Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Toán lớp 12 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
Cho 3 số phức z1,z2,z3 thỏa mãn             z1 + z2 + z3=z1z2 + z2z3 + z3z1 = 0  Chứng minh rằng |z1|=|z2|=|z3|
đã hỏi 7 giờ cách đây trong Toán lớp 12 bởi Khách
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Cho hàm số bậc nhất \(f\left(x\right)=\frac{ax+b}{cx+d} \) có đồ thị như hình vẽ. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm s&#7889 ... M+m. \(A. \frac{-1}{2} . B. 6.\) \(C. \frac{2}{3} . D. \frac{-3}{2} . \)
đã trả lời 1 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
 • min-max
 • đồ-thị-hàm-số
 • khó
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Cho \(y=f\left(x\right)=\left|x^{2} -5x+4\right|+mx\). Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x) lớn hơn 1. Tính số các phần tử của tập hợp S. A.6 . B.7. C.8. D.5.
đã trả lời 1 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1 đã xem
Cho \(y\ge 0;\, \, x^{2} +x+y=6. \)Tìm giá trị nhỏ nhất mvà giá trị lớn nhất Mcủa \(P=4x+y-xy+2. \) A. m=-10 và M=10 . B. m=-10 và M=6 . C. m=6 và M=26 . D. m=6 và M=10 .
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Cho các số dương a,b, c. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau:\( P=\frac{2}{a+\sqrt{ab} +\sqrt[{3}]{abc} } -\frac{3}{\sqrt{a+b+c} } .\) \(A. \frac{3}{4} . B. -\frac{3}{4} .\) \(C. 2-\sqrt{3} . D. -\frac{3}{2} .\)
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1 đã xem
Cho hàm số \(y=f(m)=\int _{\frac{\pi }{4} }^{arccotm}\frac{\tan \left(\frac{\pi }{4} -\frac{x}{2} \right).\left(1+\sin x\right)}{\sin ^{5} x} dx,\, \, m<1 .\) Giá trị lớn nhất của hàm số \(y=f(m) trên \left(-\infty ;\, 1\right)\)bằng A. \frac{3}{4} . B. -\frac{3}{4} . C. 3 . D. \frac{3}{2} .
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
Cho các số thực x,y thay đổi thoả mãn \(x^{2} +2y^{2} +2xy=1 \)và hàm số \(f\left(t\right)=t^{4} -t^{2} +2\) . Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ ... ;nh M+m? \(A. 8\sqrt{3} -2. B. \frac{303}{2} .\) \(C. \frac{303}{4} . D. 4\sqrt{3} +2.\)
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1 đã xem
Cho hàm số \(y=f\left(x\right)=\left(1+x+\frac{x^{2} }{2!} +\frac{x^{3} }{3!} +...+\frac{x^{2020} }{2020!} +\frac{x^{2021} }{2021!} \right).\left(1-x+\frac{x^{2} }{2!} -\frac{x^{3} }{3!} +...+\frac{x^{2020} }{2020!} -\frac{x^{2021} }{2021!} \right).\) ... , ;3\right]. B. a\in \left(-\, \infty \, ;-1\right].\) \(C. a\in \left(3\, ;+\, \infty \right). D. a\in \left(-1\, ;0\right].\)
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1 đã xem
Gọi M là giá trị lớn nhất của hàm số \(f\left(x\right)=\left|4\sqrt{2x-x^{2} } -mx\right|\),m là tham số. Tìm m để M đạt giá trị nhỏ nhất. \(A. \frac{\sqrt{2} }{2} . B. 2\sqrt{2} .\) \(C. \frac{\sqrt{2} }{4} . D. \sqrt{2} .\)
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Cho x,y là những số thực thỏa mãn\( x^{2} -xy+y^{2} =1\). Gọi M,m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức \(P=\frac{x^{4} +y^{4} +1}{x ... =M+15m là: \(A. 17-2\sqrt{6} . B. 17-\sqrt{6} .\) \(C. 17+\sqrt{6} . D. 17+2\sqrt{6} .\)
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm cấp hai liên tục trên R. Biết f'(-2)=-8,f'(1)=4 và có đồ thị hàm số f''(x)như hình vẽ dưới đây. Hàm số ... (4;+\infty \right). B. \left(-\infty ;1\right) .\) \(C. \left(-2;1\right). D. \left(0;4\right).\)
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Tìm giá trị nhỏ nhất của \(P=\frac{x^{3} z}{y^{2} \left(xz+y^{2} \right)} +\frac{y^{4} }{z^{2} \left(xz+y^{2} \right)} +\frac{z^{3} +15x^{3} }{x^{2} z}\) , biết 0 A. 12. B. 18. C. 10. D. 14.
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Trong không gian Oxyz, cho hai điểm \(C\left(-1;2;11\right),H(-1;2;-1)\), hình nón (N) có đường cao CH=h và bán kính đáy là \(R=3\sqrt{2}\). Gọi M là điểm ... tâm I(a;b;c) bán kính là d. Giá trị a+b+c+d bằng A. 1 B. 3 C. 6 D. -6
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1 đã xem
Xét hai số phức z1,z2 thỏa mãn \(\left|z_{1} \right|=2,\left|\left(1-i\right)z_{2} \right|=\sqrt{6} và \left|z_{1} -z_{2} \right|=\sqrt{5} .\) Giá trị lớn nhất \(\left|2z_{1} +z_{2} -2021\right|\) bằng \(A. 2044 B. -\sqrt{23} +2021\) \(C. \sqrt{23} +2021 D. 2\sqrt{23} +2021 \)
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Cho hàm số bậc ba \(f\left(x\right)=ax^{3} +bx^{2} +cx+d\) và đường thẳng d:\(g\left(x\right)=mx+n\) có đồ thị như hình vẽ. Gọi S1,S2, S3 lần lượt là diện tích của ... (\frac{S_{2} }{S_{3} } \) bằng. \(A. \frac{3}{2} \) B. 1 C. 2 \(D. \frac{1}{2} \)
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Có bao nhiêu giá trị nguyên của m với m>1 sao cho tồn tại số thực x thỏa mãn: \(\left(m^{\log _{5} x} +3\right)^{\log _{5} m} =x-3\, \, \, \, \, \left(1\right)\) A. 4 B. 3 C. 5 D. 8
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1 đã xem
Cho hàm số y=f(x) là hàm số bậc bốn thỏa mãn f(0)=0. Hàm số y=f'(x) có bảng biến thiên như sau: Hàm số \(g\left(x\right)=\left|f\left(x^{2} \right)-x^{2} \right|\) có bao nhiêu điểm cực trị? A. 1 B. 3 C. 5 D. 7
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm \(A\left(3;3;1\right), B\left(0;2;1\right) \)và mặt phẳng (P):x+y+z-7=0. Đường thẳng d nằm trong (P) sao cho mọi điểm của d ... {z=2t} \end{array}\right. D. \left\{\begin{array}{l} {x=-t} \\ {y=7-3t} \\ {z=2t} \end{array}\right.\)
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1 đã xem
Sử dụng mảnh inox hình chữ nhật ABCD có diện tích bằng \(1m^{2} \)và cạnh \(BC=x\left(m\right) \)để làm một thùng đựng nước có đáy, ... ; các mép nối không đáng kể). A. 0,97m B. 1,37m C. 1,12m D. 1,02m
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1 đã xem
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với \(AB=\sqrt{6} , AD=\sqrt{3}\) , tam giác SAC nhọn và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Biết hai mặt phẳng ... : \(A. \frac{4}{3} B. \frac{8}{3} \) \(C. 3\sqrt{3} D. \frac{5\sqrt{3} }{3} .\)
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn \(\left|z\right|=\left|z+\bar{z}\right|=1?\) A. 0 B. 1 C. 4 D. 3
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Cho hàm số\( f\left(x\right)=\left\{\begin{array}{l} {x^{2} -4x-1\, \, \, ,\, x\ge 5} \\ {2x-6\, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, ,\, x<5} \end{array}\right.\) Tích phân \(\int _{0}^{\ln 2}f\left(3e^{x} +1\right).e^{x} {\rm d}x\) bằng \(A. \frac{77}{3} B. \frac{77}{9} \) \(C. \frac{68}{3} D. \frac{77}{6} \)
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Có bao nhiêu số tự nhiên y sao cho ứng với mỗi y có không quá 148 số nguyên x thỏa mãn \(\frac{3^{x+2} -\frac{1}{3} }{y-\ln x} \ge 0?\) A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Cho hàm số f(x), đồ thị hàm số y=f'(x) là đường cong trong hình bên. Giá trị nhỏ nhất của hàm số \(g\left(x\right)=f\left(\frac{x}{2} \right) \)trên đoạn \( ... \) bằng \(A. f\left(-2\right) B. f\left(1\right)\) \(C. f\left(-4\right) D. f\left(2\right)\)
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Trong không gian Oxyz, đường thẳng đi qua điểm \(A\left(-4;1;-3\right) và B\left(0;-1;1\right)\) có phương trình tham số là: \(A. \left\{\begin{array}{l} {x=-4+2t} \\ {y=-1-t} \\ {z=-3+2t} \end{ ... 1+2t} \end{array}\right. D. \left\{\begin{array}{l} {x=-4+4t} \\ {y=-1-2t} \\ {z=-3+4t} \end{array}\right. \)
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Trong không gian Oxyz, mặt cầu tâm là điểm I(2;-3;1) và đi qua điểm M(0;-1;2) có phương trình là: \( A. \left(x-2\right)^{2} +\left(y+3\right)^{2} +\left(z-1\right)^{2} =3 B. x^{2} +\left(y+1 ... right)^{2} +\left(z-2\right)^{2} =9 D. \left(x-2\right)^{2} +\left(y+3\right)^{2} +\left(z-1\right)^{2} =9\)
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có độ dài cạnh đáy bằng 4 và độ dài cạnh bên bằng 6 (tham khảo hình bên). Khoảng cách từ S đến mặt phẳng (ABCD) bằng \(A. 2\sqrt{5} B. 2\sqrt{7} \) \(C. 2 D. \sqrt{7} \)
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có \(AB=AD=2\sqrt{2} và AA'=4\sqrt{3}\) (tham khảo hình bên). Góc giữa đường thẳng CA' và mặt phẳng (ABCD) bằng \(A. 60^{0} B. 90^{0} \) \(C. 30^{0} D. 45^{0} \)
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1 đã xem
Cho số phức z=2-3i. Môđun của số phức \(\left(1+i\right)\bar{z}\) bằng A. 26. B. 25. C. 5. \(D. \sqrt{26} \)
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Cho \(\int _{2}^{4}f\left(x\right)dx=10 và \int _{2}^{4}g\left(x\right)dx=5\) . Tính\( I=\int _{2}^{4}\left[3f\left(x\right)-5g\left(x\right)+2x\right]dx \) A. I=17 B. I=15 C. I=-5 D. I=10
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Tập nghiệm của bất phương trình \(\left(7+4\sqrt{3} \right)^{a-1} <7-4\sqrt{3}\) là \(A. \left(-\infty ;0\right) B. \left(-\infty ;1\right]\) \(C. \left(0;+\infty \right) D. \left(1;+\infty \right) \)
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số \(y=2x^{3} +3x^{2} -12x+2\) trên đoạn [-1;2] A. M=10 B. M=6 C. M=11 D. M=15
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Trong một lớp học gồm 15 học sinh nam và 10 học sinh nữ. Giáo viên gọi ngẫu nhiên 4 học sinh lên giải bài tập. Tính xác suất để 4 học sinh được ... ;? \(A. \frac{219}{323} B. \frac{219}{323} \) \(C. \frac{442}{506} D. \frac{443}{506} \)
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Hàm số \(y=\frac{x-7}{x+4}\) đồng biến trên khoảng \( A. \left(-\infty ;+\infty \right) B. \left(-6;0\right)\) \(C. \left(1;4\right) D. \left(-5;1\right)\)
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1 đã xem
Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P):x-2y+3z+2=0 và đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (P). Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương c&#7911 ... \) \(C. \overrightarrow{u_{3} }=\left(0;-2;3\right) D. \overrightarrow{u_{2} }=\left(1;-2;3\right)\)
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng (P):x+3y-z-3=0. Mặt phẳng (P) đi qua điểm nào dưới đây? \(A. \left(1;1;0\right) B. \left(0;1;-2\right)\) \(C. \left(2;-1;3\right) D. \left(1;1;1\right)\)
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Trong không gian Oxyz cho điểm A thỏa mãn \(\overrightarrow{OA}=2\overrightarrow{i}+\overrightarrow{j} với \overrightarrow{i},\, \overrightarrow{j}\) là hai vectơ đơn vị trên hai trục Ox, Oy. Tọa độ điểm A là ... ) \(C. A\left(0\, ;\, 1\, ;\, 1\right) D. A\left(1\, ;\, 1\, ;\, 1\right)\)
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Cho một khối trụ có độ dài đường sinh là l=6cm và bán kính đường tròn đáy là r=5cm. Diện tích toàn phần của khối trụ là \(A. 110\pi {\rm cm}^ ... 85\pi {\rm \; }cm^{2} \) \(C. 55\pi {\rm cm}^{2} D. 30\pi {\rm cm}^{2} \)
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Một khối nón tròn xoay có chiều cao h=6cm và bán kính đáy r=5cm. Khi đó thể tích khối nón là: \(A. V=300\pi cm^{3} B. V=20\pi cm^{3} \) \(C. V=\frac{325}{3} \pi cm^{3} D. V=50\pi cm^{3} \)
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Thể tích của khối hộp chữ nhật có ba kích thước  5; 7; 8 bằng  A. 35 B. 280 C. 40 D. 56  
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. nhthuyvy16

  3848 Điểm

 2. Bac_Da

  2096 Điểm

 3. Babyshort

  1518 Điểm

 4. saitamaselfomy

  1423 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. nhthuyvy16

  1250 Điểm

 2. saitamaselfomy

  1059 Điểm

 3. Bac_Da

  700 Điểm

 4. Babyshort

  357 Điểm

...