Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Ngoại ngữ - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 26 lượt xem
đã trả lời 6 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 12 bởi Khang1000 Tiến sĩ (28.4k điểm)
  • ptg
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
My father let the children spash around in the pool for a while yesterday
đã trả lời 28 tháng 1 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi hoodiekittie1025 Học sinh (15 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
-  The black sheep - Black and white - Break a leg - Cost an arm and a leg - Cock-and-bull - Teacher's pet - No pain, no gain
đã trả lời 28 tháng 1 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi hoodiekittie1025 Học sinh (15 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 28 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
They will hold the meeting before May Day
đã trả lời 12 tháng 1 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
Điểm tb cuối hk1 8.2 mà điểm tb anh 4.9 thì hs gi
đã trả lời 10 tháng 1 trong Tiếng Anh lớp 11 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (10.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 16 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 23 lượt xem
Write about something that you plan to do in the next two weeks. Include the people who are going to be with you, where you are going to be, and why you are going to do this.
đã trả lời 1 tháng 1 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi quangphu412 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (4.0k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 23 lượt xem
Write about what you think will happen in the future. For example, write about the future of space travel. What planets are humans going to visit? What things are going to be discovered in space? Do you think that humans will be able to live on other planets?
đã trả lời 1 tháng 1 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi quangphu412 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (4.0k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 39 lượt xem
If you have a pet, watch it closely for ten minutes. What is it doing? Where is it going? Is it playing? Jumping? Making noise?
đã trả lời 1 tháng 1 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi quangphu412 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (4.0k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 13 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 23 lượt xem
Write an essay to explain why deforestation matters and what can we do to stop it.
đã trả lời 30 tháng 12, 2022 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi tuanduc18 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.3k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 57 lượt xem
Which holiday have you done in the past
đã trả lời 30 tháng 12, 2022 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi tuanduc18 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.3k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 36 lượt xem
Describe a place with animals
đã trả lời 30 tháng 12, 2022 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi tuanduc18 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.3k điểm)
0 phiếu
4 câu trả lời 33 lượt xem
Write about an activity or sport that you enjoy. Do you like to practice? How often? Why do you enjoy this activity or sport?
đã trả lời 30 tháng 12, 2022 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi tuanduc18 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.3k điểm)
0 phiếu
4 câu trả lời 38 lượt xem
Write about your mother or father. Include his/her name, age, and occupation. What kind of personality does your mother or father have?
đã trả lời 30 tháng 12, 2022 trong Tiếng Anh tiểu học bởi tuanduc18 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 26 lượt xem
Write an essay to compare childhood vs. adulthood.
đã trả lời 30 tháng 12, 2022 trong IELTS bởi tuanduc18 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 36 lượt xem
What do you know about generation gap? Why generation gap is increasing? How can we do to reduce it?
đã trả lời 30 tháng 12, 2022 trong IELTS bởi tuanduc18 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 21 lượt xem
What good habits do you think we need in life? Write about the advantages of these habits.
đã trả lời 30 tháng 12, 2022 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi tuanduc18 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 27 lượt xem
Everybody has dreamt a lot of times in their lives. But how to make a dream come true? What is your dream in life? Write an essay about it.
đã trả lời 30 tháng 12, 2022 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi tuanduc18 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.3k điểm)
0 phiếu
4 câu trả lời 53 lượt xem
Write about what you do in your free time. Who do you spend the time with? What activities do you do? How long do you spend doing these activities? Are your free-time activities the same during the week and on weekends?
đã trả lời 30 tháng 12, 2022 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi tuanduc18 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.3k điểm)
0 phiếu
4 câu trả lời 33 lượt xem
Write about a gadget that you have. What kind of gadget is it? What does it do? Why is it helpful?
đã trả lời 30 tháng 12, 2022 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi tuanduc18 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.3k điểm)
0 phiếu
4 câu trả lời 50 lượt xem
Describe your favorite type of weather. Why do you like this weather? What kind of activities do you do in this weather?
đã trả lời 30 tháng 12, 2022 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi tuanduc18 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 24 lượt xem
Some people say that we do not need printed newspaper anymore. To what extent do you agree or disagree ?
đã trả lời 29 tháng 12, 2022 trong IELTS bởi tuanduc18 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 20 lượt xem
In many countries, children are becoming overweight and unhealthy. Some people think that government should have the responsibility. To what extend do you agree or disagree ?
đã trả lời 29 tháng 12, 2022 trong IELTS bởi tuanduc18 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 52 lượt xem
Many people believe that the high levels of violence in films today are causing serious social problems? What are these problems and how could they be reduced?
đã trả lời 29 tháng 12, 2022 trong IELTS bởi tuanduc18 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.3k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 16 lượt xem
Môn tiếng anh e thi cuối học kì 1 3,25 lớp 6 có thi lại hay ở lại lớp ko ạ
đã hỏi 28 tháng 12, 2022 trong Tiếng Anh lớp 6 bởi Mithu
0 phiếu
1 trả lời 19 lượt xem
Many people prefer to live in city because of its modernity and prosperity. Others like to live in village because they want a peaceful atmosphere. Write an essay to compare life in city vs. life in village.
đã trả lời 27 tháng 12, 2022 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 19 lượt xem
Do you like camping? Have you ever had a camp trip? Write a passage about going camping.
đã trả lời 27 tháng 12, 2022 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 29 lượt xem
COVID-19 made us stay at home for a long time last year. What do you think about lockdown in our country? Write an essay about it.
đã trả lời 27 tháng 12, 2022 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 22 lượt xem
"A friend in need is a friend indeed". What do you think about this sentence?
đã trả lời 27 tháng 12, 2022 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 22 lượt xem
Many people have died due to Corona Virus (COVID-19). Do you know the causes of this disease? And what does it effect on? How to prevent it? Write an essay about this pandemic.
đã trả lời 27 tháng 12, 2022 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 1.9k lượt xem
viết một đoạn văn bằng tiếng anh nói về lợi ích và tác hại của robot ( ko chép mạng nha)
đã trả lời 27 tháng 12, 2022 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
+1 thích
3 câu trả lời 341 lượt xem
Viết một đoạn văn bằng tiếng anh nói về ô nhiễm môi trường
đã trả lời 27 tháng 12, 2022 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 100 lượt xem
wtite about the effects and cause of noise pollution
đã trả lời 27 tháng 12, 2022 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
+1 thích
3 câu trả lời 74 lượt xem
Viết một kì nghỉ hè của bạn bằng tiếng anh?
đã trả lời 27 tháng 12, 2022 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
Which rooms are there in your house?
đã trả lời 27 tháng 12, 2022 trong Tiếng Anh lớp 6 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

HOT 1 giờ qua

  1. minhthu28010309517

    5 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...