan và dung môi
đã trả lời 19 tháng 5, 2021 trong Khác
1 trả lời 130 lượt xem
Công thức tính số đồng phân của este từ 1-4
đã trả lời 19 tháng 5, 2021 trong Hóa học lớp 11
3 câu trả lời 1.5k lượt xem
Chất nào sau đây khi thuỷ phân trong môi trường axit tạo thành sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc ? A.HCOOC2H5     B.CH3COOCH3 C. CH3COOC2H5    D. CH3COOCH2CH=CH2
đã trả lời 19 tháng 5, 2021 trong Hóa học lớp 11
3 câu trả lời 1.1k lượt xem
Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi thấp nhất ? A. C3H7OH     B. C3H7COOH     C. CH3COOC2H5     D. C6H5OH
đã trả lời 19 tháng 5, 2021 trong Hóa học lớp 11
2 câu trả lời 372 lượt xem
Dãy gồm các chất đều tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3, là: A. anđehit fomic, axetilen, etilen. B. anđehit axetic, axetilen, butin-2. C. anđehit axetic, butin-1, etilen. D. axit fomic, vinylaxetilen, propin.
đã trả lời 19 tháng 5, 2021 trong Hóa học lớp 11
2 câu trả lời 539 lượt xem
Cho dãy các chất: C2H2, HCHO, HCOOH, CH3CHO, (CH3)2CO, C12H22O11 (mantozơ). Số chất trong dãy tham gia được phản ứng tráng gương là A. 3. B. 5. C. 6. D. 4.
đã trả lời 19 tháng 5, 2021 trong Hóa học lớp 11
1 trả lời 216 lượt xem
Cho các hợp chất hữu cơ: C2H2; C2H4; CH2O; CH2O2 (mạch hở); C3H4O2 (mạch hở, đơn chức). Biết C3H4O2 không làm chuyển màu quỳ tím ẩm. Số chất tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo ra kết tủa là A. 2. B. 4. C. 3. D. 5.
đã trả lời 19 tháng 5, 2021 trong Hóa học lớp 11
3 câu trả lời 2.8k lượt xem
Cho dãy các chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột, mantozơ. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là A. 3. B. 4. C. 2. D. 5.
đã trả lời 19 tháng 5, 2021 trong Hóa học lớp 12
2 câu trả lời 1.3k lượt xem
Cho dãy các chất: HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là A. 3. B. 6. C. 4. D. 5.
đã trả lời 19 tháng 5, 2021 trong Hóa học lớp 12
2 câu trả lời 373 lượt xem
Có bao nhiêu đồng phân este của C8H802 tham gia phản ứng xà phòng hoá tạo ra nước?
đã trả lời 19 tháng 5, 2021 trong Hóa học lớp 11
2 câu trả lời 762 lượt xem
Có bao nhiêu đồng phân este của C8H802 chứa vòng benzen?
đã trả lời 19 tháng 5, 2021 trong Hóa học lớp 12
1 trả lời 2.0k lượt xem
Công thức nhớ số đồng phân của gốc hidrocacbon no
đã trả lời 19 tháng 5, 2021 trong Hóa học lớp 11
1 trả lời 195 lượt xem
Công thức tính số đồng phân của este và amin từ 1-4
đã trả lời 19 tháng 5, 2021 trong Hóa học lớp 12
1 trả lời 150 lượt xem
Quá trình truyền nhiệt cho đến khi nhiệt dung riêng hai vật như nhau. Quá trình truyền nhiệt tiếp tục cho đến khi nhiệt năng hai vật như nhau. Quá trình truyền nhiệt dừng lại khi nhiệt độ hai vật như nhau. Quá trình truyền nhiệt dừng lại khi nhiệt độ một vật đạt 0°C
đã trả lời 19 tháng 5, 2021 trong Khác
1 trả lời 251 lượt xem
một khung dây phẳng tròn có bán kính 20cm được đặt trong từ trường đều có vecto cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳ ... và có độ lớn bằng 2.10-3 tính từ thông qua khung dây trên
đã trả lời 19 tháng 5, 2021 trong Khác
1 trả lời 526 lượt xem
Hai dây dẫn song song thẳng dài vô hạn cách nhau a = 10cm trong không khí,trong đó có hai dòng điện cùng cường độ I1 = I2 = 5A chạy ... ;ng từ tại điểm M nằm giữa và cách đều hai dòng điện?
đã trả lời 19 tháng 5, 2021 trong Khác
1 trả lời 567 lượt xem
1. A. learned B. laughed C. changed D. arrived 2. A. pear B. theater C. area D. appear 3. A. landmark B. animal C. channel D. favorite 4. A. fifth B. marathon C. clothes D. bath Circle the best
đã trả lời 12 tháng 5, 2021 trong Tiếng Anh tiểu học
1 trả lời 492 lượt xem
Có một cây gỗ dài 8m. Một bác thợ mộc muốn cưa cây gỗ đó thành những khúc gỗ dài 16dm. Biết rằng, mỗi lần cưa hết 5 phút, cưa được một khúc gỗ thì bác ấy nghỉ ngơi thêm 3 phút nữa. Hỏi bác thợ mộc cưa xong cây gỗ hết thời gian bao nhiêu phút?
đã trả lời 12 tháng 5, 2021 trong Khác
1 trả lời 179 lượt xem
Câu 1: Dơi bay được là nhờ cái gì? A. Hai chi trước biến đổi thành cánh có lông vũ B. Hai chi trước biến đổi thành cánh có màng da C. Hai chi sau to khỏe D. Thành bụng biến đổi thành da
đã trả lời 12 tháng 5, 2021 trong Sinh học lớp 7
1 trả lời 283 lượt xem
Câu 2: Bộ răng dơi sắc nhọn có tác dụng: A. Dùng cắn vào vách đá B. Dễ dàng phá bỏ lớp vỏ, da của con mồi C. Dễ dàng dặm lá cây D. Để tự vệ
đã trả lời 12 tháng 5, 2021 trong Sinh học lớp 7
1 trả lời 201 lượt xem
Câu 7: Ốc sên tự vệ bằng cách nào? A. Tiết chất độc tiêu diệt kẻ thù. B. Tấn công đối phương bằng tua đầu và ... ;ng. C. Co rụt cơ thể vào trong vỏ. D. Thu nhỏ và khép chặt vỏ.
đã trả lời 11 tháng 5, 2021 trong Sinh học lớp 7
  1. Darling_274

    575 Điểm

  2. nguyenmanh04102009212

    100 Điểm

  3. boxnhonyc274849

    90 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...