Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Tiếng Anh lớp 10 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 35 lượt xem
A.duty B.sustainable C.volunteer D.compulsory
đã trả lời 17 tháng 11 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (13.8k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 36 lượt xem
đã hỏi 15 tháng 11 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi nt46885355 Học sinh (5 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
giới thiệu về bản thân mình
đã hỏi 28 tháng 10 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi boxnhonyc274849 Thần đồng (500 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 89 lượt xem
0 phiếu
3 câu trả lời 70 lượt xem
 The little boy pleaded _____ not to leave him alone in the dark. A. on his mother B. his mother C. with his mother D. at his mother
đã trả lời 19 tháng 10 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi Darling_274 Thạc sĩ (5.3k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 37 lượt xem
A. By and large B. Altogether C. To a degree D. Virtually
đã trả lời 19 tháng 10 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi Darling_274 Thạc sĩ (5.3k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 58 lượt xem
A. reaction B. response C. answer D. rely
đã trả lời 19 tháng 10 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi Darling_274 Thạc sĩ (5.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 73 lượt xem
A. nose on his face B. back of his hand C. hairs on his head D. teeth of his mouth
đã trả lời 19 tháng 10 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi Darling_274 Thạc sĩ (5.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 63 lượt xem
A. stem B. flourish C. root D. sprout
đã trả lời 15 tháng 10 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi tranphivu2009716 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 50 lượt xem
Wilfed Thesiger’s Arabian Sands.   A. That B. Which C. What D. Where
đã trả lời 15 tháng 10 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi tranthikimdieu2011984 Thần đồng (872 điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 100 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 96 lượt xem
Average family size has increased from the Victorian era. A B C D
đã trả lời 4 tháng 9 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 73 lượt xem
They prefer to stay in their home country because family ties. A B C D
đã trả lời 4 tháng 9 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.8k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 98 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 116 lượt xem
1.The earth is the only planet with a large number of oxygen in its atmospher a. the b. number c. oxygen d. its
đã trả lời 21 tháng 8 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi khanhngocidv1855 Học sinh (277 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 99 lượt xem
I always run _____ of money before the end of the month. A. out B. back C. up D. down
đã trả lời 21 tháng 8 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi daudaihock34947 Học sinh (285 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 38 lượt xem
I've just spent two weeks looking _____an aunt of mine who's been ill. A. at B. for C. out for D. after
đã trả lời 21 tháng 8 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi daudaihock34947 Học sinh (285 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 95 lượt xem
It's taking me longer to get _____ the operation than I thought. A. through B. by C. up from D. over
đã trả lời 21 tháng 8 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi daudaihock34947 Học sinh (285 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 46 lượt xem
A. between B. both C. either D. whether
đã trả lời 16 tháng 8 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi vuan12345678910945 Thần đồng (1.2k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 94 lượt xem
A. improve B. consider C. contented D. opinion
đã trả lời 15 tháng 8 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi Darling_274 Thạc sĩ (5.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 72 lượt xem
A. narrow B. harrow C. follow D. brown
đã trả lời 15 tháng 8 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi Darling_274 Thạc sĩ (5.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 90 lượt xem
A. occasion B. marital C. international D. applicable
đã trả lời 15 tháng 8 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi luckyyhappyy07687 Thần đồng (1.0k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 116 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 78 lượt xem
A. flat B. attitude C. applicable D. backache
đã trả lời 15 tháng 8 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi Darling_274 Thạc sĩ (5.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 102 lượt xem
A. situation B. improve C. consider D. smile
đã trả lời 15 tháng 8 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi Darling_274 Thạc sĩ (5.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 75 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 109 lượt xem
A. relationship B. collaborate C. responsible D. generation
đã trả lời 15 tháng 8 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi Darling_274 Thạc sĩ (5.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 162 lượt xem
A. breadwinner B. stepfather C. housemaid D. homemade
đã trả lời 14 tháng 8 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi qnbl554 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 99 lượt xem
A. trashed B. talked C. reached D. loved
đã trả lời 14 tháng 8 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi boxnhonyc274849 Thần đồng (500 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 81 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 42 lượt xem
A. heavy B. breadwinner C. pear D. weather
đã hỏi 14 tháng 8 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 48 lượt xem
A. generation B. grateful C. educate D. grandparents
đã hỏi 13 tháng 8 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 42 lượt xem
A. cleaned B. shared C. called D. visited
đã hỏi 13 tháng 8 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 37 lượt xem
A. share B. alike C. tradition D. equal
đã hỏi 13 tháng 8 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 52 lượt xem
A. husband B. mum C. contribute D. vulnerable
đã hỏi 13 tháng 8 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 77 lượt xem
A. aunt B. daughter C. laundry D. automatic
đã hỏi 13 tháng 8 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 24 lượt xem
A. homecare B. nanny C. cabin D. natural
đã hỏi 13 tháng 8 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 82 lượt xem
A. chore B. work C. more D. divorce
đã hỏi 13 tháng 8 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 87 lượt xem
A. prepare B. help C. tennis D. tell
đã hỏi 13 tháng 8 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 84 lượt xem
A. reply B. response C. addition D. return
đã hỏi 12 tháng 8 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

  1. Sarah_Zin_cutee

    253 Điểm

  2. Darling_274

    75 Điểm

  3. postfirst

    72 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...