Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Trả lời bởi Mabelle

0 phiếu
110 lượt xem
Trộn CuO với một oxit kim loại hóa trị II theo tỉ lệ mol 1 : 2 được hỗn hợp A. Cho luồng H2 dư đi qua 2,4 gam A nung nóng thu được hợp B. Để hòa tan hết B cần 40 ml dung dịch HNO3 2,5M và thu được V lít NO duy nhất (đktc) a) Xác định kim loại hóa trị II trên. Tính V? b) Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp đầu. Biết hiệu xuất các phản ứng đạt 100%
đã trả lời 6 tháng 8, 2020 trong Hóa học lớp 9
0 phiếu
128 lượt xem
Hòa tan hoàn toàn 10,2 gam một oxit kim loại hóa trị III cần 331,8 gam dung dịch H2SO4 vừa đủ. Dung dịch muối sau phản ứng có nồng độ 10%. Xác định công thức phân tử oxit kim loại?
đã trả lời 6 tháng 8, 2020 trong Hóa học lớp 9
0 phiếu
507 lượt xem
Cho bảng số liệu: Tỷ lệ dân số theo nhóm tuổi và giới tính của Việt Nam (%) Nhóm tuổi Năm 1979 Năm 1989 Năm 1999 Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ 0 - 14 21,8 20,7 20,1 18,9 17,4 16,1 15 - 59 23,8 26,6 25,6 28,2 28,4 30,0 60 trở lên 2,9 4,2 3,0 4,2 3,4 4, ... cẩu theo độ tuổi có ảnh hưởng gì đến việc phát triển kinh tế - xã hội nước ta? b. Nhận xét về cơ cấu giới tính và sự thay đổi cơ cấu giới tính ở nước ta.
đã trả lời 6 tháng 8, 2020 trong Địa lý lớp 9
0 phiếu
440 lượt xem
cho tam giác ABC có góc C=90 độ cạnh BC=3cm,cạnh AC =4cm.Tia phân giác BK(K thuộc AC);kẻ EK vuông góc với   AB tại E  a,tính AB b,chứng minh BC=BE c,tia BC cắt tia EK tại M.So sánh KM và KE d,chứng minh CE//MA
đã trả lời 2 tháng 8, 2020 trong Toán lớp 7
0 phiếu
433 lượt xem
Trình bày khái quát thắng lợi của các nước Đông Nam Á trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới sau chiến tranh thế giới thứ hai. Chứng minh rằng: Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc Đông Nam Á đã góp phần làm thay đổi sâu sắc bản đồ chính trị thế giới.
đã trả lời 1 tháng 8, 2020 trong Lịch sử lớp 12
0 phiếu
569 lượt xem
Từ sự phát triển kinh tế của Mĩ, Tây Âu và Nhật Bản trong thời kì hoàng kim sau chiến tranh thế giới thứ hai, hãy làm rõ những nguyên nhân chung đưa tới sự phát triển đó? Theo Anh (chị), Việt Nam có thể rút ra được những bài học gì cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay?
đã trả lời 1 tháng 8, 2020 trong Lịch sử lớp 12
0 phiếu
324 lượt xem
Dựa vào Atlát Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học em hãy cho biết: Trong các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp ở nước ta thì nhân tố nào được coi là yếu tố quyết định để tạo nên những thành tựu to lớn trong nông nghiệp hiện nay? Hãy phân tích ảnh hưởng của nhân tố đó.
đã trả lời 1 tháng 8, 2020 trong Địa lý lớp 9
0 phiếu
1.8k lượt xem
Thơ văn hiện đại Việt Nam giai đoạn 1945- 1975 ngoài hình ảnh người chiến sĩ trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc còn mang nhịp thở của con người lao động mới.   Bằng những hiểu biết về văn học giai đoạn này, em hãy làm sáng tỏ nhận định trên.
đã trả lời 1 tháng 8, 2020 trong Ngữ văn lớp 9
0 phiếu
151 lượt xem
Cho phản ứng H2SO4 đ + HI → I2 + H2S + H2O. Viết pt và cân bằng, cho biết vai trò của H2SO4 và HI?
đã trả lời 1 tháng 8, 2020 trong Hóa học lớp 8
0 phiếu
145 lượt xem
Câu 10: Trong phản ứng: 2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O thì nguyên tử nitơ A. chỉ bị oxi hoá C. chỉ bị khử C. không bị oxi hoá, không bị khử D. vừa bị oxi hoá, vừa bị khử. Dùng cho các câu 11, 12: Cho 7,8 gam hỗn hợp X gồm Mg và Al tác dụng vừa đủ với 5,6 lít hỗn hợp khí Y (đktc) ... : Giá trị của V là A. 10,08 B. 31,36 C. 15,68 D. 13,44 Câu 19: Giá trị của a là A. 62,4 B. 51,2 C. 58,6 D. 73,4
đã trả lời 1 tháng 8, 2020 trong Hóa học lớp 8
+1 thích
100 lượt xem
0 phiếu
264 lượt xem
0 phiếu
103 lượt xem
0 phiếu
117 lượt xem
+1 thích
394 lượt xem
Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, thu được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) và 1 mol phenylalanin (Phe). Thủy phân không hoàn toàn X thu được đipeptit Val-Phe và tripeptit Gly-Ala-Val nhưng không thu được đipeptit Gly-Gly. Chất X có công thức là A. Gly-Phe-Gly-Ala-Val. B. Gly-Ala-Val-Val-Phe. C. Gly-Ala-Val-Phe-Gly. D. Val-Phe-Gly-Ala-Gly.
đã trả lời 30 tháng 7, 2020 trong Hóa học lớp 8
0 phiếu
81 lượt xem
Câu 1. Cu (Z = 29), cấu hình electron nguyên tử của đồng là A. 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 3d9 4s². B. 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 3d10 4s1. C. 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 3d8 4s³. D. 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 3d10 4s². Câu 2. Phát biểu nào không đúng về đồng trong bảng tuần hoàn? A. Đồng thuộc chu kì 4. B. Đồng thuộc nhóm ... V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là A. 1,792 B. 0,746 C. 0,672 D. 0,448
đã trả lời 30 tháng 7, 2020 trong Hóa học lớp 8
+1 thích
3.5k lượt xem
 Màu của phenolphtalein trong dung dịch khi độ pH lớn hơn hoặc bằng 8.3 có màu gì?
đã trả lời 30 tháng 7, 2020 trong Hóa học lớp 9
0 phiếu
106 lượt xem
–1 thích
488 lượt xem
a. Một NST có trình tự các gen phân bố: ABCDE ∙ FGH Cho biết A,B,C,D,E,F,G,H: kí hiệu các gen trên NST, (∙) Tâm động Do đột biến cấu trúc nên các gen phân bố trên NST có trình tự ABCDE ∙ FG - Xác định dạng đột biến - Nếu dạng đột biến xảy ra ở cặp NST số 21 ở người thì gây hậu quả gì? b. Phân biệt thường biến với đột biến
đã trả lời 30 tháng 7, 2020 trong Sinh học lớp 9
+1 thích
1.0k lượt xem
 Một tế bào xôma của loại trên đang tiến hành nguyên phân. Tính số NST kép, số NST đơn, số tâm động, số crômatit có trong tế bào ở kì đầu và kì sau của quá trình nguyên phân này. Biết rằng quá trình nguyên phân diễn ra bình thường.
đã trả lời 30 tháng 7, 2020 trong Sinh học lớp 9
0 phiếu
172 lượt xem
Trong một ngày hội có một trò chơi như sau. Trên cánh đồng có hai điểm A và B cách bờ xx' các khoảng cách AC = 80m, BD = 40m và biết khoảng cách CD = 90m. a) Ở lượt chơi thứ nhất, có hai người đồng thời xuất phát từ A và B chạy theo các đường thẳng đến cùng một ... hai, một người chạy từ A đến M rồi chạy đến B với vận tốc không đổi. Hỏi điểm M phải cách C bao nhiêu để người chơi đến B nhanh nhất?
đã trả lời 30 tháng 7, 2020 trong Vật lý lớp 9
+1 thích
494 lượt xem
Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của các nước đông nam á ( cam pu chia, phi lip pin, lào, thái lan)
đã trả lời 24 tháng 7, 2020 trong Địa lý lớp 8
0 phiếu
356 lượt xem
Để lập lại chế độ phong kiến tập quyền, nhà Nguyễn đã làm gì?
đã trả lời 8 tháng 7, 2020 trong Lịch sử lớp 7
0 phiếu
213 lượt xem
Trình bày một số thành tựu văn học nước ta cuối thế kỉ XVII – nửa đầu thế kỉ XIX.
đã trả lời 8 tháng 7, 2020 trong Lịch sử lớp 7
0 phiếu
435 lượt xem
Nêu nguyên nhân, ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
đã trả lời 8 tháng 7, 2020 trong Lịch sử lớp 7
  1. 333cuchillthoi302

    8 Điểm

  2. tnk11022006452

    5 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4: 20.000 đồng
Phần thưởng bao gồm: mã giảm giá Shopee, Nhà Sách Phương Nam, thẻ cào cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác sẽ dành cho những bạn tích cực nhất của tháng. Xem tại đây
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...