Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Toán lớp 11 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
5sin^2 2x+3cos2x+3=0
đã trả lời 14 tháng 10 trong Toán lớp 11 bởi Banam27 ● Cộng Tác Viên Thần đồng (500 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 11 lượt xem
y= 1+tan(pi/3+2x)/cot^2x+1
đã hỏi 9 tháng 10 trong Toán lớp 11 bởi ThuyTien1708 Học sinh (55 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 22 lượt xem
y= 1+tan(pi/3+2x)/cot^2x+1
đã hỏi 9 tháng 10 trong Toán lớp 11 bởi Hải an
0 phiếu
2 câu trả lời 80 lượt xem
Một vệ tinh nhân tạo bay quanh trái đất theo một quỹ đạo hình elip. độ cao h (tính bằng km) của vệ tinh so với bề mặt trái đất được xác định bởi công thức 550 +450(cosπ/50)t , trong đó t là thời gian tính bằng phút kể từ lúc vệ tinh bay vào quỹ đạo. người ta cần thực hiện một thí nghiệm khoa học khi vệ tinh cách mặt đất 250km. một thời điểm để thực hiện thí nghiệm đó là?
đã trả lời 3 tháng 10 trong Toán lớp 11 bởi toitenla01 Cử nhân (3.3k điểm)
 • toán-11
 • phương-trình-lượng-giác
 • lượng-giác
 • trung-bình
+1 thích
1 trả lời 14 lượt xem
Một hỗn hợp khí gồm N2 và H2 có tỉ khối hơi so với không khí là 0,293. Phần trăm theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là:  
đã trả lời 12 tháng 9 trong Toán lớp 11 bởi DJ_Sona Thần đồng (915 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 23 lượt xem
Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF không cùng nằm trên một mặt phẳng. Gọi I và J lần lượt là tâm của ABCD và ABEF, M và N lần lượt ... \right).\) C. Mặt phẳng\( \left(CBE\right). \) D. Mặt phẳng\( \left(CEF\right).\)
đã trả lời 26 tháng 8 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Cho hình chóp S.ABCD. Các điểm Evà Flần lượt là trung điểm cạnh SA và SC. Khẳng định nào sau đây đúng? \(A. EF{\rm //}BD. B. EFcắt \left(ABCD\right). \) C. EFvàACchéo nhau. \(D.EF{\rm //}\left(ABCD\right).\)
đã trả lời 26 tháng 8 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
Cho tứ diện ABCD. Đường thẳng AB và CD là hai đường thẳng: A. Song song. B. Cắt nhau. C. Chéo nhau. D. Đồng phẳng.
đã trả lời 26 tháng 8 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 42 lượt xem
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng \( \left(d\right):2x+y-2=0.\) Ảnh của đường thẳng (d) qua phép vị tự tâm I(1;2) tỉ số k=2 có phương trình là: A. x+2y-1=0. B. x-2y+1=0. C. 2x+y=0. D. 2x+y+1=0.
đã trả lời 26 tháng 8 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 16 lượt xem
Phép biến hình nào sau đây không có tính chất: ``Biến 1 đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó''   A. Phép tịnh tiến. B. Phép đối xứng trục. C. Phép đối xứng tâm.    D. Phép vị tự.   
đã trả lời 26 tháng 8 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 31 lượt xem
Số tập con khác rỗng của một tập hợp A có n phần tử\( \left(n\in N^{*} \right)\) là: \(A. 2^{n} . B. 2n+2. \) \(C. 2^{n} -1. D. n\left(n-1\right) .\)
đã trả lời 26 tháng 8 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 289 lượt xem
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy xét điểm \(M\left(-1;2\right), \overrightarrow{u}=\left(1;2\right).\) Gọi là phép đối xứng qua đường phân giác của góc phần tư thứ ... \left(3;1\right). B. \left(3;-1\right).\) \(C.\left(-3;-1\right). D.\left(-3;1\right). \)
đã trả lời 26 tháng 8 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 39 lượt xem
Trong một hộp có 5 bi xanh và 4 bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên ra 2 viên bi. Xác suất để 2 viên bi lấy ra có cùng màu là. \(A. \frac{4}{9} . B. \frac{5}{18} .\) \(C. \frac{3}{18} . D. \frac{2}{9} .\)
đã trả lời 26 tháng 8 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 23 lượt xem
Cho các chữ số 0,1,2,3,4,5. Có bao nhiêu số gồm 3 chữ số khác nhau được thành lập từ các chữ số đã cho. A. 120. B. 48. C. 100. D. 60.  
đã trả lời 26 tháng 8 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
Từ tỉnh A đến tỉnh B có thể đi bằng 4 phương tiện khác nhau. Từ tỉnh B đến tỉnh C có thể đi bằng 3 phương tiện khác nhau. Có bao nhiêu cách đi từ tỉnh A qua tỉnh B và sau đó đến tỉnh C. A. 7. B. 12. C. 4. D. 3.
đã trả lời 26 tháng 8 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 223 lượt xem
Điều kiện của tham số m để phương trình \(m\sin x-3\cos x=5\) vô nghiệm là. \(A. \left[\begin{array}{l} {m\le -4} \\ {m\ge 4} \end{array}\right. .\) B. m>4. C. m<-4. D. -4<m<4.<br />
đã trả lời 26 tháng 8 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
Trong các phương trình dưới đây, phương trình nào có nghiệm. \(A. 2\sin x+3\cos x=7. B. \cot ^{2} x-\cot x-3=0. \) \(C. \frac{1}{4} \cos 4x=\frac{1}{2} . D. \sqrt{3} \sin x=2.\)
đã trả lời 26 tháng 8 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 122 lượt xem
Số nghiệm của phương trình\( \sin x+\cos x=0\) trên khoảng \(\left(-\frac{\pi }{2} ;\pi \right)\) là. A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.
đã trả lời 26 tháng 8 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 26 lượt xem
Phương trình \(\cos x-m=0\) vô nghiệm khi giá trị tham số m thỏa mãn. \(A.\left[\begin{array}{l} {m<-1} \\ {m>1} \end{array}\right. . B.-1\le m\le 1. C.m>1. D.m<-1.\)
đã trả lời 26 tháng 8 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 235 lượt xem
Hàm số \(y=\frac{1}{\sin x-1}\) xác định với điều kiện nào sau đây. \(A.x\ne k2\pi \left(k\in {\rm Z}\right). B.x\ne \frac{\pi }{2} +k2\pi \left(k\in {\rm Z}\right). \) \(C.x\ne \frac{\pi }{2} +k\pi \left(k\in {\rm Z}\right). D.x\ne \frac{\pi }{4} +k\pi \left(k\in {\rm Z}\right).\)
đã trả lời 26 tháng 8 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
Cho hình chóp S.ABCD. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của SAvà SC. Khẳng định nào sau đây đúng? \(A. MN//\left(ABCD\right) B. MN//\left(SAB\right)\) \(C. MN//\left(SCD\right) D. MN//\left(SBC\right) \)
đã trả lời 26 tháng 8 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 24 lượt xem
Cho tứ diện ABCD. M là điểm nằm trong tam giác ABC, \(mp\left(\alpha \right)\) qua M và song song với AB và CD. Thiết diện của ABCD cắt bởi \(mp\left(\alpha \right)\) là: A. Tam giác. B. Hình chữ nhật C. Hình vuông D. Hình bình hành
đã trả lời 26 tháng 8 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
Cho đường thẳng a nằm trong mp\((\alpha ) \)và đường thẳng \(b\not\subset (\alpha ) .\) Mệnh đề nào sau đây đúng? A. Nếu \(b//(\alpha ) thì b//a ... ;n của \((\alpha ) và \left(\beta \right) \)là đường thẳng cắt cả a và b.
đã trả lời 26 tháng 8 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
Khẳng định nào sau đây đúng? A. Đường thẳng \(a\subset mp\left(P\right) và mp\left(P\right)\) song song với đường thẳng \(\Delta \Rightarrow a//\ ... cùng song song với một mặt phẳng thì hai đường thẳng đó song song nhau.
đã trả lời 26 tháng 8 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 20 lượt xem
Cho tứ diện ABCD có Mvà N theo thứ tự là trung điểm của ABvà AC. Mặt phẳng \(\left(\alpha \right)\)qua MN cắt tứ diện ABCD theo thiết diện là đa giá ... ; tam giác. C. (T) là tam giác hoặc hình thang. D. (T) là hình thoi.
đã trả lời 26 tháng 8 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Cho tứ diện ABCD có Ivà J theo thứ tự là trung điểm của AD và AC, G là trọng tâm tam giác BCD. Giao tuyến của hai mặt phẳng \(\left(GIJ\right)và \left(BCD\ ... ; song song với BD. C. qua G và song song với CD. D. qua G và song song với BC.
đã trả lời 26 tháng 8 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
Cho hai đường thẳng chéo nhau a và b. Lấy A,  B thuộc a và C,  D thuộc b. Khẳng định nào sau đây đúng khi nói về AD và BC? A. Có thể song song hoặc cắt nhau. B. Cắt nhau. C. Song song nhau.  D. Chéo nhau.
đã trả lời 26 tháng 8 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi I, J lần lượt là trung điểm củaSA, SB. Khẳng định nào sau đây sai? \(A. IJC{\rm D}là ... )=J{\rm D}. D. \left(IAC\right)\cap \left(JB{\rm D}\right)=AO, O là tâm ABC{\rm D}.\)
đã trả lời 26 tháng 8 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC và CD. Giao tuyến của hai mặt phẳng \(\left(MBD\right) và \left(ABN\right)\) là: A. Đường thẳ ... ng tâm \(\Delta ACD\)). D. Đường thẳng AH(H là trực tâm \(\Delta ACD\)).
đã trả lời 26 tháng 8 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 29 lượt xem
Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang ABCD (AB//CD). Khẳng định nào sau đây sai? A. Hình chóp S.ABCDcó 4 mặt bên. B. Giao tuyến của ... ;t phẳng \(\left(SAB\right) và \left(SAD\right)\) là đường trung bình của ABCD.
đã trả lời 26 tháng 8 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 135 lượt xem
Cho hình vuông ABCD và phép quay Q có tâm quay là O, góc quay \alpha . Với giá trị nào của \(\alpha\) thì phép quay Q biến hình vuông ABCD thành chính nó. \(A. \alpha =\ ... alpha =\frac{\pi }{4} .\) \(C. \alpha =\frac{\pi }{3} . D. \alpha =\frac{\pi }{2} .\)
đã trả lời 26 tháng 8 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 39 lượt xem
Trong các phép biến hình sau, phép nào không phải phép dời hình: A. Phép chiếu vuông góc lên một đường thẳng. B. Phép đồng nhất.  C. Phép vị tự tỉ số -1.  D. Phép đối xứng trục.
đã trả lời 26 tháng 8 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 94 lượt xem
Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? A. Phép dời hình là một phép đồng dạng. B. Phép vị tự là một phép đồng dạng.  C. Phép đồng dạng là một phép dời hình. D. Phép vị tự không phải phép dời hình.  
đã trả lời 26 tháng 8 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn \(\left(C\right):x^{2} +y^{2} -2x-2y-2=0.\) Gọi \(\left(C'\right)\) là ảnh của \(\left(C\right)\) qua phép đồng dạng có được bằng ... ) \(C. \left(C'\right):x^{2} +y^{2} -4y-4=0. D. \left(C'\right):x^{2} +y^{2} +4y-4=0.\)
đã trả lời 26 tháng 8 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 42 lượt xem
Cho phép vị tự Vtâm O tỉ số \(k\ne 1\). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? A. V là một phép dời hình. B. Mọi &#273 ... nh đường tròn bằng nó. D. Các khẳng định ở A,B,Cđều sai.
đã trả lời 26 tháng 8 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm \(I\left(1;1\right)\), d là đường thẳng có phương trình x+2y=0. Phương trình ảnh của đường thẳng d qua phép vị ... I tỉ số k=3 là A. x+2y+8=0. B. x+2y+6=0. C. x+2y+4=0. D. x+2y+2=0.
đã trả lời 26 tháng 8 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
Cho tam giác ABC. Gọi Mvà N lần lượt là trung điểm của AB và AC. Phép vị tự tâm Abiến tam giác ABC thành tam giác AMNcó tỉ số bằng bao nhiêu? \(A. -\frac{1}{2} . B.\frac{1}{2} .\) C. 2 . D. -2.
đã trả lời 26 tháng 8 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 150 lượt xem
Điểm \(M\left(-6; 4\right) \)là ảnh của điểm nào sau đây qua phép vị tự tâm \(O\left(0; 0\right)\) tỉ số k=-2? \(A. A\left(12; -8\right). B. B\left(-2; 3\right).\) \(C. C\left(3; -2\right). D. D\left(-8; 12\right).\)
đã trả lời 26 tháng 8 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, xét điểm \(M\left(-1 ; 2\right), \overrightarrow{u}=\left(1 ; 2\right)\). Gọi là phép đối xứng qua đường phân giác của góc phần ... 1\right). B. \left(3 ; -1\right).\) \(C. \left(-3 ; -1\right). D. \left(-3 ; 1\right).\)
đã trả lời 26 tháng 8 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. theanh7a2

  3717 Điểm

 2. Zake

  1440 Điểm

 3. Melanie_black

  1113 Điểm

 4. Hennn_

  1100 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. Banam27

  375 Điểm

 2. tuanduc18

  337 Điểm

 3. phamthithuyhien2103385

  206 Điểm

 4. kirigaza

  185 Điểm

...