Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Ngoại ngữ - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
1. A. of B. knife C. leaf D. wife 2. A. celebrate B. congratulate C. nominate D. considerate 3. A. passed B. watched C. played D. washed
đã trả lời 9 phút cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
1. The picture was painting by Michael last year 2. I'll help you, I'm sure you aren't enought trong to lift it on your own
đã trả lời 9 phút cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 130 lượt xem
12. Switching to ____ eco light bulb is one way to protect the environment. A. energy-wasting B. energy-expending C. energy-lacking D. energy-saving Lưu ý: Giải thích vì sao ra được đáp án đó
đã trả lời 10 giờ cách đây trong Tiếng Anh lớp 12 bởi monmon70023220 Thần đồng (1.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 177 lượt xem
11. The council wants to ____ the character of the city while reconstructing the Old Quarter. A. preserve B. store C. defense D. abandon Lưu ý: Giải thích vì sao ra được đáp án đó
đã trả lời 10 giờ cách đây trong Tiếng Anh lớp 12 bởi monmon70023220 Thần đồng (1.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 46 lượt xem
10. Anna: "In my opinion, some people should stay in rural areas as well as work on agriculture." Mark: “____” A. I'm not afraid I don't agree. B. I'm not sure about that. C. I'm so sorry, but I agree. D. Not at all, thanks. Lưu ý: Giải thích vì sao ra được đáp án đó
đã trả lời 10 giờ cách đây trong Tiếng Anh lớp 12 bởi monmon70023220 Thần đồng (1.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 34 lượt xem
Nous suivons les remarques que vous nous avez ___.
đã trả lời 11 giờ cách đây trong IELTS bởi minhquanhhqt160 Học sinh (199 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 54 lượt xem
A. dormitory B. village C. article D. comic
đã trả lời 1 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi monmon70023220 Thần đồng (1.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 63 lượt xem
Câu 3. C’est toi qui.................................................................................................................................... Câu 4. L’année prochaine, notre lycée......................................................................................................
đã trả lời 3 ngày cách đây trong IELTS bởi monmon70023220 Thần đồng (1.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 31 lượt xem
Câu 1. Pierre souhaite que son ami vietnamien........................................................................................ Câu 2. Il est nécessaire que........................................................................................................................
đã trả lời 3 ngày cách đây trong IELTS bởi monmon70023220 Thần đồng (1.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
Ma cousine est toujours fidèle ___ ses promesses.
đã trả lời 3 ngày cách đây trong IELTS bởi monmon70023220 Thần đồng (1.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 48 lượt xem
Câu 1. Si tu avais de l'argent, .......................................................................................................................... Câu 2. Elle sera triste si ...................................................................................................................................
đã trả lời 3 ngày cách đây trong IELTS bởi monmon70023220 Thần đồng (1.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 43 lượt xem
Câu 3. Enlevez votre chapeau pour que…...……………………………………………………….................………................. Câu 4. Paul a acheté un CD pour .....................................................................................................................
đã trả lời 3 ngày cách đây trong IELTS bởi monmon70023220 Thần đồng (1.3k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 665 lượt xem
Put the verb in bracket in the correct tense They (study) ………………………………English since last year.
đã trả lời 31 tháng 3 trong Tiếng Anh lớp 6 bởi minhquanhhqt160 Học sinh (199 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 29 lượt xem
=> Nam who _____________________
đã trả lời 18 tháng 3 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi tnk11022006452 Cử nhân (1.7k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 29 lượt xem
=> Despite ______________
đã trả lời 18 tháng 3 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi tnk11022006452 Cử nhân (1.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 39 lượt xem
--> It was such ....
đã trả lời 28 tháng 2 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 31 lượt xem
--> The leaves ....
đã trả lời 28 tháng 2 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 33 lượt xem
--> You don't .....
đã trả lời 28 tháng 2 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 27 lượt xem
--> I wish ....
đã trả lời 28 tháng 2 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.0k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 30 lượt xem
" Where do you live ? " the man asked the boy --> The man asked ......
đã trả lời 28 tháng 2 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 34 lượt xem
Do you enjoy surfing the web ? --> Are you .....
đã trả lời 27 tháng 2 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi nguyenmanh04102009212 Học sinh (402 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 67 lượt xem
Her job is ______ old paintings to their former conditions. A. wondering B. restoring C. surrounding D. making
đã trả lời 24 tháng 2 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi nguyenmanh04102009212 Học sinh (402 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 16 lượt xem
Stop ______ me when I’m working. A. replacing B. bothering C. seeing D. talking
đã trả lời 24 tháng 2 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi nguyenmanh04102009212 Học sinh (402 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 22 lượt xem
Why ______ we visit Sapa this summer? A. don’t B. have C. mustn’t D. might
đã trả lời 24 tháng 2 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi nguyenmanh04102009212 Học sinh (402 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 57 lượt xem
It was once ______ that the sun travelled around the earth. A. thoughtful B. thinking C. thought D. think
đã trả lời 24 tháng 2 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi nguyenmanh04102009212 Học sinh (402 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 48 lượt xem
A. nature B. manage C. balance D. campfire
đã trả lời 19 tháng 2 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 25 lượt xem
A. relax B. departure C. benefit D. interest
đã trả lời 19 tháng 2 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 27 lượt xem
A. pollution B. coral C. problem D. ecology
đã trả lời 19 tháng 2 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 23 lượt xem
A. culture B. public C. sustain D. butterfly
đã trả lời 19 tháng 2 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 21 lượt xem
A. discount B. observe C. safari D. scuba-diving
đã trả lời 19 tháng 2 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 60 lượt xem
The beautiful music is what makes the movie so ______. A. unforgotten B. unforgettable C. unrealistic D. unimportant
đã trả lời 2 tháng 2 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi vienkhang9645 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 58 lượt xem
It is ______ that the couple has left the country. A. believed B. belief C. say D. tell
đã trả lời 2 tháng 2 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi vienkhang9645 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 71 lượt xem
We have won a trip to Singapore. What ______ news! A. terrific B. terrible C. awful D. rugged
đã trả lời 2 tháng 2 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi vienkhang9645 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 62 lượt xem
The hotel is conveniently ______ within walking distance of the beach. A. stood B. lied C. located D. put
đã trả lời 2 tháng 2 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi vienkhang9645 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 64 lượt xem
I would suggest that you ______ your doctor about this A. said B. seen C. say D. see
đã trả lời 1 tháng 2 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi vienkhang9645 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 59 lượt xem
Tombs remain the most important monumental ______ of this period. A. transportation B. vehicle C. sculpture D. description
đã trả lời 1 tháng 2 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi vienkhang9645 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 55 lượt xem
___ les difficultés rencontrées dans leur vie, mes amis ont participé à cette course de vélo.
đã trả lời 25 tháng 1 trong IELTS bởi lamloc Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 55 lượt xem
Quand ce peintre ___ célèbre, je revendrai les tableaux que je lui ai achetés.
đã trả lời 25 tháng 1 trong IELTS bởi lamloc Cử nhân (2.6k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. monmon70023220

  455 Điểm

 2. Darling_274

  53 Điểm

 3. 333cuchillthoi302

  28 Điểm

 4. minhquanhhqt160

  20 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4: 20.000 đồng
Phần thưởng bao gồm: mã giảm giá Shopee, Nhà Sách Phương Nam, thẻ cào cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác sẽ dành cho những bạn tích cực nhất của tháng. Xem tại đây
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...