Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

đồ-thị-hàm-số - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 21 lượt xem
Cho hàm số \(y=f(x)=\left\{\begin{matrix} -\dfrac{5}{2}x-5 \ khi \ x<0\\ -x^2+6x-5 \ khi \ x \ge 0 \end{matrix}\right.\) Tìm \(m\) để hàm số \(y=f(|x|-m+2)\) có đúng ba điểm cực trị.
đã hỏi 5 tháng 10 trong Toán lớp 12 bởi trannhat900 ● Ban Quản Trị Phó giáo sư (55.9k điểm)
 • trannhat900
 • đồ-thị-hàm-số
 • cực-trị
0 phiếu
1 trả lời 21 lượt xem
Cho hàm số\( y=ax^{2} +b\left|x\right|+c \)với \(a\ne 0\) có đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây sai? A. Hàm số đồng biến ... khoảng \(\left(-1;0\right) \) D. Hàm số nghịch biến trên khoảng \(\left(0;1\right)\)
đã hỏi 12 tháng 8 trong Toán lớp 10 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (13.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 159 lượt xem
Tịnh tiến parabol \(y=x^{2}\) sang phải 1 đơn vị và rồi lên trên 2 đơn vị, ta được đồ thị hàm số nào? \(A.y=x^{2} -2x+3 . B. y=x^{2} +2x+3 .\) \(C. y=x^{2} -4x+5. D. y=x^{2} +4x+5.\)
đã hỏi 12 tháng 8 trong Toán lớp 10 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (13.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 69 lượt xem
Cho hàm số bậc hai \(y=ax^{2} +bx+c \)có đồ thì là đường parabol như hình bên. Khẳng định nào sau đây là đúng? \(A. a<0,\, b>0,\, c>0. B. a>0,\, b<0,\, c>0 . \) \( C. a<0,\, b>0,\, c<0 . D. a<0,\, b<0,\, c<0 .\)
đã hỏi 12 tháng 8 trong Toán lớp 10 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (13.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 39 lượt xem
Cho hàm số bậc nhất \(f\left(x\right)=\frac{ax+b}{cx+d} \) có đồ thị như hình vẽ. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm s&#7889 ... M+m. \(A. \frac{-1}{2} . B. 6.\) \(C. \frac{2}{3} . D. \frac{-3}{2} . \)
đã hỏi 22 tháng 7 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (13.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 56 lượt xem
Cho hàm số y=f(x) là hàm số bậc bốn thỏa mãn f(0)=0. Hàm số y=f'(x) có bảng biến thiên như sau: Hàm số \(g\left(x\right)=\left|f\left(x^{2} \right)-x^{2} \right|\) có bao nhiêu điểm cực trị? A. 1 B. 3 C. 5 D. 7
đã hỏi 20 tháng 7 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (13.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 159 lượt xem
Cho hàm số f(x), đồ thị hàm số y=f'(x) là đường cong trong hình bên. Giá trị nhỏ nhất của hàm số \(g\left(x\right)=f\left(\frac{x}{2} \right) \)trên đoạn \( ... \) bằng \(A. f\left(-2\right) B. f\left(1\right)\) \(C. f\left(-4\right) D. f\left(2\right)\)
đã hỏi 20 tháng 7 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (13.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 94 lượt xem
Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên: \(A. y=-x^{3} +3x+2 B. y=x^{4} -x^{2} +2\) \(C. y=-x^{2} +x-2 D. y=x^{3} -3x+2 \)
đã hỏi 19 tháng 7 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (13.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 187 lượt xem
Cho f(x) là hàm bậc bốn thỏa mãn f(0)=0. Hàm số f'(x) có đồ thị như hình vẽ Hàm số \(g\left(x\right)=\left|2f\left(x^{2} +x\right)-x^{4} -2x^{3} +x^{2} +2x\right| \)có bao nhiêu điểm cực trị? A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
đã hỏi 19 tháng 7 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (13.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 204 lượt xem
Cho hàm số f(x) xác định và liên tục trên đoạn [-3;3] và có đạo hàm f'(x) trên khoảng (-3;3). Đồ thị của hàm số y=f'(x) ... m số nghịch biến trên các khoảng \(\left(-3;\, -1\right) và \left(1;\, 3\right)\)
đã hỏi 19 tháng 7 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (13.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 50 lượt xem
Đường cong trong hình vẽ sau đây là đồ thị của hàm số nào? \(A. y=-x^{3} +3x+1\) \(B. y=x^{4} -2x^{2} +1\) \(C. y=x^{3} -3x+1\) \(D. y=x^{3} -3x^{2} -1\)
đã hỏi 18 tháng 7 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (13.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 237 lượt xem
Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi đó ... -x^{4} +3x^{2} -2\) \(C. y=x^{4} -2x^{2} -3\) \(D. y=-x^{2} +x-1\)
đã hỏi 15 tháng 7 trong Toán tiểu học bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (13.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 143 lượt xem
Cho hàm số bậc ba y=f(X) có đồ thị là đường cong ở hình bên dưới. Gọi x1, x2 lần lượt là hai điểm cực trị thỏa mãn x2 =x1 +2 và \(f\left(x_{1} \ ... frac{27}{8} . \) \(B. \frac{5}{8} .\) \(C. \frac{3}{8} .\) \(D. \frac{3}{5} .\)
đã hỏi 15 tháng 7 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (13.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 23 lượt xem
Cho f(x) là hàm số bậc ba. Hàm số f'(x) có đồ thị như sau: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình \(f\left(e^{x} +1\right)-x-m=0\) ... . m>f\left(2\right)-1. \) \(C. m<f\left(1\right)-\ln 2.\) \(D. m>f\left(1\right)+\ln 2.\)
đã hỏi 15 tháng 7 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (13.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 29 lượt xem
Cho f(x) là hàm số liên tục trên R, có đạo hàm f'(x) như hình vẽ bên dưới. Hàm số \(y=f\left(x\right)+\frac{x^{2} }{2} -x\) có giá trị nhỏ nhất trên [0;1] ... 2} .\) \(C. f\left(1\right)-\frac{1}{2} .\) \(D. f\left(\frac{1}{2} \right)-\frac{3}{8} .\)
đã hỏi 15 tháng 7 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (13.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 96 lượt xem
Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A,B,C,D dưới đây. Hỏi hàm số đ ... B. \(y=-x^{2} +x-1.\) C. \(y=-x^{3} +3x+1.\) D. \(y=x^{3} -3x+1\)
đã hỏi 14 tháng 7 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (13.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 45 lượt xem
Cho f(x) là hàm bậc bốn thỏa mãn f(0)=0. Hàm số f'(x) đồ thị như sau: Hàm số \(g\left(x\right)=\left|f\left(x^{3} \right)-x^{3} -x\right| \)có bao nhiêu điểm cực trị ? A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.
đã hỏi 13 tháng 7 trong Toán tiểu học bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (13.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 88 lượt xem
Cho đồ thị hàm số \(y=f\left(x\right)\). Tìm m để đồ thị hàm số \(f\left(x\right)+1=m\) có đúng 3 nghiệm. A. 0 B. 1 C. -1 D. 0
đã hỏi 11 tháng 7 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (13.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 236 lượt xem
Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số dưới đây? A. \(y=-x^{3} +3x^{2} +2.\) B. \(y=-x^{4} +2x^{2} -2.\) C. \(y=x^{3} -3x^{2} +2.\) D. \(y=x^{3} -3x+2.\)
đã hỏi 11 tháng 7 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (13.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 273 lượt xem
Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số \(y=\left(m^{2} -1\right)x^{4} -2mx^{2}\) đồng biến trên khoảng \(\left(1;+\infty \right).\) A. \(m\le -1\) hoặc \(m>1.\) B. \(m\le ... \frac{1+\sqrt{5} }{2} .\) C. \(m\le -1. \) D. \(m=-1\) hoặc \(m>\frac{1+\sqrt{5} }{2} .\)
đã hỏi 26 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.7k điểm)
 1. PTG

  1976 Điểm

 2. Zake

  1598 Điểm

 3. phamngoctienpy1987844

  1095 Điểm

 4. hoangktr8991011

  807 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
 1. PTG

  1976 Điểm

 2. hoangktr8991011

  1941 Điểm

 3. phamngoctienpy1987844

  1850 Điểm

 4. Zake

  1603 Điểm

Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...