Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Tiếng Anh lớp 8 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
2 câu trả lời 191 lượt xem
The elevator is not running today. It is ________ order. A. to B. out C. out of D. in
đã trả lời 4 tháng 9, 2023 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi phamthikimdung Học sinh (287 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 245 lượt xem
He died ____ heart disease. A. from B. because C. of D. in
đã trả lời 4 tháng 9, 2023 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi phamthikimdung Học sinh (287 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 157 lượt xem
While driving to work, we ran out____ gas. A. up B. of C. in D. to
đã trả lời 4 tháng 9, 2023 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 72 lượt xem
We had to turn _______ their invitation to lunch as we had a previous engagement. A. over B. out C. up D. down
đã trả lời 4 tháng 9, 2023 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 83 lượt xem
 It's very cold in here. Do you mind if I turn _________ the heating? A. down B. away C. off D. on
đã trả lời 4 tháng 9, 2023 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 99 lượt xem
They've _____ a new tower where that old building used to be. A. put up B. put down C. pushed up D. pushed down
đã trả lời 4 tháng 9, 2023 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 182 lượt xem
Stephen always wanted to be an actor when he ________ up. A. came B. grew C. brought D. settled
đã trả lời 4 tháng 9, 2023 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 336 lượt xem
The bus only stops here to ________ passengers. A. alight B. get on C. get off D. pick up
đã trả lời 4 tháng 9, 2023 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 94 lượt xem
If anything urgent comes _____, you can contact me at this number. A. across B. by C. up D. round
đã trả lời 4 tháng 9, 2023 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 141 lượt xem
He looks at her quite ..... (passion)
đã trả lời 4 tháng 9, 2023 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi phamthithuyhien2103385 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (1.9k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 161 lượt xem
đã hỏi 1 tháng 9, 2023 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi qqttt07605 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 186 lượt xem
Television is one of man's most .......... means of communication. It brings ....... and sounds fom around the world into .......... of homes. A person with a television set can sit in his house and .... the President make a speech or viset a ...... ... , places,  and things in distant lands. TV even takes its viewers ...... of this world. It brings them news of the ..... sputnik into space
đã hỏi 23 tháng 8, 2023 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 268 lượt xem
This village is inhabited _____ tens of thieves. A. with B. to C. by D. for
đã trả lời 23 tháng 8, 2023 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 142 lượt xem
God has bestowed _____ me many graces. A. on B. for C. to D. with
đã trả lời 23 tháng 8, 2023 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi phamthithuyhien2103385 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (1.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 265 lượt xem
_____ time _____ time I will examine you on the work you have done. A. From / to B. At / to C. In / to D. With / to
đã trả lời 23 tháng 8, 2023 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi phamthithuyhien2103385 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (1.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 547 lượt xem
. The clerk _____ that counter said those purses were _____ sale. A. in/ for B. at/ on C. at/ in D. on/ on
đã trả lời 23 tháng 8, 2023 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi phamthithuyhien2103385 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (1.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 182 lượt xem
She does not show much affection _____ him. A. with B. in C. for D. to
đã trả lời 23 tháng 8, 2023 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi ledoanducphong6cntt2021264 Học sinh (333 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 189 lượt xem
The children were divided.........four groups A) into B) out C) from D)in
đã trả lời 13 tháng 8, 2023 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi vuan12345678910945 Thần đồng (1.2k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 179 lượt xem
They have been pen pals for over two years and they...... at least once every two weeks  A)take B) speak C)talk D) correspond 
đã trả lời 13 tháng 8, 2023 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi vuan12345678910945 Thần đồng (1.2k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 56 lượt xem
Mike gave me a dress on my birthday  -> I was ....
đã trả lời 13 tháng 8, 2023 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi qnbl554 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 209 lượt xem
1 she...refused his invitation yesterday evening  A) polite B) politely C)politeness  D) impolite
đã trả lời 13 tháng 8, 2023 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi vuan12345678910945 Thần đồng (1.2k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 99 lượt xem
I last saw Jenny when I was in Ha Noi City -> I haven't seen  
đã trả lời 13 tháng 8, 2023 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi vuan12345678910945 Thần đồng (1.2k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 102 lượt xem
Would you like orange juice  -> he
đã trả lời 13 tháng 8, 2023 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi vuan12345678910945 Thần đồng (1.2k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 69 lượt xem
Lan bought some comic books for her brother  Some comic books....
đã trả lời 9 tháng 8, 2023 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.0k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 103 lượt xem
0 phiếu
3 câu trả lời 57 lượt xem
2. A. haunt B. hour C. help D. hold
đã trả lời 9 tháng 8, 2023 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.0k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 173 lượt xem
A. official B. cattle C. icon D. Scot
đã trả lời 9 tháng 8, 2023 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.0k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 339 lượt xem
đã trả lời 9 tháng 8, 2023 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.0k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 204 lượt xem
đã trả lời 9 tháng 8, 2023 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.0k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 189 lượt xem
1. A. accent B. cattle C. kangaroo D. parade
đã trả lời 9 tháng 8, 2023 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.2k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 192 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 198 lượt xem
This car/make/Japan /ten year ago
đã trả lời 9 tháng 8, 2023 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi qnbl554 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 58 lượt xem
My father often reads books before bedtime Books....  
đã hỏi 8 tháng 8, 2023 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi nguyenvanlanh1970pt799 Học sinh (377 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 188 lượt xem
This room/not/use/for years
đã hỏi 8 tháng 8, 2023 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi thinhcry Thần đồng (887 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 167 lượt xem
The next meeting /will/hold/Chicago/next month
đã hỏi 8 tháng 8, 2023 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi thinhcry Thần đồng (887 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 65 lượt xem
My sister received a letter yesterday  A letter......
đã hỏi 8 tháng 8, 2023 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi nguyenvanlanh1970pt799 Học sinh (377 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 161 lượt xem
A. earthquake        B. drought        C. flood        D. snowstorm
đã hỏi 8 tháng 8, 2023 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 39 lượt xem
A. disaster        B. mudslide        C. drought        D. trap
đã hỏi 8 tháng 8, 2023 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 194 lượt xem
A. lightening        B. collapsing        C. shaking        D. scattering
đã hỏi 8 tháng 8, 2023 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.2k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 103 lượt xem
đã hỏi 8 tháng 8, 2023 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi nguyenvanlanh1970pt799 Học sinh (377 điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. minhquanhhqt160

  15 Điểm

 2. lueyuri009730

  15 Điểm

 3. lenguyenducminh05102011227

  5 Điểm

 4. Darling_274

  5 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4: 20.000 đồng
Phần thưởng bao gồm: mã giảm giá Shopee, Nhà Sách Phương Nam, thẻ cào cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác sẽ dành cho những bạn tích cực nhất của tháng. Xem tại đây
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...