Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

khó - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Cho hàm số bậc nhất \(f\left(x\right)=\frac{ax+b}{cx+d} \) có đồ thị như hình vẽ. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm s&#7889 ... M+m. \(A. \frac{-1}{2} . B. 6.\) \(C. \frac{2}{3} . D. \frac{-3}{2} . \)
đã hỏi 3 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
 • min-max
 • đồ-thị-hàm-số
 • khó
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Cho \(y=f\left(x\right)=\left|x^{2} -5x+4\right|+mx\). Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x) lớn hơn 1. Tính số các phần tử của tập hợp S. A.6 . B.7. C.8. D.5.
đã hỏi 3 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1 đã xem
Cho \(y\ge 0;\, \, x^{2} +x+y=6. \)Tìm giá trị nhỏ nhất mvà giá trị lớn nhất Mcủa \(P=4x+y-xy+2. \) A. m=-10 và M=10 . B. m=-10 và M=6 . C. m=6 và M=26 . D. m=6 và M=10 .
đã hỏi 3 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Cho các số dương a,b, c. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau:\( P=\frac{2}{a+\sqrt{ab} +\sqrt[{3}]{abc} } -\frac{3}{\sqrt{a+b+c} } .\) \(A. \frac{3}{4} . B. -\frac{3}{4} .\) \(C. 2-\sqrt{3} . D. -\frac{3}{2} .\)
đã hỏi 3 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Cho điểm P nằm trong tam giác ABC. Xét D trên cạnh AB và E trên cạnh AC sao cho BD=CE. Hãy xác định vị trí của D,E sao cho PD+DE nhỏ nhất.  
đã hỏi 3 ngày cách đây trong Toán tiểu học bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1 đã xem
Cho hàm số \(y=f(m)=\int _{\frac{\pi }{4} }^{arccotm}\frac{\tan \left(\frac{\pi }{4} -\frac{x}{2} \right).\left(1+\sin x\right)}{\sin ^{5} x} dx,\, \, m<1 .\) Giá trị lớn nhất của hàm số \(y=f(m) trên \left(-\infty ;\, 1\right)\)bằng A. \frac{3}{4} . B. -\frac{3}{4} . C. 3 . D. \frac{3}{2} .
đã hỏi 3 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
Cho các số thực x,y thay đổi thoả mãn \(x^{2} +2y^{2} +2xy=1 \)và hàm số \(f\left(t\right)=t^{4} -t^{2} +2\) . Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ ... ;nh M+m? \(A. 8\sqrt{3} -2. B. \frac{303}{2} .\) \(C. \frac{303}{4} . D. 4\sqrt{3} +2.\)
đã hỏi 3 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Cho x,y là những số thực thỏa mãn\( x^{2} -xy+y^{2} =1\). Gọi M,m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức \(P=\frac{x^{4} +y^{4} +1}{x ... =M+15m là: \(A. 17-2\sqrt{6} . B. 17-\sqrt{6} .\) \(C. 17+\sqrt{6} . D. 17+2\sqrt{6} .\)
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Gọi M là giá trị lớn nhất của hàm số \(f\left(x\right)=\left|4\sqrt{2x-x^{2} } -mx\right|\),m là tham số. Tìm m để M đạt giá trị nhỏ nhất. \(A. \frac{\sqrt{2} }{2} . B. 2\sqrt{2} .\) \(C. \frac{\sqrt{2} }{4} . D. \sqrt{2} .\)
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm cấp hai liên tục trên R. Biết f'(-2)=-8,f'(1)=4 và có đồ thị hàm số f''(x)như hình vẽ dưới đây. Hàm số ... (4;+\infty \right). B. \left(-\infty ;1\right) .\) \(C. \left(-2;1\right). D. \left(0;4\right).\)
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Tìm giá trị nhỏ nhất của \(P=\frac{x^{3} z}{y^{2} \left(xz+y^{2} \right)} +\frac{y^{4} }{z^{2} \left(xz+y^{2} \right)} +\frac{z^{3} +15x^{3} }{x^{2} z}\) , biết 0 A. 12. B. 18. C. 10. D. 14.
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Trong không gian Oxyz, cho hai điểm \(C\left(-1;2;11\right),H(-1;2;-1)\), hình nón (N) có đường cao CH=h và bán kính đáy là \(R=3\sqrt{2}\). Gọi M là điểm ... tâm I(a;b;c) bán kính là d. Giá trị a+b+c+d bằng A. 1 B. 3 C. 6 D. -6
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1 đã xem
Xét hai số phức z1,z2 thỏa mãn \(\left|z_{1} \right|=2,\left|\left(1-i\right)z_{2} \right|=\sqrt{6} và \left|z_{1} -z_{2} \right|=\sqrt{5} .\) Giá trị lớn nhất \(\left|2z_{1} +z_{2} -2021\right|\) bằng \(A. 2044 B. -\sqrt{23} +2021\) \(C. \sqrt{23} +2021 D. 2\sqrt{23} +2021 \)
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Cho hàm số bậc ba \(f\left(x\right)=ax^{3} +bx^{2} +cx+d\) và đường thẳng d:\(g\left(x\right)=mx+n\) có đồ thị như hình vẽ. Gọi S1,S2, S3 lần lượt là diện tích của ... (\frac{S_{2} }{S_{3} } \) bằng. \(A. \frac{3}{2} \) B. 1 C. 2 \(D. \frac{1}{2} \)
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Có bao nhiêu giá trị nguyên của m với m>1 sao cho tồn tại số thực x thỏa mãn: \(\left(m^{\log _{5} x} +3\right)^{\log _{5} m} =x-3\, \, \, \, \, \left(1\right)\) A. 4 B. 3 C. 5 D. 8
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1 đã xem
Cho hàm số y=f(x) là hàm số bậc bốn thỏa mãn f(0)=0. Hàm số y=f'(x) có bảng biến thiên như sau: Hàm số \(g\left(x\right)=\left|f\left(x^{2} \right)-x^{2} \right|\) có bao nhiêu điểm cực trị? A. 1 B. 3 C. 5 D. 7
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm \(A\left(3;3;1\right), B\left(0;2;1\right) \)và mặt phẳng (P):x+y+z-7=0. Đường thẳng d nằm trong (P) sao cho mọi điểm của d ... {z=2t} \end{array}\right. D. \left\{\begin{array}{l} {x=-t} \\ {y=7-3t} \\ {z=2t} \end{array}\right.\)
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1 đã xem
Sử dụng mảnh inox hình chữ nhật ABCD có diện tích bằng \(1m^{2} \)và cạnh \(BC=x\left(m\right) \)để làm một thùng đựng nước có đáy, ... ; các mép nối không đáng kể). A. 0,97m B. 1,37m C. 1,12m D. 1,02m
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1 đã xem
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với \(AB=\sqrt{6} , AD=\sqrt{3}\) , tam giác SAC nhọn và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Biết hai mặt phẳng ... : \(A. \frac{4}{3} B. \frac{8}{3} \) \(C. 3\sqrt{3} D. \frac{5\sqrt{3} }{3} .\)
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Cho hàm số\( f\left(x\right)=\left\{\begin{array}{l} {x^{2} -4x-1\, \, \, ,\, x\ge 5} \\ {2x-6\, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, ,\, x<5} \end{array}\right.\) Tích phân \(\int _{0}^{\ln 2}f\left(3e^{x} +1\right).e^{x} {\rm d}x\) bằng \(A. \frac{77}{3} B. \frac{77}{9} \) \(C. \frac{68}{3} D. \frac{77}{6} \)
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. nhthuyvy16

  3848 Điểm

 2. Bac_Da

  2206 Điểm

 3. Babyshort

  1538 Điểm

 4. saitamaselfomy

  1423 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. nhthuyvy16

  1250 Điểm

 2. saitamaselfomy

  1059 Điểm

 3. Bac_Da

  810 Điểm

 4. nguyenthienan16

  407 Điểm

...