Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Tiếng Anh lớp 10 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
A. don't play   B. are playing   C. doesn't play   D. aren't playing
đã trả lời 1 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 10 bởi callmechmuahme ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 105 lượt xem
A. nature B. manage C. balance D. campfire
đã trả lời 19 tháng 2 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 55 lượt xem
A. relax B. departure C. benefit D. interest
đã trả lời 19 tháng 2 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 57 lượt xem
A. pollution B. coral C. problem D. ecology
đã trả lời 19 tháng 2 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 39 lượt xem
A. culture B. public C. sustain D. butterfly
đã trả lời 19 tháng 2 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 39 lượt xem
A. discount B. observe C. safari D. scuba-diving
đã trả lời 19 tháng 2 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 205 lượt xem
A.duty B.sustainable C.volunteer D.compulsory
đã trả lời 18 tháng 11, 2023 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (13.8k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 188 lượt xem
đã hỏi 15 tháng 11, 2023 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi nt46885355 Học sinh (5 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 26 lượt xem
giới thiệu về bản thân mình
đã hỏi 28 tháng 10, 2023 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi boxnhonyc274849 Thần đồng (973 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 127 lượt xem
0 phiếu
3 câu trả lời 168 lượt xem
 The little boy pleaded _____ not to leave him alone in the dark. A. on his mother B. his mother C. with his mother D. at his mother
đã trả lời 20 tháng 10, 2023 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 71 lượt xem
A. By and large B. Altogether C. To a degree D. Virtually
đã trả lời 20 tháng 10, 2023 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 239 lượt xem
A. reaction B. response C. answer D. rely
đã trả lời 20 tháng 10, 2023 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 228 lượt xem
A. nose on his face B. back of his hand C. hairs on his head D. teeth of his mouth
đã trả lời 19 tháng 10, 2023 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 179 lượt xem
A. stem B. flourish C. root D. sprout
đã trả lời 16 tháng 10, 2023 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi tranphivu2009716 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 174 lượt xem
Wilfed Thesiger’s Arabian Sands.   A. That B. Which C. What D. Where
đã trả lời 15 tháng 10, 2023 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi tranthikimdieu2011984 Thần đồng (872 điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 251 lượt xem
A. stuck B. awful C. pump D. much
đã trả lời 9 tháng 10, 2023 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi tranphivu2009716 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 263 lượt xem
Average family size has increased from the Victorian era. A B C D
đã trả lời 5 tháng 9, 2023 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 219 lượt xem
They prefer to stay in their home country because family ties. A B C D
đã trả lời 5 tháng 9, 2023 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 293 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 292 lượt xem
1.The earth is the only planet with a large number of oxygen in its atmospher a. the b. number c. oxygen d. its
đã trả lời 21 tháng 8, 2023 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi khanhngocidv1855 Học sinh (277 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 276 lượt xem
I always run _____ of money before the end of the month. A. out B. back C. up D. down
đã trả lời 21 tháng 8, 2023 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi daudaihock34947 Học sinh (285 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 92 lượt xem
I've just spent two weeks looking _____an aunt of mine who's been ill. A. at B. for C. out for D. after
đã trả lời 21 tháng 8, 2023 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi daudaihock34947 Học sinh (285 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 289 lượt xem
It's taking me longer to get _____ the operation than I thought. A. through B. by C. up from D. over
đã trả lời 21 tháng 8, 2023 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi daudaihock34947 Học sinh (285 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 102 lượt xem
A. between B. both C. either D. whether
đã trả lời 16 tháng 8, 2023 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi vuan12345678910945 Thần đồng (1.2k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 266 lượt xem
A. improve B. consider C. contented D. opinion
đã trả lời 15 tháng 8, 2023 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 222 lượt xem
A. narrow B. harrow C. follow D. brown
đã trả lời 15 tháng 8, 2023 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 239 lượt xem
A. occasion B. marital C. international D. applicable
đã trả lời 15 tháng 8, 2023 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi luckyyhappyy07687 Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 299 lượt xem
A. contribute B. generous C. homemaker D. meaningful
đã trả lời 15 tháng 8, 2023 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 241 lượt xem
A. flat B. attitude C. applicable D. backache
đã trả lời 15 tháng 8, 2023 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 269 lượt xem
A. situation B. improve C. consider D. smile
đã trả lời 15 tháng 8, 2023 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 121 lượt xem
A. grocery B. enormous C. consumption D. financial
đã trả lời 15 tháng 8, 2023 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 282 lượt xem
A. relationship B. collaborate C. responsible D. generation
đã trả lời 15 tháng 8, 2023 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 260 lượt xem
A. breakfast B. hometown C. supper D. dinner
đã hỏi 14 tháng 8, 2023 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 276 lượt xem
A. breadwinner B. stepfather C. housemaid D. homemade
đã hỏi 14 tháng 8, 2023 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 77 lượt xem
A. heavy B. breadwinner C. pear D. weather
đã hỏi 14 tháng 8, 2023 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 179 lượt xem
A. trashed B. talked C. reached D. loved
đã hỏi 14 tháng 8, 2023 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 98 lượt xem
A. generation B. grateful C. educate D. grandparents
đã hỏi 14 tháng 8, 2023 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 79 lượt xem
A. cleaned B. shared C. called D. visited
đã hỏi 14 tháng 8, 2023 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 74 lượt xem
A. share B. alike C. tradition D. equal
đã hỏi 14 tháng 8, 2023 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.3k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

HOT 1 giờ qua

  1. 333cuchillthoi302

    5 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4: 20.000 đồng
Phần thưởng bao gồm: mã giảm giá Shopee, Nhà Sách Phương Nam, thẻ cào cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác sẽ dành cho những bạn tích cực nhất của tháng. Xem tại đây
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...