Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
89 lượt xem
trong Hóa học lớp 12 bởi daudaihock34947 Học sinh (285 điểm)
A. 5,04

B. 7,2

C. 4,14

D. 3,6

2 Trả lời

0 phiếu
bởi qqttt07605 Thần đồng (1.1k điểm)
được bầu chọn là câu hỏi hay nhất bởi daudaihock34947
 
Hay nhất
Để tìm mA, ta cần biết phản ứng cháy hoàn toàn của hỗn hợp fructozo, saccarozo và xenlulozo.

Phản ứng cháy hoàn toàn của C₆H₁₂O₆ (fructozo) là:

C₆H₁₂O₆ + 6O₂ → 6CO₂ + 6H₂O

Phản ứng cháy hoàn toàn của C₁₂H₂₂O₁₁ (saccarozo) là:

C₁₂H₂₂O₁₁ + 12O₂ → 12CO₂ + 11H₂O

Phản ứng cháy hoàn toàn của (C₆H₁₀O₅)n (xenlulozo) là:

(C₆H₁₀O₅)n + n(6O₂) → n(6CO₂) + (5n+1)H₂O

Từ đề bài, ta biết rằng 8,64 gam hỗn hợp cháy hoàn toàn với 0,3 mol O₂. Điều này cho ta biết tỷ lệ giữa khối lượng chất tham gia vào phản ứng cháy và số mol O₂ là: 

(khối lượng hỗn hợp)/(số mol O₂) = (khối lượng một chất trong hỗn hợp)/(số mol O₂)

Với fructozo, từ phương trình phản ứng cháy, ta thấy rằng 1 mol fructozo cần 6 mol O₂. Vậy khối lượng fructozo trong hỗn hợp là:

(mA)/(C₆H₁₂O₆) = (8,64 gam)/(0,3 mol O₂) * (1 mol C₆H₁₂O₆)/(6 mol O₂) = 0,48 gam

Tương tự, ta tính được khối lượng saccarozo và xenlulozo trong hỗn hợp là:

(mB)/(C₁₂H₂₂O₁₁) = (8,64 gam)/(0,3 mol O₂) * (1 mol C₁₂H₂₂O₁₁)/(12 mol O₂) = 0,24 gam

(mC)/(C₆H₁₀O₅)n = (8,64 gam)/(0,3 mol O₂) * (1 mol C₆H₁₀O₅)/(6 mol O₂) = 4,8 gam

Vậy ta có:

mA + mB + mC = 8,64 gam

Thay giá trị đã tính được, ta có:

mA + 0,24 + 4,8 = 8,64

mA + 5,04 = 8,64

mA = 8,64 - 5,04

mA = 3,6 gam

Vậy câu trả lời đúng là D. 3,6.
0 phiếu
bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.8k điểm)

A. 5,04

B. 7,2

C. 4,14

D. 3,6

Giải:

Quy đổi hỗn hợp thành C và H20

nC = nO2 = 0,3 ---> mH20 = m hỗn hợp - mC = 5,04

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 260 lượt xem
Hỗn hợp X gồm  1 triglixerit Y và 2 axit béo.Cho m gam X pư vừa đủ vs 250ml dd NaOH 1M , đun nóng thu đc 74,12g hỗn hợp muối gồm natri panmitat và natri stearat. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 6,525 mol O2 thu đc CO2 và H2O. Biết các pư xảy ra hoàn toàn . Số nguyên tử C có trong Y là?
đã hỏi 19 tháng 7, 2021 trong Hóa học lớp 12 bởi callmechmuahme ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.5k điểm)
0 phiếu
4 câu trả lời 294 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 4,83 mol O2, thu được 3,42 mol CO2 và 3,18 mol H2O. Mặt khác, cho a/2 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được b gam muối. Giá trị của b là A. 53,16.    B. 57,12.    C. 27,42.    D. 54,84.
đã hỏi 20 tháng 5, 2021 trong Hóa học lớp 12 bởi nguyethong7462564 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 260 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 4,83 mol O2, thu được 3,42 mol CO2 và 3,18 mol H2O. Mặt khác, cho a gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được b gam muối. Gía trị của b là: A.   53,16 B.   57,12 B.   60,36 D.   54,84
đã hỏi 8 tháng 1, 2022 trong Hóa học lớp 8 bởi vxh2k9850 Phó giáo sư (35.9k điểm)
0 phiếu
4 câu trả lời 231 lượt xem
Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 1,344 lít khí CO2, 0, 24 lít khí N2 (các thể tích khí đo ở đktc) và 1,62 gam H2O. Công thức của X là A. C4H9N.    B. C3H7N.    C.C2H7N.    D. C3H9N
đã hỏi 20 tháng 5, 2021 trong Hóa học lớp 12 bởi nguyethong7462564 Thần đồng (1.1k điểm)
+1 thích
1 trả lời 170 lượt xem
Cho X là axit cacboxylic, Y là amino axit (phân tử có một nhóm ). Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol hh gồm X và Y, thu được ; 15,68 lít và 14,4 g. Mặt khác, 0,35 hh trên phản ứng vừa đủ m g HCL. Giá trị của m là?
đã hỏi 17 tháng 7, 2019 trong Hóa học lớp 12 bởi lotuss9102002 ● Cộng Tác Viên Học sinh (47 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.2k lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn 20,16 gam hỗn hợp X gồm ba este đều đơn chức cần dùng 1,16 mol O2, thu được CO2 và 11,52 gam H2O. Mặt khác đun nóng 20,16 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol kế tiếp trong dãy đồng đẳng và 25,2 gam hỗn hợp ... Y qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 5,06 gam. Phần trăm khối lượng của este có khối lượng phân tử nhỏ nhất trong hỗn hợp X là  
đã hỏi 23 tháng 7, 2021 trong Hóa học lớp 12 bởi callmechmuahme ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.5k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 316 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức X, thu được 1,68 lít CO2, 2,025 gam H2O và 0,28 lít N2 (đktc). Xác định CTPT của amin  
đã hỏi 3 tháng 6, 2021 trong Khác bởi Do_anhThu159 ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (9.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 906 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn m gam một hiđrocacbon X, thu được 13,44 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Giá trị của m là
đã hỏi 1 tháng 1, 2022 trong Hóa học lớp 11 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 221 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn 16,2 gam một cacbohidrat X thu 13,44 lít khí CO2 (đktc) và 9,0 gam H2O a. Tìm công thức đơn giản nhất của X, X thuộc loại cacbohiđrat nào đã học? b. Đun 16,2 gam X trong dung dịch axit thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được bao nhiêu gam Ag. Giả sử hiệu suất của quá trình là 80%.
đã hỏi 23 tháng 3, 2021 trong Hóa học lớp 12 bởi tngnhatganh117 Cử nhân (3.3k điểm)
  1. Sarah_Zin_cutee

    253 Điểm

  2. Darling_274

    75 Điểm

  3. postfirst

    72 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...