Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Câu hỏi của anhaodang

0 phiếu
1 trả lời 343 lượt xem
Cân bằng các phản ứng oxi hóa khử a) HNO2 → HNO3 + NO + H2O b) NaCl + KMnO4 + H2SO4 → Cl2 + MnSO4 + Na2SO4 + K2SO4 + H2O c) NaClO + KI + H2SO4 → I2 + NaCl + K2SO4 + H2O d) NaCrO2 + Cl2 + NaOH → Na2CrO4 + NaCl + H2O  
đã hỏi 18 tháng 2, 2021 trong Hóa học lớp 10
0 phiếu
1 trả lời 1.2k lượt xem
Cân bằng các phản ứng oxi hóa khử  a) H2S + HCIO3 → HCI + H2SO4 b) H2S + H2SO4 → S+ H2O c) Fe2O3 + CO → Fe + CO2 d) H2S + HNO3 → S + NO + H2O  
đã hỏi 18 tháng 2, 2021 trong Hóa học lớp 10
0 phiếu
1 trả lời 473 lượt xem
Hòa tan 104,25 gam hỗn hợp các muối NaCl và Nal vào nước. Cho đủ khí clo đi qua dung dịch sau phản ứng rồi cô cạn. Nung chất rắn thu được cho đến khi hết màu tím bay ra. Bã rắn còn lại sau khi nung nặng 58,5 gam. Xác định phần trăm theo khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp.  
đã hỏi 18 tháng 2, 2021 trong Hóa học lớp 10
0 phiếu
1 trả lời 210 lượt xem
Cho 19,05 gam hỗn hợp KF và KCl tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc thu được 6,72 lít khí (đktc). Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi muối của hỗn hợp muối.   
đã hỏi 18 tháng 2, 2021 trong Hóa học lớp 10
0 phiếu
1 trả lời 409 lượt xem
Hấp thụ hoàn toàn 26,88 lít CO2 (đktc) vào 2,5 lit dung dịch Ba(OH)2 a mol/l thu được 157,6 gam kết tủa. Giá trị của, a là bao nhiêu?
đã hỏi 18 tháng 1, 2021 trong Hóa học lớp 12
0 phiếu
2 câu trả lời 323 lượt xem
Hỗn hợp X gồm ancol metylic , ancol etylic và phenol có khối lượng 14,8g được chia A làm 2 phần bằng nhau.      + Phần 1: Tác dụng hoàn toàn với Na dư thu đc 1,846l khí H2 ( 27,3ºC , 1atm).      + Phần 2: Phản ứng với dung dịch brom thấy xuất hiện 8,275g kết tủa trắng a) Viết phương trình các phản ứng đã xảy ra. b) Tính thành phần phần trăm các chất trong X.    
đã hỏi 10 tháng 6, 2020 trong Hóa học lớp 11
0 phiếu
2 câu trả lời 636 lượt xem
Hỗn hợp X gồm ancol metylic , ancol etylic và phenol có khối lượng 14,8g được chia A làm 2 phần bằng nhau.      + Phần 1: Tác dụng hoàn toàn với Na dư thu đc 1,846l khí H2 ( 27,3ºC , 1atm).      + Phần 2: Phản ứng với dung dịch brom thấy xuất hiện 8,275g kết tủa trắng a) Viết phương trình các phản ứng đã xảy ra. b) Tính thành phần phần trăm các chất trong X.    
đã hỏi 9 tháng 6, 2020 trong Hóa học lớp 11
0 phiếu
2 câu trả lời 245 lượt xem
Một hỗn hợp gồm 25 gam phenol và benzen khi cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thấy tách ra 2 lớp chất lỏng phân cách, lớp chất lỏng phía trên có thể tích 19,5 ml và có khối lượng riêng là 0,8 g/ml. Tính khối lượng phenol trong hỗn hợp ban đầu.
đã hỏi 9 tháng 6, 2020 trong Hóa học lớp 11
0 phiếu
1 trả lời 1.8k lượt xem
Gọi tên thay thế và tên thông thường các chất sau:  a) CH2=CH-CHO b) trans-CH3-CH=CH=CHO c) p-CH3-C6H4-CHO d) Cl3-C-CHO
đã hỏi 8 tháng 6, 2020 trong Hóa học lớp 11
+1 thích
1 trả lời 735 lượt xem
1. Viết CTCT các chất sau: 2-metylbutanal, but-2-em-1-al, 3-phenylprop-2-en-1-al (có trong tinh dầu quế). 2. CTPT CnH2nO có thể thuộc loại hợp chất nào? Cho ví dụ đối với C4H8O.  
đã hỏi 7 tháng 6, 2020 trong Hóa học lớp 11
0 phiếu
1 trả lời 1.5k lượt xem
Cho phenol tác dụng với H2  thu được xiclohexan. Viết phương trình hóa học của phản ứng và đề nghị phương pháp tách lấy xiclohexan và thu hồi lượng phenol còn dư (kèm phương trình hóa học nếu cần).
đã hỏi 5 tháng 6, 2020 trong Hóa học lớp 11
0 phiếu
1 trả lời 281 lượt xem
Hãy đưa ra các bằng chứng thực nghiệm chứng minh tính axit tăng dần theo thứ tự sau: C_6H_5O < H_2CO_3 < CH_3COOH
đã hỏi 5 tháng 6, 2020 trong Hóa học lớp 11
0 phiếu
1 trả lời 514 lượt xem
b) Chia hỗn hợp gồm hai Ancol đơn chức X và Y (phân tử khối của X nhỏ hơn của Y) là đồng đẳng kế tiếp thành hai phần bằng nhau:        + Phần 1: Đốt cháy hoàn toàn thu được 5,6l CO2 (đktc) và 6,3g H2O.      + Phần 2: Đun nóng với H2SO4 đặc ở 140oC tạo thành ... , thu được thể tích hơi bằng thể tích của 0,42 gam N2 (trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất).  Tính hiệu suất phản ứng tạo ete của X, Y.
đã hỏi 30 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 11
0 phiếu
1 trả lời 323 lượt xem
Chia hỗn hợp gồm hai Ancol đơn chức X và Y (phân tử khối của X nhỏ hơn của Y) là đồng đẳng kế tiếp thành hai phần bằng nhau:        + Phần 1: Đốt cháy hoàn toàn thu được 5,6l CO2 (đktc) và 6,3g H2O.      + Phần 2: Đem tác dụng với Na thì thu được V lít khí thoát ra (đktc). Tính V.  
đã hỏi 30 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 11
0 phiếu
1 trả lời 499 lượt xem
Viết phương trình phản ứng: a) Điều chế C_3H_8O từ xiclopropan b) Etan -> etilen -> C_2H_4Br_2 -> C_2H_2 -> C_2H_6_O_2
đã hỏi 29 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 11
0 phiếu
1 trả lời 554 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X gồm 2 ancol (no, đa chức, mạch hở, có cùng số nhóm -OH) cần vừa đủ V lít khí O2, thu được 11,2l CO2 và 12,6g nước.  Tính V.
đã hỏi 28 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 11
0 phiếu
1 trả lời 2.5k lượt xem
Viết phương trình phản ứng   Điều chế propan-1-ol từ propan-2-ol và ngược lại  
đã hỏi 28 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 11
0 phiếu
1 trả lời 421 lượt xem
a) Viết CTCT các đồng phân ancol và ete của C_5H_12O b) VIết CTCT các chất sau: 3-metylbutan-1-ol, 2-metylbutan-2-ol, pentan-1-ol, 2-metylpropan-2ol
đã hỏi 27 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 11
0 phiếu
3 câu trả lời 3.2k lượt xem
Nhận biết các lọ mất nhẫn sau: stiren, etylbenzen, phenyl axetilen
đã hỏi 23 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 11
0 phiếu
2 câu trả lời 4.8k lượt xem
Nhận biết các lọ mất nhãn sau: Hex-1-en, benzen, toluen, stiren  
đã hỏi 23 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 11
0 phiếu
3 câu trả lời 3.4k lượt xem
Hoàn thành các phương trình sau:  a) Natri axetat -> metan -> axetilen -> benzen  b) Hexan -> benzen -> etyl benzen -> stiren -> PS
đã hỏi 23 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 11
0 phiếu
1 trả lời 1.0k lượt xem
Dẫn 6,72 lít hỗn hợp khí X gồm propan, etilen và axetilen qua dung dịch brom dư, thấy còn 1,68 lít khí không bị hấp thụ. Nếu dẫn 6,72 lít khí X trên qua dung dịch bạc nitrat trong amoniac thấy có 24,24 gam kết tủa. Các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn ... hóa học để giải thích quá trình thí nghiệm trên. b) Tính thành phần phần trăm theo thể tích và theo khối lượng của mỗi khí trong hỗn hợp.
đã hỏi 22 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 11
0 phiếu
1 trả lời 872 lượt xem
Chia 16,4g hỗn hợp gồm C_2H_4, C_3H_4 thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 56g Br2. Phần 2 tác cho tác dụng hết với H2 (Ni, tº), rồi lấy 2 ankan tạo thành đem đốt cháy hoàn toàn thì thu được x gam CO2. Tính giá trị của x.
đã hỏi 22 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 11
0 phiếu
2 câu trả lời 1.3k lượt xem
Hoàn thành các phương trình sau: a) Nhôm cacbua -> CH_4 -> C_2H_2 -> C_6H_6  b) Natri axetat -> metan -> axetilen -> benzen
đã hỏi 18 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 11
0 phiếu
3 câu trả lời 7.4k lượt xem
Hoàn thành các phương trình sau: Stiren tác dụng với brom và hidrobromua  
đã hỏi 17 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 11
0 phiếu
1 trả lời 416 lượt xem
Chia 16,4 gam hỗn hợp etilen và propin thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng vừa đủ với 56 gam dung dịch brom. Phần 2 tác dụng hết với hidro (Ni, tº) rồi lấy 2 ankan tạo thành đem đốt cháy thu được x gam CO2. Tính x.
đã hỏi 13 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 11
0 phiếu
2 câu trả lời 162 lượt xem
Dẫn 6,72 lít propan, etilen và axetilen qua dung dịch brom dư, thấy có 1,68 lít khí bay ra ngoài. Nếu dẫn cùng 1 lượng trên vào dung dịch AgNO3 trong NH3 thấy có 24,24g kết tủa tạo thành. a) Viết PTHH các phản ứng xảy ra. b) Tính phần trăm theo thể tích mỗi khí có trong hỗn hợp ban đầu.
đã hỏi 13 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 11
+1 thích
2 câu trả lời 462 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn 1lít hỗn hợp khí gồm axetilen và hidrocacbon X sinh ra 2 lít CO2 và 2 lít hơi nước (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Xác định CTPT của X.
đã hỏi 13 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 11
0 phiếu
1 trả lời 182 lượt xem
Viết phương trình phản ứng điều chế buta-1,3-đien và benzen từ etin
đã hỏi 8 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 11
0 phiếu
1 trả lời 3.9k lượt xem
Viết phương trình phản ứng  a) Đá vôi -> vôi sống -> canxi cacbua -> axetilen b) Metan -> axetilen -> vinyl axetilen -> buta-1,3-đien -> cao su Buna
đã hỏi 8 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 11
0 phiếu
1 trả lời 102 lượt xem
Viết và gọi tên các đồng phân của ankin C_6H_{10}
đã hỏi 8 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 11
0 phiếu
1 trả lời 11.0k lượt xem
Viết CTCT của các chất sau:  a) metyl axetilen, etyl metyl axetilen, dimetyl axetilen, 3-metylbut-1-in b) hex-2-in, 3,4-dimetylpent-1-in, isobutyl axetilen  
đã hỏi 8 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 11
0 phiếu
1 trả lời 131 lượt xem
Nhiệt phân nhựa cây gutta peccha người ta thu được chất lỏng A chứa 88,23%C, 11,76%H. Tỉ khối hơi của A so với nitơ là 2,43. Cứ 0,34g A phản ứng với brom dư thì thu được 1,94g chất lỏng nặng hơn nước và không tan trong nước, Cho A phản ứng với hidro thì thu được isopenta. Xác định CTPT A.
đã hỏi 2 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 11
0 phiếu
1 trả lời 210 lượt xem
Một hidrocacbon A ở thể khí có thể tích là 4,48l (đktc) tác dụng vừa đủ với 4l dung dịch brom 0,1M thu được sản phẩm B chứa 85,562% brom. a) Tìm CTPT A   b) Tìm CTCT A biết A mạch hở, có thể trùng hợp tạo thành cao su.
đã hỏi 2 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 11
0 phiếu
1 trả lời 168 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 512 lượt xem
Viết phương trình phản ứng  a) Isopren tác dụng theo tỉ lệ 1:1 và 1:2 với hidro, brom b) Điều chế cao su Buna, cao su cloropren từ tinh bột
đã hỏi 2 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 11
0 phiếu
1 trả lời 97 lượt xem
a) Gọi tên các chất sau, biết chúng có 2 nối đôi: C_4H_5Cl, C_5H_8 b) Gọi tên các chất sau, biết chúng có không có nối ba: CH_{2}-CH=CH-CH_{2})_n, (CH_{2}-C(CH_3)=CH-CH_{2})_n
đã hỏi 2 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 11
0 phiếu
1 trả lời 654 lượt xem
Viết CTCT của các chất sau buta-1,3-đien, isopren 2,3-đimetylpenta-1,3-đien.    
đã hỏi 2 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 11
–2 phiếu
0 câu trả lời 172 lượt xem
Cho 0,1 mol hỗn hợp X gồm 1 hidrocacbon no, mạch hở A và một olefin B. Đốt cháy hoàn toàn X thu được 12,992 lít hỗn hợp khí và hơi ở đktc, có tỷ khối so với hidro là 14,828. Tìm công thức của A và B, biết khi hidro hoá hoàn toàn X thu được hỗn hợp hai hidrocacbon đồng đẳng liên tiếp nhau. Mặt khác hidrat hoá X chỉ thu được một ancol duy nhất.
đã hỏi 26 tháng 4, 2020 trong Hóa học lớp 11
0 phiếu
1 trả lời 191 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một hidrocacbon X không no, có 1 liên kết C=C thu được hỗn hợp sản phẩm cháy. Dẫn sản phẩm cháy qua bình chứa 200ml dung dịch Ca(OH)2 1,5M thu được 20g kết tủa trắng. Tìm công thức cấu tạo của X, biết rằng X có đồng phân hình học.
đã hỏi 26 tháng 4, 2020 trong Hóa học lớp 11
  1. Darling_274

    575 Điểm

  2. nguyenmanh04102009212

    100 Điểm

  3. boxnhonyc274849

    90 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...