Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
+2 phiếu
251 lượt xem
trong Hóa học lớp 12 bởi 584ewqad Cử nhân (1.9k điểm)

Este X và chất hữu cơ Y(không chứa chức axit) đều mạch hở và phản ứng với dung dịch NaOH


Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
3 câu trả lời 654 lượt xem
Hai chất hữu cơ X và Y đều có khối lượng phân tử bằng 60. Chất X có khả năng phản ứng với Na, NaOH và Na2CO3. Chất Y phản ứng được với dung dịch NaOH (đun nóng) nhưng không phản ứng với Na. CTCT của X và Y lần A. CH3-COOH, CH3-COO-CH3.    B. (CH3)2CH-OH, H-COO-CH3. C. H-COO-CH3, CH3-COOH.    D. CH3-COOH H-COO-CH3
đã hỏi 19 tháng 5, 2021 trong Hóa học lớp 12 bởi nguyethong7462564 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
4 câu trả lời 568 lượt xem
Cho chất hữu cơ X có công thức phântử C2H8O3N2 tác dụng với dung dịch NaOH, thu được chất hữu cơ đơn chức Y và các chất vô cơ. Phân tử khối của Y là bao nhiêu. A. 85.     B. 68.     C. 45.     D. 46.
đã hỏi 20 tháng 5, 2021 trong Hóa học lớp 12 bởi nguyethong7462564 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 345 lượt xem
Cho hỗn hợp A gồm 2 chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở (chứa C, H, O với tỉ lệ mol 1:1) phản ứng vừa đủ với 50 ml dung dịch NaOH 1M, thu được 1 rượu X và 4,1 một muối. Oxi hóa X thành anđehit (H% = 100%), rồi lấy sản phẩm thu được thực hiện phản ứng tráng gương hoàn toàn thì thu được 43,2 gam Ag. a, Công thức của rượu X là? b, Tìm CTCT 2 chất trong A?
đã hỏi 16 tháng 7, 2021 trong Hóa học lớp 12 bởi callmechmuahme ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 983 lượt xem
Trong phân tử este no, đơn chức, mạch hở X có chứa 36,36 % oxi về khối lượng. Số công thức cấu tạo thoả mãn công thức phân tử của este X là:  
đã hỏi 23 tháng 9, 2021 trong Hóa học lớp 12 bởi Bac_Da Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 245 lượt xem
Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ đơn chức ( chỉ chứa C, H, O) phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch KOH 5M, thu hỗn hợp 2 muối của 2 axit no đơn chức và 1 rượu no đơn chức Y. Cho Y tác dụng hết với Na thu được 3,36 lít H2. Nếu đốt cháy hoàn toàn X thì thu được 29,12 lít khí CO2. Xác định CTCT của 2 chất trong X?
đã hỏi 16 tháng 7, 2021 trong Hóa học lớp 11 bởi callmechmuahme ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 28 lượt xem
Xà phòng hoá hoàn toàn m gam một este no, đơn chức, mạch hở E bằng 26 gam dung dịch MOH 28% (M là kim loại kiềm). Cô cạn hỗn hợp sau ... ;ợng muối trong Y có giá trị gần nhất với Lưu ý: Giải chi tiết
đã hỏi 27 tháng 10 trong Hóa học lớp 12 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.8k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 8 lượt xem
X là este tạo bởi α-amino axit Y (chứa 1 nhóm -COOH và 1 nhóm -NH2) với ancol đơn chức Z. Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol X trong 200 ml dung dịch NaOH 1M, cô ... n và 4,6 gam ancol Z. Vậy công thức của X là ? Lưu ý: Giải chi tiết
đã hỏi 27 tháng 10 trong Hóa học lớp 12 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.8k điểm)
–1 thích
1 trả lời 70 lượt xem
Hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơno, mạch hở (đều chứa C, H, O), trong phân tử mỗi chất có hai nhóm chức trong số các nhóm -OH, -CHO, -COOH. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 4,05 gam Ag và 1,86 gam một muối amoni hữu cơ. Cho toàn bộ lượng muối amoni hữu cơ này vào dung dịch NaOH (dư, đun nóng), thu được 0,02 mol NH3. Giá trị của m là
đã hỏi 2 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 11 bởi Teemo- Tiến sĩ (19.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 124 lượt xem
Este nào sau đây khi phản ứng với dung dịch NaOH dư, đun nóng không tạo ra hai muối ? A. C6H5COOC6H5C6H5COOC6H5 (phenyl benzoat). B. CH3COO[CH2]2−OOCCH2CH3CH3COOCH22-OOCCH2CH3 C. CH3OOC−COOCH3CH3OOC-COOCH3  D. CH3COOC6H5CH3COOC6H5 (phenyl axetat).
đã hỏi 8 tháng 1, 2022 trong Hóa học lớp 11 bởi vxh2k9850 Phó giáo sư (35.9k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 1.1k lượt xem
Số đồng phân của hợp chất hữu cơ có CTPT C3H6O2 có thể tác đụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng được với kim loại Na là A. 3.    B. 2    C. 4.    D 5.
đã hỏi 19 tháng 5, 2021 trong Hóa học lớp 12 bởi nguyethong7462564 Thần đồng (1.1k điểm)

HOT 1 giờ qua

  Phần thưởng hằng tháng
  Hạng 1: 200.000 đồng
  Hạng 2: 100.000 đồng
  Hạng 3: 50.000 đồng
  Hạng 4-10: 20.000 đồng
  Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
  ...