Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Hoạt động gần đây của Silent

1 trả lời 52 lượt xem
Cho parabol (P) = 2x^2 và đt (d) : y=2mx +6  tìm giá trị của m để (P) và (d) cắt nhau tại hai điểm có hoành độ x1,x2 sao cho |x1 - x2| = 4
đã hỏi 27 tháng 5, 2022 trong Toán lớp 9
2 câu trả lời 132 lượt xem
Write an essay about the benefits of using Facebook (Talk about the advantages of Facebook)
đã hỏi 21 tháng 5, 2022 trong Tiếng Anh lớp 12
2 câu trả lời 85 lượt xem
2 câu trả lời 133 lượt xem
Trên bề mặt Trái Đất có bao nhiêu vành đai khí áp? A. 4. B. 5. C. 6. D. 7.
đã trả lời 21 tháng 5, 2022 trong Địa lý lớp 6
1 trả lời 84 lượt xem
1. Couldn't you find a better hotel? Is this 2. I haven't seen that man here before. This is ... 3. Old car tires are recycled to make shoes and sandals. People ................................................................... ... .......................................................................................................
đã trả lời 21 tháng 5, 2022 trong Tiếng Anh lớp 8
2 câu trả lời 545 lượt xem
I don’t like using the Internet because it has some _____.     A. benefits                    B. advantages                 C. limitations            D. disadvantages
đã trả lời 21 tháng 5, 2022 trong Tiếng Anh lớp 9
1 trả lời 85 lượt xem
Comebine with “ ,so” 1. Nam is sick today. He won’t take part in the trip to the country side 2. Nga couldn’t take part in the trip because of being her mom’s sickness. 3. The test was easy enough for him to get good grades.
đã trả lời 21 tháng 5, 2022 trong Tiếng Anh lớp 9
1 trả lời 144 lượt xem
Read and choose correct answer We, the volunteers came to this village five years ago because we wanted to teach people about modern health care. we will be leaving in about two months. We wish we (1) ……longer, but it’s time for us to go home. Our work here ... are 3. A. remember B. will remember C. can remember D. remembered 4. A. taught B. teaching C. to teach D. to teaching
đã trả lời 21 tháng 5, 2022 trong Tiếng Anh lớp 9
1 trả lời 90 lượt xem
A. Ếch đồng B. Chim vạc C. Chim cú lợn D. Chim ưng
đã trả lời 11 tháng 5, 2022 trong Sinh học lớp 9
3 câu trả lời 832 lượt xem
1 trả lời 87 lượt xem
1 trả lời 50 lượt xem
A. Thế cân bằng về sức mạnh kinh tế đối với Mĩ và phương Tây. B. Thế cân bằng chiến lược về sức mạnh quân sự nói chung và sức mạnh hạt nhân nói riêng đối với Mĩ và phương Tây. C. Thế cân bằng sức mạnh về quốc phòng với Mĩ và phương Tây. D. Thế cân bằng về chinh phục vũ trụ đối với Mĩ và phương Tây.
đã trả lời 8 tháng 5, 2022 trong Lịch sử lớp 12
1 trả lời 73 lượt xem
1 trả lời 69 lượt xem
1 trả lời 181 lượt xem
Vào năm 2004, giá trị nhập khẩu của Cộng hòa liên bang Đức đứng thứ mấy? Cộng hòa liên bang Đức đứng hàng đầu ... cơ bản tạo nên sức mạnh của nền Công nghiệp Đức là j?
câu trả lời được chọn hay nhất 8 tháng 5, 2022 trong Địa lý lớp 11
1 trả lời 106 lượt xem
Giải thích vì sao Đông Nam Bộ trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhấn nước ta
câu trả lời được chọn hay nhất 8 tháng 5, 2022 trong Địa lý lớp 9
2 câu trả lời 41 lượt xem
Tại sao trong khai thác tài nguyên rừng ở Tây Nguyên cần hết sức chú trọng khai thác đi đôi với tu bổ và bảo vệ vốn rừng?
câu trả lời được chọn hay nhất 8 tháng 5, 2022 trong Địa lý lớp 9
2 câu trả lời 154 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn 0,9 gam một loại gluxit X thu được 1,32 gam CO2 và 0,54 gam H2O. X là chất nào trong số các chất sau? A. glucozơ. B. saccarozơ C. tinh bột D. xenlulozơ
đã trả lời 8 tháng 5, 2022 trong Hóa học lớp 8
1 trả lời 398 lượt xem
1 trả lời 106 lượt xem
1 trả lời 124 lượt xem
Join each pair of sentences. Use the words on brackets. 1. She is in London. She is in Berlin, too. (either ... or) 2. The computer can gather facts. It can store them. (not only ... but also) 3. This prize will mean an honour for him. It will mean an honour for us. (not only ... but also)
đã trả lời 8 tháng 5, 2022 trong Tiếng Anh lớp 9
1 trả lời 113 lượt xem
Put the following into the passive voice. 1. They can’t make tea with cold water. 2. The chief engineer was instructing all the workers of the plant. 3. Somebody has taken some of my books away. 4. They will hold the meeting before May Day. 5. They have to repair the engine of the car.
đã trả lời 7 tháng 5, 2022 trong Tiếng Anh lớp 9
1 trả lời 86 lượt xem
Change clauses of reason to phrases. 1. Mary didn’t go to school yesterday because she was sick. 2. She went to bed early because she felt tired.
đã trả lời 7 tháng 5, 2022 trong Tiếng Anh lớp 9
1 trả lời 203 lượt xem
Complete the following sentences, using Relative clauses. 1. I don’t know the reason... 2. They have found the handbag... 3. He doesn’t like people... 4. The police arrested the man... 5. Do you know the country... 
đã trả lời 7 tháng 5, 2022 trong Tiếng Anh lớp 9
1 trả lời 172 lượt xem
Put the following sentences into indirect speech. 1. He said to her, “You are my friend.” 2. Johnny said to his mother, “I don’t know how to do this exercise.” 3. “Don’t come back before one o’clock”, advised my brother.
đã trả lời 7 tháng 5, 2022 trong Tiếng Anh lớp 9
1 trả lời 129 lượt xem
Turn the following sentences into the active voice. 1. These exercises were done well. 2. This dress must be washed in cold water.
đã trả lời 7 tháng 5, 2022 trong Tiếng Anh lớp 9
1 trả lời 76 lượt xem
1 trả lời 70 lượt xem
Tuyến Côpơ là tên gọi khác của A. tuyến hành. B. tuyến tiền liệt. C. tuyến tiền đình. D. tuyến trên thận.
đã trả lời 7 tháng 5, 2022 trong Sinh học lớp 8
1 trả lời 74 lượt xem
Sau khi được tạo ra tại tinh hoàn, tinh trùng sẽ được đưa đến bộ phận nào để tiếp tục hoàn thiện về cấu tạo ? A. Mào tinh B. Túi tinh C. Ống đái D. Tuyến tiền liệt
đã trả lời 7 tháng 5, 2022 trong Sinh học lớp 8
1 trả lời 54 lượt xem
Ở người, nhiệt độ thích hợp cho sự sản sinh tinh trùng nằm trong khoảng A. 36-37oC       B. 37-38oC C. 29-30oC       D. 33-34oC
đã trả lời 7 tháng 5, 2022 trong Sinh học lớp 8
1 trả lời 92 lượt xem
A. Là khả năng phân tích thông tin và trả lời các kích thích bằng cách phát sinh xung thần kinh. B. Là khả năng làm phát sinh xung thần kinh và dẫn truyền chúng tới trung khu phân tích.   C. Là khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin bằng cách phát sinh xung thần kinh.   D. Là khả năng tiếp nhận và phản ứng lại các kích thích bằng cách phát sinh xung thần kinh.
đã trả lời 7 tháng 5, 2022 trong Sinh học lớp 8
  1. hieutgz335942

    599 Điểm

  2. 333cuchillthoi302

    524 Điểm

  3. thinhcry

    306 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...