Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Toán lớp 10 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 237 lượt xem
Lớp 10A có 7 HS giỏi Toán, 5 HS giỏi Lý, 6 HS giỏi Hoá, 3 HS giỏi cả Toán và Lý, 4 HS giỏi cả Toán và Hoá, 2 HS giỏi cả Lý và Hoá, 1 ... ;t môn (Toán, Lý , Hoá ) của lớp 10A là: A. 9 B. 10 C. 18 D. 28
đã trả lời 13 giờ cách đây trong Toán lớp 10 bởi nguyenmanh04102009212 Học sinh (163 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 11 lượt xem
a.√x=√−x b.3x−√x−2=√2−x+6 c.√3−xx−3=x+√x−3 d.√3−xx−3=x+√x−3  
đã hỏi 5 tháng 2 trong Toán lớp 10 bởi boxnhonyc274849 Thần đồng (895 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 16 lượt xem
a.x+√x−1=2+√x−1 b.x+√x−1=0,5+√x−1 c.x2√x−5=3√x−5  
đã hỏi 5 tháng 2 trong Toán lớp 10 bởi boxnhonyc274849 Thần đồng (895 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
a) (x+2 )/3 – x + 1 > x + 3 b) (3x+5 )/2-1 ≤ (x+2)/3 + x c) (1 – √2)x < 3 – 2 √2 d) (x + √3)2 ≥ (x – √3)2 + 2
đã hỏi 5 tháng 2 trong Toán lớp 10 bởi boxnhonyc274849 Thần đồng (895 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
a) (x+2 )/3 – x + 1 > x + 3 b) (3x+5 )/2-1 ≤ (x+2)/3 + x c) (1 – √2)x < 3 – 2 √2 d) (x + √3)2 ≥ (x – √3)2 + 2
đã hỏi 5 tháng 2 trong Toán lớp 10 bởi boxnhonyc274849 Thần đồng (895 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
a) m(x – m) ≤ x – 1 ; b) mx + 6 > 2x + 3m c) (x + 1)k + x < 3x + 4 d) (a + 1)x + a + 3 ≥ 4x + 1
đã hỏi 5 tháng 2 trong Toán lớp 10 bởi boxnhonyc274849 Thần đồng (895 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 9 lượt xem
  Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 – 6, một rạp chiếu phim phục vụ các khán giả của một bộ phim hoạt hình. Vé được bán ra có hai loại: Loại 1 (dành cho trẻ từ 6 – 13 tuổi): 50 000 đồng/vé; Loại 2 (dành cho người trên 13 tuổi): 100 000 đồng/vé. Người ta tính toán rằng, để không phải bù lỗ thì số tiền vé thu được ở rạp chiếu phim này phải đạt tối thiểu 20 triệu đồng
đã hỏi 5 tháng 2 trong Toán lớp 10 bởi boxnhonyc274849 Thần đồng (895 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 10 lượt xem
Trong tình huống mở đầu, gọi x là số vé loại 1 bán được và y là số vé loại 2 bán được.  a) Các số nguyên không âm x và y thỏa mãn điều kiện gì để số tiền bán vé thu được đạt tối thiểu 20 triệu đồng? b) Nếu số tiền bán vé thu được nhỏ hơn 20 triệu đồng thì x và y thỏa mãn điều kiện gì?
đã hỏi 5 tháng 2 trong Toán lớp 10 bởi boxnhonyc274849 Thần đồng (895 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 11 lượt xem
a) 3x + 2y ≥ 300; b) 7x + 20y < 0.
đã hỏi 5 tháng 2 trong Toán lớp 10 bởi boxnhonyc274849 Thần đồng (895 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
Em có thể sử dụng bao nhiêu phút gọi nội mạng và bao nhiêu phút gọi ngoại mạng trong một tháng nếu em muốn số tiền phải trả ít hơn 200 nghìn đồng?
đã hỏi 5 tháng 2 trong Toán lớp 10 bởi boxnhonyc274849 Thần đồng (895 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 9 lượt xem
a) 2x + 3y > 6; b) 22x + y ≤ 0; c) 2x2 – y ≥ 1.
đã hỏi 5 tháng 2 trong Toán lớp 10 bởi boxnhonyc274849 Thần đồng (895 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
3(m^2-1)x^2+2(m-1)x-1>0 vô nghiệm
đã hỏi 3 tháng 2 trong Toán lớp 10 bởi boxnhonyc274849 Thần đồng (895 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
(1-x^2)(x^2-4x-12)≥0
đã trả lời 31 tháng 1 trong Toán lớp 10 bởi tnk11022006452 Cử nhân (1.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
x^2-6x+9>0
đã trả lời 31 tháng 1 trong Toán lớp 10 bởi tnk11022006452 Cử nhân (1.5k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
-x^2+8x-16
đã hỏi 29 tháng 1 trong Toán lớp 10 bởi linhnguyenkhanh2572008812 Học sinh (215 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 16 lượt xem
để parabol (p) : y=x^2+3x+m cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt
đã trả lời 24 tháng 1 trong Toán lớp 10 bởi lamloc Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
để hàm số  y=x^2-4x+m-6 có giá trị lớn nhất trên đoạn [0;5] là 2020
đã trả lời 24 tháng 1 trong Toán lớp 10 bởi lamloc Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 35 lượt xem
A.-3 B.-2 C.-21/8 D.-25/8
đã trả lời 15 tháng 1 trong Toán lớp 10 bởi tnk11022006452 Cử nhân (1.5k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 16 lượt xem
cho parabol (P) : y=x^2+x+2 và đường thẳng d :y=ax+1
đã hỏi 14 tháng 1 trong Toán lớp 10 bởi linhnguyenkhanh2572008812 Học sinh (215 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 20 lượt xem
A.y=x^2-x+1 B.y=x^2-x-1 C.y=x^2+x-1 D.y=x^2+x+1
đã hỏi 14 tháng 1 trong Toán lớp 10 bởi linhnguyenkhanh2572008812 Học sinh (215 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 10 lượt xem
A..y=1/2x^2+2x+6 B.y=x^2+2x+6 C.y=x^2+6x+6 D.y=x^2+x+4
đã hỏi 14 tháng 1 trong Toán lớp 10 bởi linhnguyenkhanh2572008812 Học sinh (215 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 29 lượt xem
để y=mx^2+2(m-1)x+2m+1 nghịch biến trên (-1;2)
đã hỏi 14 tháng 1 trong Toán lớp 10 bởi linhnguyenkhanh2572008812 Học sinh (215 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 18 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 36 lượt xem
để hàm số y=mx^2-(m^2+1)x+3 đồng biến trên (1;+∞)
đã hỏi 13 tháng 1 trong Toán lớp 10 bởi linhnguyenkhanh2572008812 Học sinh (215 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 106 lượt xem
A.tăng B.giảm  C.vừa tăng vừa giảm D.không tăng không giảm
đã trả lời 13 tháng 1 trong Toán lớp 10 bởi tnk11022006452 Cử nhân (1.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 39 lượt xem
y=x-1/x^3+1
đã trả lời 13 tháng 1 trong Toán lớp 10 bởi tnk11022006452 Cử nhân (1.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 34 lượt xem
y=2x+1/3x+2
đã trả lời 13 tháng 1 trong Toán lớp 10 bởi tnk11022006452 Cử nhân (1.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 31 lượt xem
y=√2x−3
đã trả lời 13 tháng 1 trong Toán lớp 10 bởi tnk11022006452 Cử nhân (1.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 29 lượt xem
y=x-2/(1-x)(x^2-4x+3)
đã trả lời 13 tháng 1 trong Toán lớp 10 bởi tnk11022006452 Cử nhân (1.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 30 lượt xem
y=căn 4-x +căn x+1
đã trả lời 13 tháng 1 trong Toán lớp 10 bởi tnk11022006452 Cử nhân (1.5k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 24 lượt xem
y= căn |2x-3|
đã hỏi 11 tháng 1 trong Toán lớp 10 bởi linhnguyenkhanh2572008812 Học sinh (215 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 23 lượt xem
A.AB=109 B.AB=√109 C.AB=39 D.AB=√39
đã trả lời 3 tháng 1 trong Toán lớp 10 bởi lamloc Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 31 lượt xem
trong một trận lụt ở Hội An , một khách sạn bị lụt tràn vào , cần di chuyển cùng một lúc 40 hành khách và 24 vali hành lý . Lúc này chỉ huy động được 8 chiếc ghe lớn và 8 chiếc ghe nhỏ . Một chiếc ghe lớn có thể chở 10 hành khách và 4 vali hành lý . Một chiếc ghe nhỏ chỉ có thể chở 5 hành khách và 4 vali hành lý . Giá một chuyến ghe lớn là 250 ngàn đồng và giá một chuyến ghe nhỏ là 130 ngàn đồng.
đã hỏi 29 tháng 12, 2023 trong Toán lớp 10 bởi boxnhonyc274849 Thần đồng (895 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 35 lượt xem
cho tam giác ABC có A(1;1),B(1;3) và trọng tâm là G(-2;2/3).Tìm tọa độ đỉnh C còn lại của tam giác ABC và tọa độ điểm M trên tia Oy sao cho tam giác MBC vuông tại M.
đã hỏi 28 tháng 12, 2023 trong Toán lớp 10 bởi boxnhonyc274849 Thần đồng (895 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 8 lượt xem
trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy,cho 3 điểm A(-1;3),B(3;-4),C(-5;-2) A.G(-1;-1) B.G(1/3;-1) C.G(-1/3;-1/3) D.G(1;-1)
đã hỏi 28 tháng 12, 2023 trong Toán lớp 10 bởi boxnhonyc274849 Thần đồng (895 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 45 lượt xem
Chứng minh rằng     a) sin(270ο - α) = -cosα;     b) cos(270ο - α) = -sinα;     c) sin(270ο + α) = -cosα;     d) cos(270ο + α) = sinα.
đã trả lời 26 tháng 11, 2023 trong Toán lớp 10 bởi lamloc Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 44 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 127 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 17 lượt xem
từ hai vị trí quan sát A và B của một tòa nhà ; người ta quan sát đỉnh C của một ngọn núi . Biết rằng độ cao AB=70m,phương nhìn AC tạo với phương nằm ngang một gốc 30 độ ;phương nhìn BC tạo với phương nằm ngang một gốc 15 độ 30 phút .Ngọn núi đó có độ cao so với mặt đất gần nhất với giá trị nào sau đây.
đã hỏi 15 tháng 10, 2023 trong Toán lớp 10 bởi boxnhonyc274849 Thần đồng (895 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 83 lượt xem
A. Đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn; B. Cặp số (5; 3) là nghiệm của bất phương trình; C. Cặp số (9; 2) là nghiệm của bất phương trình; D. Cặp số (9; 3) là nghiệm của bất phương trình.
đã trả lời 15 tháng 10, 2023 trong Toán lớp 10 bởi Darling_274 Thạc sĩ (6.9k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

  1. Darling_274

    575 Điểm

  2. nguyenmanh04102009212

    100 Điểm

  3. boxnhonyc274849

    90 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...