Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Trả lời bởi Letram

0 phiếu
36 lượt xem
Hãy kể tên những nước thành viên của khối kinh tế MECOXUA.
đã trả lời 17 tháng 3, 2021 trong Địa lý tiểu học
+1 thích
120 lượt xem
hãy kể tên những thành viên của khối kinh tế NAFTA
đã trả lời 16 tháng 3, 2021 trong Địa lý tiểu học
+1 thích
49 lượt xem
Câu 44. Vào năm 2000, trong tổng số 10 công ti hàng đầu thế giới thì EU chiếm A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 45. Tính đến năm 2000, trong tổng ... có giá rẻ hơn so với giá ở nước xuất khẩu. D. Các ý trên.
đã trả lời 16 tháng 3, 2021 trong Ngữ văn lớp 7
 • cố_lên_dễ_mà_đúng_hông
0 phiếu
65 lượt xem
1.Two days ago, I ____________ a movie on Netflix with my parents .Bắt buộc trả lời. Một lựa chọn. (1 Điểm) saw see have seen am seeing 2.I got really_________________when I saw the main characters being killed.Bắt buộc trả lời. Một lựa chọn. (1 Điểm) confused frightened bored ... the test.Bắt buộc trả lời. Văn bản một dòng. (1 Điểm) (hoàn thành với hình thức tính từ đúng, chỉ viết đáp án)  
đã trả lời 24 tháng 2, 2021 trong Tiếng Anh lớp 7
+1 thích
74 lượt xem
1.Choose the word whose underlined part is pronounced differently. Một lựa chọn. (1 Điểm) engaged gripped laughed wrecked 2.The film was so..................that the two girls next to me couldn't stop crying.. Một lựa chọn. (1 Điểm) thrilling exciting fascinating moving 3.I got ... .............that she burst into tears.(shock). Văn bản một dòng. (1 Điểm) (give the correct adjective form)     Gửi
đã trả lời 24 tháng 2, 2021 trong Tiếng Anh lớp 7
0 phiếu
42 lượt xem
su khac nhau ve nhiet do va do am cua khoi khi
đã trả lời 24 tháng 2, 2021 trong Địa lý lớp 6
+1 thích
39 lượt xem
0 phiếu
209 lượt xem
*Bài 2 : Đọc lại đoạn văn kết thúc cảnh vượt thác từ câu “ Cho đến chiều tối, thuyền vượt qua khỏi thác Cổ ... câu tả những cây to trong đoạn văn trên được không ?Vì sao?
đã trả lời 21 tháng 2, 2021 trong Khác
0 phiếu
89 lượt xem
1.This is the first time I have sung before the class->I have...........  2.They like driving to work ->They are.......  3.The spends 20 minute having breakfast everyday ->It takes...........  4.That shirt is cheap. She can buy it ->(enought...to)  5. The wather was ... ....  9. They would rather walk than ride to school -> They prefer....... 10. He last went  to the zoo in 2015-> He hasn't...... 
đã trả lời 21 tháng 2, 2021 trong Tiếng Anh lớp 7
0 phiếu
123 lượt xem
Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt như thế nào? Lấy ví dụ chứng minh 
đã trả lời 21 tháng 2, 2021 trong Vật lý lớp 6
0 phiếu
65 lượt xem
Câu 15. Fe + O2 → A                A + HCl → B + C + H2O                B + NaOH → D + G                C + NaOH → E + G Dùng phản ứng hóa học nào để chuyển D thành E? Biết rằng B + Cl2 → C.
đã trả lời 20 tháng 2, 2021 trong Toán lớp 9
0 phiếu
737 lượt xem
Rằm xuân lồng lộng trăng soi Sông xuân nước lẫn màu trời thêm xuân Giữa dòng bàn bạc việc quân Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền
đã trả lời 20 tháng 2, 2021 trong Ngữ văn lớp 7
0 phiếu
193 lượt xem
Trình bày sự phân hoá khí hậu Bắc Mĩ. Giải thích sự phân hoá đó?
đã trả lời 20 tháng 2, 2021 trong Địa lý lớp 7
+1 thích
191 lượt xem
A. fertilizer B. ecosystem C. agriculture D. environment
đã trả lời 20 tháng 2, 2021 trong Tiếng Anh lớp 10
+1 thích
1.8k lượt xem
+1 thích
4.0k lượt xem
+1 thích
2.1k lượt xem
+1 thích
1.5k lượt xem
0 phiếu
49 lượt xem
Em hiểu thế nào về câu nói của thầy Ha men .Từ đó em có suy nghĩ gì về việc học tiếng việt
đã trả lời 20 tháng 2, 2021 trong Toán tiểu học
0 phiếu
119 lượt xem
26. Go ahead and then____ left. a. along / walk b. past / look c. straightly / return d. straight / turn 27. The shop is opposite the hospital. You can’t_____ it. a. avoid b. miss c. forget d. leave
đã trả lời 19 tháng 2, 2021 trong Tiếng Anh lớp 10
0 phiếu
71 lượt xem
32. Dealers bargain____ growers_____ the price of coffee. a. with / over. b. to / for. c. with / at d. to / into. 33. If I could find Rob’s phone number, I_____ him about the change in plans. Maybe somebody else will call him. a. called. b. had called. c. could call. d. will call
đã trả lời 19 tháng 2, 2021 trong Tiếng Anh lớp 10
0 phiếu
41 lượt xem
30. We couldn’t agree_____ a date to meet. a. with b. on c. to d. at 31. Do you agree____ me_____ the need_____ more school? a. on / with / of b. with / with / for c. with / about / for d. to / about / of
đã trả lời 19 tháng 2, 2021 trong Tiếng Anh lớp 10
0 phiếu
3.0k lượt xem
Hoàn thành các phương trình, chuỗi phản ứng sau: NaCl→HCl→Cl2→FeCl3→NaCl→NaOH→NaCl→Cl2→CaCl2→AgCl→Ag.
đã trả lời 19 tháng 2, 2021 trong Hóa học lớp 10
0 phiếu
59 lượt xem
Would you like some/ any sugar in your tea? Yes please. Just a little/ a few. If you have some / any problems, you can discuss them with your group leaders. I take photos, but not as many / a lot of as I used to. At one time I took many / a lot. How much / how many butter do we put in ?
đã trả lời 19 tháng 2, 2021 trong Tiếng Anh lớp 6
0 phiếu
3.7k lượt xem
+1 thích
592 lượt xem
Đem hòa tan a g một muối được cấu tạo từ một kim loại M (hóa trị II) và một halogen X vào nước rồi chia dung dịch thành 2 phần bằng nhau: Phần 1: Cho tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì thu được 5,74 g kết tủa. Phần 2: Bỏ một thanh sắt vào, sau khi phản ứng kết thúc thấy khối lượng thanh sắt tăng thêm 0,16g. Tìm công thức của muối trên.
đã trả lời 17 tháng 2, 2021 trong Hóa học lớp 10
+1 thích
19.8k lượt xem
Đây là trang tiếp nhận các góp ý, thắc mắc, câu hỏi và cả kiện cáo của các bạn trên Selfomy Hỏi Đáp để ... đang chờ đón những góp ý hay ý tưởng hay từ các bạn.
đã trả lời 17 tháng 2, 2021 trong Thông tin từ BQT
0 phiếu
213 lượt xem
FOOD AROUND THE WORLD It isn't amazing how much time we spend talking about food? "Have you ever eaten ...?", "What do you have for lunch?" and so on. And yet, when you travel from one county to another, you find that people have quite different feelings ... habit? A. Our eating habit is difficult to change. B. People everywhere enjoy eating new food. C. We can change our eating habit easily.
đã trả lời 12 tháng 2, 2021 trong Tiếng Anh lớp 10
0 phiếu
234 lượt xem
Question 24. Roles (A) in homemaking (B) and breadwinning can share (C) by family members (D). Question 25. It didn’t take (A) her much (B) time to do (C) the laundry because (D) she has a washing machine. Question 26. I shall contact (A) you as soon as (B) they will phone (C) me (D). Question 27. Our (A) new neighbour (B) is (C) a bored (D) man.
đã trả lời 12 tháng 2, 2021 trong Tiếng Anh lớp 10
0 phiếu
119 lượt xem
Question 19. Mark is _________ with the volunteer work in this charity organization. He is not very ________ about getting a paid job next time. A. disappointed/ hopeful B. disappointed/ hopeless C. disappointing/ hopefulness D. disappointing/ hopes Question 20. It ... D. Skeletal Question 23. Students should have their eyes ____________ regularly. A. tested B. to test C. test D. testing
đã trả lời 12 tháng 2, 2021 trong Tiếng Anh lớp 10
0 phiếu
159 lượt xem
Question 15. People tend to live in…………family which consist of parents and children. A. blended B. nuclear C. extended D. single-parent Question 16. “Who……………..?” “……………… ... ;. at 4:45. ( station announcement) A. will leave B. is leaving C. is going to to leave D. leaves
đã trả lời 12 tháng 2, 2021 trong Tiếng Anh lớp 10
0 phiếu
278 lượt xem
Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest. Question 11. A. lung B. nurture C. muscle D. brush Question 12. A. different B. critical C. intestine D. dining table Choose the word whose main stressed syllable is different from the rest. Question 13. A. nervous B. prevent C. healthy D. system Question 14. A. grocery B. memory C. incredible D. balance
đã trả lời 12 tháng 2, 2021 trong Tiếng Anh lớp 10
0 phiếu
82 lượt xem
Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest. Question 11. A. lung B. nurture C. muscle D. brush Question 12. A. different B. critical C. intestine D. dining table Choose the word whose main stressed syllable is different from the rest. Question 13. A. nervous B. prevent C. healthy D. system Question 14. A. grocery B. memory C. incredible D. balance
đã trả lời 12 tháng 2, 2021 trong Tiếng Anh lớp 10
 1. Khang1000

  2171 Điểm

 2. ledoanducphong6cntt2021264

  1278 Điểm

 3. Babyshort

  1251 Điểm

 4. idog480430

  1247 Điểm

 5. jjaltoon51049

  1126 Điểm

 6. chese4154898

  994 Điểm

 7. thuythanh1905207625

  956 Điểm

 8. Robloxian

  899 Điểm

 9. Đức lượng♥ NGTT

  824 Điểm

 10. nguyenhoangminh7chht991

  784 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...