Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
4 lượt xem
trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.7k điểm)

Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm cấp hai liên tục trên R. Biết f'(-2)=-8,f'(1)=4 và có đồ thị hàm số f''(x)như hình vẽ dưới đây. 

Hàm số \(y=2f(x-3)+16x+1\) đạt giá trị lớn nhất tại x0  thuộc khoảng nào dưới đây?

\(A. \left(4;+\infty \right). B. \left(-\infty ;1\right) .\)
\(C. \left(-2;1\right). D. \left(0;4\right).\)
 


1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.7k điểm)
 
Hay nhất

Chọn A

Từ đồ thị của hàm số f''(x) ta có bảng biến thiên sau: Đặt \(h(x)=2f(x-3)+16x+1\Rightarrow \)
\(h'(x)=0\Leftrightarrow f'(x-3)=-8\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} {x-3=-2} \\ {x-3=t_{0} } \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} {x=1} \\ {x=3+t_{0} \, \, (t_{0} >1)} \end{array}\right. . \)
Vậy h'(x)=0 có hai nghiệm là x=1 và \(x=x_{0} >4.\)

Khi đó ta có bảng biến thiên của h(x)là: 


\(h'(x)>0\Leftrightarrow f'(x-3)>-8\Leftrightarrow x-3<t_{0} \Leftrightarrow x<x_{0} . \)

Vậy hàm số \(y=2f(x-3)+16x+1\)đạt giá trị lớn nhất tại \(x_{0} và x_{0} >4.\)
 

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
Cho hàm số f(x) đồ thị của hàm số y=f'(x) là đường cong trong hình bên. Giá trị lớn nhất của hàm số \(g\left(x\right)=2f\left(x\right)-\left(x+1\right)^{2} \) trên ... \left(0\right)-1\) \(B. f\left(-3\right)-4\) \(C. 2f\left(1\right)-4\) \(D. f\left(3\right)-16\)
đã hỏi 16 tháng 7 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
Cho hàm số \(f\left(x\right)=x^{4} -\left(m+2\right)x^{3} +mx+3.\) Trong trường hợp giá trị nhỏ nhất của f(x) đạt giá trị lớn nhất hãy tính f(3)? A.12. B. 27. C. 47. D. 54.
đã hỏi 27 tháng 7 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Cho các số thực a,b, c>1 và các số dương thực thay đổi x, y, z thỏa mãn: \(a^{x} =b^{y} =c^{z} =\sqrt{abc} .\) Tìm giá trị lớn nhất của \(P=\frac{16}{x} +\frac{16}{y} -z^{2} .\) A. 24. B. 20. \(C.20-\frac{3}{\sqrt[{3}]{4} } . D.24-\frac{3}{\sqrt[{3}]{4} } .\)
đã hỏi 27 tháng 7 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Cho các số thực a, b, c>1 và các số thực dương thay đổi x, y, z thỏa mãn \(a^{x} =b^{y} =c^{z} =\sqrt{abc} \). Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức \(P=\frac{16}{x} +\frac{16}{y ... 2} . \) A. 24. B. 20. \(C. 20-\frac{3}{\sqrt[{3}]{4} } . D. 24-\frac{3}{\sqrt[{3}]{4} } .\)
đã hỏi 27 tháng 7 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Cho hàm số bậc nhất \(f\left(x\right)=\frac{ax+b}{cx+d} \) có đồ thị như hình vẽ. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm s&#7889 ... M+m. \(A. \frac{-1}{2} . B. 6.\) \(C. \frac{2}{3} . D. \frac{-3}{2} . \)
đã hỏi 22 tháng 7 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
Gọi M là giá trị lớn nhất của hàm số \(f\left(x\right)=\left|4\sqrt{2x-x^{2} } -mx\right|\),m là tham số. Tìm m để M đạt giá trị nhỏ nhất. \(A. \frac{\sqrt{2} }{2} . B. 2\sqrt{2} .\) \(C. \frac{\sqrt{2} }{4} . D. \sqrt{2} .\)
đã hỏi 21 tháng 7 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
Cho các số thực x,y thay đổi thoả mãn \(x^{2} +2y^{2} +2xy=1 \)và hàm số \(f\left(t\right)=t^{4} -t^{2} +2\) . Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ ... ;nh M+m? \(A. 8\sqrt{3} -2. B. \frac{303}{2} .\) \(C. \frac{303}{4} . D. 4\sqrt{3} +2.\)
đã hỏi 21 tháng 7 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
Số giá trị nguyên của m để giá trị lớn nhất của hàm số \(y=\left|x^{2} -2x+m\right| \)trên đoạn [-2;2] bằng 8 là A.2. B.1. C.0. D.3.
đã hỏi 27 tháng 7 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Cho biểu thức \(P=\left(\frac{a^{2} }{b} -\frac{4b^{2} }{a} \right)\left(b-a\right)^{2} +8\sqrt{\left(7+5\sqrt{2} \right)\left(ab-a^{2} \right)\left[4\left(\sqrt{2} +1\right)b+a\right]} với {\rm a,}\, {\rm b} \) là hai số thực thỏa ... ;i đây ? \(A. \left(1;\, 5\right). B. \left(5;\, 10\right).\) \(C. \left(10;20\right). D. \left(-5;5\right).\)
đã hỏi 27 tháng 7 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Cho \(y\ge 0;\, \, x^{2} +x+y=6. \)Tìm giá trị nhỏ nhất mvà giá trị lớn nhất Mcủa \(P=4x+y-xy+2. \) A. m=-10 và M=10 . B. m=-10 và M=6 . C. m=6 và M=26 . D. m=6 và M=10 .
đã hỏi 21 tháng 7 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.7k điểm)

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. SayoHikawa

  527 Điểm

 2. phamngoctienpy1987844

  429 Điểm

 3. Sunny_Rose2207

  118 Điểm

 4. manh7a1

  61 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. phamngoctienpy1987844

  319 Điểm

 2. Sunny_Rose2207

  106 Điểm

 3. TZy

  56 Điểm

 4. mai374182255

  55 Điểm

...