Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

đồ-thị-hàm-số - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Cho hàm số bậc nhất \(f\left(x\right)=\frac{ax+b}{cx+d} \) có đồ thị như hình vẽ. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm s&#7889 ... M+m. \(A. \frac{-1}{2} . B. 6.\) \(C. \frac{2}{3} . D. \frac{-3}{2} . \)
đã hỏi 22 tháng 7 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.7k điểm)
 • min-max
 • đồ-thị-hàm-số
 • khó
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
Cho hàm số y=f(x) là hàm số bậc bốn thỏa mãn f(0)=0. Hàm số y=f'(x) có bảng biến thiên như sau: Hàm số \(g\left(x\right)=\left|f\left(x^{2} \right)-x^{2} \right|\) có bao nhiêu điểm cực trị? A. 1 B. 3 C. 5 D. 7
đã hỏi 20 tháng 7 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
Cho hàm số f(x), đồ thị hàm số y=f'(x) là đường cong trong hình bên. Giá trị nhỏ nhất của hàm số \(g\left(x\right)=f\left(\frac{x}{2} \right) \)trên đoạn \( ... \) bằng \(A. f\left(-2\right) B. f\left(1\right)\) \(C. f\left(-4\right) D. f\left(2\right)\)
đã hỏi 20 tháng 7 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên: \(A. y=-x^{3} +3x+2 B. y=x^{4} -x^{2} +2\) \(C. y=-x^{2} +x-2 D. y=x^{3} -3x+2 \)
đã hỏi 19 tháng 7 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
Cho f(x) là hàm bậc bốn thỏa mãn f(0)=0. Hàm số f'(x) có đồ thị như hình vẽ Hàm số \(g\left(x\right)=\left|2f\left(x^{2} +x\right)-x^{4} -2x^{3} +x^{2} +2x\right| \)có bao nhiêu điểm cực trị? A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
đã hỏi 19 tháng 7 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Cho hàm số f(x) xác định và liên tục trên đoạn [-3;3] và có đạo hàm f'(x) trên khoảng (-3;3). Đồ thị của hàm số y=f'(x) ... m số nghịch biến trên các khoảng \(\left(-3;\, -1\right) và \left(1;\, 3\right)\)
đã hỏi 19 tháng 7 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Đường cong trong hình vẽ sau đây là đồ thị của hàm số nào? \(A. y=-x^{3} +3x+1\) \(B. y=x^{4} -2x^{2} +1\) \(C. y=x^{3} -3x+1\) \(D. y=x^{3} -3x^{2} -1\)
đã hỏi 18 tháng 7 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi đó ... -x^{4} +3x^{2} -2\) \(C. y=x^{4} -2x^{2} -3\) \(D. y=-x^{2} +x-1\)
đã hỏi 15 tháng 7 trong Toán tiểu học bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
Cho hàm số bậc ba y=f(X) có đồ thị là đường cong ở hình bên dưới. Gọi x1, x2 lần lượt là hai điểm cực trị thỏa mãn x2 =x1 +2 và \(f\left(x_{1} \ ... frac{27}{8} . \) \(B. \frac{5}{8} .\) \(C. \frac{3}{8} .\) \(D. \frac{3}{5} .\)
đã hỏi 15 tháng 7 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Cho f(x) là hàm số bậc ba. Hàm số f'(x) có đồ thị như sau: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình \(f\left(e^{x} +1\right)-x-m=0\) ... . m>f\left(2\right)-1. \) \(C. m<f\left(1\right)-\ln 2.\) \(D. m>f\left(1\right)+\ln 2.\)
đã hỏi 15 tháng 7 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
Cho f(x) là hàm số liên tục trên R, có đạo hàm f'(x) như hình vẽ bên dưới. Hàm số \(y=f\left(x\right)+\frac{x^{2} }{2} -x\) có giá trị nhỏ nhất trên [0;1] ... 2} .\) \(C. f\left(1\right)-\frac{1}{2} .\) \(D. f\left(\frac{1}{2} \right)-\frac{3}{8} .\)
đã hỏi 15 tháng 7 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A,B,C,D dưới đây. Hỏi hàm số đ ... B. \(y=-x^{2} +x-1.\) C. \(y=-x^{3} +3x+1.\) D. \(y=x^{3} -3x+1\)
đã hỏi 14 tháng 7 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
Cho f(x) là hàm bậc bốn thỏa mãn f(0)=0. Hàm số f'(x) đồ thị như sau: Hàm số \(g\left(x\right)=\left|f\left(x^{3} \right)-x^{3} -x\right| \)có bao nhiêu điểm cực trị ? A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.
đã hỏi 13 tháng 7 trong Toán tiểu học bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Cho đồ thị hàm số \(y=f\left(x\right)\). Tìm m để đồ thị hàm số \(f\left(x\right)+1=m\) có đúng 3 nghiệm. A. 0 B. 1 C. -1 D. 0
đã hỏi 11 tháng 7 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số dưới đây? A. \(y=-x^{3} +3x^{2} +2.\) B. \(y=-x^{4} +2x^{2} -2.\) C. \(y=x^{3} -3x^{2} +2.\) D. \(y=x^{3} -3x+2.\)
đã hỏi 11 tháng 7 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 192 lượt xem
Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số \(y=\left(m^{2} -1\right)x^{4} -2mx^{2}\) đồng biến trên khoảng \(\left(1;+\infty \right).\) A. \(m\le -1\) hoặc \(m>1.\) B. \(m\le ... \frac{1+\sqrt{5} }{2} .\) C. \(m\le -1. \) D. \(m=-1\) hoặc \(m>\frac{1+\sqrt{5} }{2} .\)
đã hỏi 26 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 179 lượt xem
Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số \(f\left(x\right)=\frac{x+m^{2} }{x+3m+4}\) đồng biến trên khoảng \(\left(-10;5\right)\)? A.2. B. 3. C. 4. D. 1.
đã hỏi 10 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 193 lượt xem
Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m sao cho để hàm số \(f\left(x\right)=-\frac{1}{3} x^{3} -\left(m-1\right)x^{2} +\left(m-7\right)x-2\) nghịch biến trên \({\rm R}\). A. 6. B. 4. C. 5. D.3.
đã hỏi 10 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 73 lượt xem
Tập hợp các giá trị thực của m để hàm số \(y=\frac{-3x^{2} +mx-2}{2x-1}\) luôn nghịch biến trên từng khoảng xác định là \( A.m>\frac{11}{2} . \) \(B.m\ge \frac{11}{2} . \) \(C.m<\frac{11}{2} . \) \(D.m\le \frac{11}{2} .\)
đã hỏi 10 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 224 lượt xem
Tìm các giá trị thực của m để hàm số \(y=\frac{1}{3} x^{3} -2x^{2} +mx-1\) đồng biến trên \({\rm R}.\) \(A.\left[4;+\infty \right). \) \(B.\left(4;+\infty \right). \) \(C.\left(-\infty ;4\right). \) \(D.\left(-\infty ;4\right].\)
đã hỏi 10 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.7k điểm)

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. SayoHikawa

  527 Điểm

 2. phamngoctienpy1987844

  429 Điểm

 3. Sunny_Rose2207

  118 Điểm

 4. manh7a1

  61 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. phamngoctienpy1987844

  319 Điểm

 2. Sunny_Rose2207

  106 Điểm

 3. TZy

  56 Điểm

 4. mai374182255

  55 Điểm

...